BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Seweryn Renata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Innowacyjne wykorzystanie obiektów poprzemysłowych elementem konkurencyjności obszarów recepcji (na przykładzie Łodzi)
Innovative Use of the Postindustrial Buildings as a Component of the Reception Areas' Competitiveness (on the Example of Łódź)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 56, s. 75-87, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie.
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Konkurencyjność, Przemysł, Turystyczne atrakcje, Rynek turystyczny
Innovative character, Competitiveness, Industry, Tourist attraction, Tourism market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wykazanie, że odpowiednio zagospodarowane pozostałości dawnych przemysłów mogą stanowić istotny magnes przyciągający turystów, a tym samym element konkurencyjności obszaru recepcji. Praca została podzielona na dwie części. Pierwsza ma charakter teoretyczny. Przedstawiono w niej zagadnienia dotyczące dziedzictwa przemysłowego i znaczenia jego właściwego wykorzystania dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. W części drugiej, stanowiącej studium przypadku łódzkiego obiektu poprzemysłowego - Manufaktury, przeanalizowano wyniki badań ruchu turystycznego pod kątem roli tego kompleksu kulturalno-handlowo-rozrywkowego jako atrakcji turystycznej miasta.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper is to demonstrate that the appropriately managed residue of old industries can constitute an essential magnet, attracting tourists, and hence the component of the reception area's competitiveness. The work was divided into two parts. The first part has theoretical character. In its there are presented the issues relating to the industrial heritage and the importance of its proper use for the socio-economic region development. In the second part, constituting a case study of the Łódź facility postindustrial - Manufaktura, the results of tourist movement in the city were analyzed in terms of the role of this cultural-commercial -entertainment complex as a tourist attraction.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Meyer, Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 2. R. Doswell, Tourism. How Effective Management Makes the Difference, Butterworth Heinemann, Oxford 1998.
 3. R. Seweryn, Zastosowanie marketingu mix na rynku turystycznym, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2008.
 4. Ch.R. Goeldner, B.J.R. Ritchie, Tourism. Principles, Practices, Philosophies, John Willey&Sons, New Jersey 2006.
 5. A. Niemczyk, R. Seweryn, Znaczenie kultury w strategii rozwoju obszaru recepcji turystycznej, w: Dziedzictwo kulturowe i turystyka w Europie XXI wieku - dystanse i przenikanie kultur, red. T. Sudzieniecki, Akademia Europa Nostra, Gdynia-Lubieszynek 2009, s. 29.
 6. A. Niemczyk, R. Seweryn, Dziedzictwo kulturowe magnesem przyciągającym turystów do wielkich miast (na przykładzie Krakowa), w: Marketing w rozwoju turystyki, red. J. Chotkowski, Monografia nr 161, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2009, s. 92-93.
 7. J. Urbaniak, Turystyka postindustrialna szansą rozwoju gospodarczego gminy Bogatynia, w: Turystyka i rekreacja szansą rozwoju aktywności społecznej, red. R. Grzywacz, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2008, s. 207.
 8. A. Niemczyk, R. Seweryn, Mnożnik turystyczny w Polsce jako regionie Zjednoczonej Europy (próba pomiaru), w: Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, red. G. Gołembski, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2008, s. 258-262.
 9. A. Sulimowska-Ociepka, Obiekt poprzemysłowy w nowej przestrzeni miasta, "Czasopismo Techniczne", Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej, Kraków 2008, s. 3-4.
 10. T. Grabiński, K. Borkowski, R. Seweryn, A. Wilkońska, L. Mazanek, Badanie ruchu turystycznego w Łodzi w 2008 roku, Raport końcowy, MOT, Kraków 2009.
 11. R. Seweryn, Internet jako źródło informacji dla turystów, w: Turystyka i rekreacja szansą rozwoju aktywności społecznej, red. R. Grzywacz, WyŜsza Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2008, s. 57-65.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu