BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalkowski Andrzej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Michalak Jacek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Działalność inwestycyjna w kontekście kształtowania wizerunku Olsztyna
The Investment Activity in the Context of the Image of Olsztyn
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 56, s. 145-155, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie.
Słowa kluczowe
Inwestycje, Wizerunek miasta
Investment, City image
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tworząc warunki rozwoju gospodarczego i lokalizacji inwestycji na obszarze miasta, decyduje się o zatrudnieniu i sytuacji na rynku pracy. W ten sposób stymulowane są jednocześnie podstawy bytu materialnego i zawodowego olsztynian. Celem pracy było przedstawienie rozwoju inwestycji w mieście, jak również preferencji mieszkańców Olsztyna co do kierunku rozwoju ich miasta. Analiza wyników badań pozwala stwierdzić, iż w mieście powinny być dokonywane inwestycje w branży turystycznej oraz działalności naukowo-badawczej, ponieważ te dziedziny w dużej mierze przyczyniają się do rozwoju lokalnego. Generalnie większość respondentów pozytywnie ocenia dotychczasowe działania inwestycyjne, wskazując na ich niewielki wymiar, jednocześnie preferując te inwestycje, które zmierzają do rozwoju miasta jako pełniącego funkcję ośrodka turystyczno-rekreacyjnego.(abstrakt oryginalny)

The creation of economic development conditions and the location of investment in the area of the city influence on the employment and labour market conditions. This way the basics of material and occupational existence of Olsztyn's inhabitants are stimulated at the same time. The aim of this paper is to present the development of investments in the city, as well as Olsztyn's inhabitants preferences in relation to the directions of the development of their city. The analysis of the results allows to draw the conclusions that investments in tourist industry and scientifically-research activity should be made in the city, because these disciplines in the large measure contribute to the local development. Generally, the majority of respondents positively evaluate the present investment tasks. They also point at their small size, simultaneously preferring these investments, which drive to the development of the city, changing it into the tourist-recreational centre.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestowanie. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  2. W. Rogowski, Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2004.
  3. L. Jędrzejewski, Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Gdańsk 2007.
  4. B. Filipiak, M. Kogut, A. Szewczuk, M. Zioło, Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu