BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Makarski Sylwester (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Rola produktów regionalnych i tradycyjnych w kształtowaniu tożsamości regionu (na przykładzie woj. podkarpackiego)
The Role of Regional and Traditional Products in Shaping Region's Identity (on the Example of Podkarpackie Voivodeship)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 56, s. 169-181, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie.
Słowa kluczowe
Region, Produkty regionalne, Tożsamość lokalna
Region, Regional product, Local identity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podstawą wyróżnienia regionów w zglobalizowanym i wystandaryzowanym świecie okazują się produkty regionalne i tradycyjne. Chcąc dokonać porównawczej oceny w tym względzie na przestrzeni lat 2005-2009 w Polsce i w przekroju województw, posłużono się danymi, pozyskanymi w Departamencie Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie oraz publikowanymi przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego. Uznając, że pożądany proces zgłaszania kolejnych wniosków powinien być stymulowany, wśród 12 właścicieli firm, posiadających w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi łącznie 31 wyrobów zarejestrowanych jako produkty tradycyjne, przeprowadzono pogłębione wywiady, pozwalające określić instytucje w największym stopniu wspierające żmudny proces rejestracji, priorytetowe obszary udzielanej pomocy również na etapie promocji produktów tradycyjnych. (abstrakt oryginalny)

Regional and traditional products turn out to be the basis of differentiation of regions in a global and standardized world. The data gained in the Department of Agriculture and Environment of Marshal Office in Rzeszów as well as data published by Polish Chamber of Regional and Local Product were used to accomplish a comparative analysis in this range in years 2005-2009 in Poland and in voivodeship section. Taking into consideration a fact, that desirable process of submitting consecutive proposals should be stimulated, in-depth interviews were conducted among 12 firm owners, having all together 31 registered products in Ministry of Agriculture and Rural Development as traditional products, to define institutions, which to a largest degree support laborious process of registration, preferential areas of help granted either on the level of promotion of traditional products.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. S. Makarski, Istota wartości produktu, w: Zarządzanie marketingowo-logistyczne w tworzeniu wartości produktu, red. S. Makarski, Prace Naukowe Wydz. Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Monografie i Opracowania nr 7, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, s. 17.
  2. W. Kuźniar, Produkty lokalne, regionalne i tradycyjne a wizerunek badanej jednostki, w: Marketing w zarządzaniu jednostką terytorialną (na przykładzie woj. podkarpackiego), Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Monografie i Opracowania nr 5, Rzeszów 2009, s. 133.
  3. B. Jałowiecki, Rozwój lokalny. Rozwój regionalny, "Samorząd Terytorialny" 1989, t. 16, s. 344-345.
  4. J. Parysek, Podstawy gospodarki lokalnej, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1997.
  5. P. Starosta, Poza metropolią. Wiejskie i pozamiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospołecznego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995.
  6. A. Kotala, Problemy i perspektywy przebudowy wsi i rolnictwa w Małopolsce, Zeszyty Naukowe nr 241, Kraków 1998, s. 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu