BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bernacki Dariusz (Akademia Morska w Szczecinie)
Tytuł
Wzrost gospodarczy a popyt na przewozy towarowe w Polsce
The Economic Growth and Freight Transport Demand in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 59, s. 17-36, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Innowacje w transporcie: korzyści dla użytkownika
Słowa kluczowe
Przewozy towarowe, Wzrost gospodarczy, Popyt
Cargo transportation, Economic growth, Demand
Uwagi
summ.
Abstrakt
Związki między transportem a rozwojem gospodarczym są wielokierunkowe, złożone, dynamiczne i zmieniają się wraz z przekształceniami w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Jednym z przyjętych kierunków badań tych związków jest analiza siły, rodzaju i zakresu zależności występujących między wzrostem gospodarczym a tempem, kierunkami i zakresem rozwoju przewozów towarowych. Wynika to z faktu, że wzrost gospodarczy prowadzi do rozwoju działalności gospodarczej w postaci zwiększonej produkcji i konsumpcji dóbr.Popyt na usługi transportowe jest z kolei popytem pochodnym, wtórnym względem zapotrzebowania na przemieszczane dobra zaopatrzeniowe, kapitałowe i konsumpcyjne. Przyjęto, że między makroekonomicznymi wskaźnikami obrazującymi rozwój działalności gospodarczej a zrealizowanymi na rynku przewozami towarowymi (popytem efektywnym na przewozy) występują określone zależności przyczynowo-skutkowe. Analizy relacji między wzrostem gospodarczym a efektywnym popytem na przewozy towarowe dokonano na poziomie makroekonomicznym, poczynając od zależności ogólnych związanych z dynamiką i strukturą produktu krajowego brutto, znaczeniem popytu krajowego (w tym konsumpcji indywidualnej i inwestycji) i zewnętrznego, rozwojem sektorów gospodarki narodowej, po czym uszczegółowiano zależności dla produkcji przemysłowej, przemysłu przetwórczego i wymiany towarowej z zagranicą. Jednocześnie na poszczególnych poziomach analizy starano się wskazać na znaczenie koniunktury gospodarczej w kształtowaniu zapotrzebowania na transport towarowy. (fragment tekstu)

It is widely accepted that economic growth fosters growth in transport demand. This is a consequence of the fact that economic growth means an increase in economic activity - so more goods are being produced and consumed. In turn, demand for transport is mainly derived by growth, structure and directions of economic activity development. The paper is concerned with analysis of the relations between economic growth and freight transport demand in Poland in the period of 1995-2007 (8) and outlines the following subjects: - shifts in freight transport demand by transport performance and volume also modal split, - relations between real GDP and freight transport demanded also analysis of elasticity and transport intensity, including transport overall but also haulage and rail modes, - influence of the economic aggregates as domestic demand, private consumption and investments on freight transport development and transport intensity, - relations between economic sectors of GDP (I-III) and demand for freight transport with analysis extended on manufacturing industry, - brief analysis in the following relations: economic growth - Polish trade goods flows - development and shifts in freight transport export & import.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balicki W., Makroekonomia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1996.
 2. Burnewicz J., Wizja struktury transportu oraz rozwoju sieci transportowych do roku 2033 ze szczególnym uwzględnieniem docelowej struktury modelowej transportu. Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Sopot, listopad 2007.
 3. Grzelakowski A.S., Wpływ koniunktury gospodarczej na rynki usług portowych (aspekty metodologiczne), w: Koniunktura w gospodarce światowej a rynki żeglugowe i portowe, red. H. Salmonowicz, Szczecin 2009.
 4. Hall E.R., Taylor J.B., Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie, polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 5. Małek P., Ekonomika transportu, PWE, Warszawa 1977.
 6. Polska - podstawowe wielkości i wskaźniki w latach 1995-2007, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, wrzesień 2008.
 7. Polska - wskaźniki makroekonomiczne, roczne mierniki gospodarcze - część IV, GUS, Warszawa 2009.
 8. Polska 2008 - raport o stanie handlu zagranicznego, Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2008.
 9. Raporty o stanie gospodarki - Polska 2006, 2008, Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2006, 2008.
 10. Roczniki statystyczne gospodarki morskiej 2000, 2004, 2007, GUS, Warszawa-Szczecin 2000, 2004, 2007.
 11. Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2008, GUS, Warszawa 2008.
 12. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2008, GUS, Warszawa 2009.
 13. Transport - wyniki działalności w 1995-2007, GUS, Warszawa 1996-2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu