BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dmowski Przemysław (Akademia Morska w Gdyni), Wasilewski Michał (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Postawy mieszkańców Trójmiasta wobec proekologicznych środków transportu miejskiego
Attitudes of Tricity Inhabitants Towards Proecological Urban Transport
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 37-46, tab.,rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Słowa kluczowe
Transport, Transport miejski
Transport, City transport
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Stale rosnąca potrzeba przemieszczania się ludzi w różnych celach na terenie m.in. trójmiejskiej metropolii oraz rozwijająca się w sposób niezrównoważony komunikacja indywidualna zaczęły implikować poważne problemy komunikacyjne i ekologiczne. Stąd celem niniejszego artykułu jest przedstawienie świadomości ekologicznej mieszkańców Trójmiasta na temat jednego z proekologicznych środków transportu, jakim jest trolejbus. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że większość mieszkańców Trójmiasta zna i rozumie pojęcie zrównoważonego rozwoju oraz w większości przypadków postrzega trolejbusy jako proekologiczny środek transportu, wskazując jednocześnie na potrzebę dalszego rozwoju tego środka komunikacji miejskiej.(fragment tekstu)(abstrakt autora)

The ever increasing need for the movement of people for different purposes, which also affects the Tricitiy metropolis and the unsustainably growing personal communication began to imply a serious traffic problems and environmental issues. Hence, the aim of this paper is to provide ecological awareness of Tricity respondents on one of the proecological means of transport, which is the trolley bus. The research found that most inhabitants know and understand the Tricity concept of sustainable development, and in most cases perceive trolleys as environmentally friendly means of transport. It also points to the need for further development of this mean of transport(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Kassenberg, C. Rolewicz, Przestrzenna diagnoza ochrony środowiska w Polsce, PWE, Warszawa 1985,
  2. R. Domański, Gospodarka przestrzenna, PWN, Warszawa 1993,
  3. S. Zakrzewski, Podstawy toksykologii środowiska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000
  4. J. Merkisz, Ekologiczne aspekty stosowania silników spalinowych, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 1994
  5. J. Kacprzak, M. Kozierkiewicz, Układy napędowe i układy sterowania trolejbusów, Wyd. Politechnika Radomska, Radom 1997
  6. A. Papuziński, Świadomość ekologiczna w świetle teorii i praktyki, "Problemy Ekorozwoju" 2006, nr 1
  7. M. Śmiechowska, Studia nad produkcją, jakością i konsumpcją Ŝywności ekologicznej, rozprawa habilitacyjna, Wyd. Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2002
  8. S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2002
  9. A. Bołtromiuk, Świadomość ekologiczna Polaków - zrównowaŜony rozwój, raport z badań 2009, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, http://www.ine-isd.org.pl/obrazki/file/Swiad-ekol_2009_formatka.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu