BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Godlewski Grzegorz (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie)
Tytuł
Atrakcyjność turystyczna Nałęczowa w świetle badań marketingowych
Tourist Attractiveness of Nałęczów in the Light of Marketing Research
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 56, s. 125-131, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie.
Słowa kluczowe
Turystyczne atrakcje, Badania marketingowe
Tourist attraction, Marketing research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podstawowym celem opracowania była charakterystyka i ocena potencjału turystycznego Nałęczowa na bazie opinii osób odwiedzających miasto oraz działalności władz samorządowych wpływających na kształtowanie ogólnego obrazu jego atrakcyjności turystycznej. Badania ankietowe wśród 242 respondentów i wywiad z przedstawicielem samorządu lokalnego przeprowadzono w 2008 roku i na ich podstawie dokonano analizy omawianego zjawiska. Nałęczów jest typowym miastem turystycznym, dobrze przygotowanym i postrzeganym przez odwiedzających. Jego zasadniczy walor - bycie uzdrowiskiem - narzuca wręcz kierunek postępowania władz samorządowych oraz przedsiębiorców świadczących usługi w omawianej branży. Celowym jednak będzie podjęcie działań skutkujących poszerzeniem kręgu odbiorców na ponadnarodowe segmenty oraz dywersyfikacja produktów. Współpraca na linii samorząd - przedsiębiorcy - turyści oraz stosowanie zasad marketingu relacji, w odpowiednim wycinku czasowym, powinny doprowadzić do uzyskania pożądanych efektów finalnych.(abstrakt oryginalny)

The main objectives of this study have been the description and evaluation of the tourist potential of Nałęczów. They are based on the opinions of visitors to the town as well as the activities of the local government affecting the development of the overall image of the town's tourist attractiveness. A survey study among 242 respondents and an interview with a representative of the local government were conducted in 2008 and used as a basis for the analysis of the discussed phenomenon. Nałęczów is a typical tourist town, well prepared and well perceived by its visitors. Its fundamental advantage - being a spa - simply imposes the direction of activities by the local government as well as businesspeople providing services in the discussed industry. However, it will be appropriate to take actions resulting in broadening the range of consumers to supranational segments and the diversification of products. Cooperation among the local government, businesspeople, and tourists as well as applying the rules of relationship marketing, during a proper time period, should bring the desired final effects. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. E. Kasperska, Współpraca samorządów lokalnych i uczestników lokalnego rynku w budowaniu oferty turystycznej regionu, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 558, Ekonomiczne Problemy Usług nr 41, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 511.
  2. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 1999, s. 11.
  3. T. Markowski, Zarządzanie rozwojem miast, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  4. A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna Wolter Kluwers Business, Kraków 2007.
  5. Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym, red. G. Gołembski, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2002.
  6. S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2003.
  7. Marketing w turystyce, red. J. Altkorn, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  8. Turystyka, red. W. Kurek, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  9. W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2000.
  10. H. Borne, A. Doliński, Organizacja turystyki, WSiP, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu