BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazurek-Łopacińska Krystyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Sobocińska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Uwarunkowania i cele współpracy jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami kultury
Conditions and Objectives of Cooperation of Local Government Units with the Cultural Institutions
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 56, s. 279-291, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Instytucje kultury
Local government, Cultural institutions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kultura może być traktowana zarówno jako wartość autoteliczna, jak i instrumentalna. W tym drugim przypadku postrzegana jest w kontekście jej wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy miasta, państwa czy regionu. Zainteresowanie współpracą między instytucjami kultury a jednostkami samorządu terytorialnego wynika z uwarunkowanej transformacją systemową decentralizacji zarządzania sferą kultury, a także wiąŜe się z rosnącym znaczeniem instytucji kultury w budowaniu marki miejsca. Stosowanie przez instytucje kultury oraz jednostki samorządu terytorialnego nowoczesnych koncepcji zarządzania, w tym marketingu relacyjnego, jawi się jako uwarunkowanie wykorzystania kultury w zarządzaniu marką miejsca. Podkreślanie bogactwa oferty kulturalnej w komunikowaniu tożsamości marki miejsca może przyczynić się do zwiększenia jego atrakcyjności dla turystów, inwestorów. W przypadku grupy, jaką są mieszkańcy, należy podkreślić, że rosnąca aktywność kulturalna mieszkańców powinna przełożyć się z kolei na powiększanie kapitału ludzkiego i społecznego.(abstrakt oryginalny)

Culture can be seen both as a autotelic value and as an instrumental value. In the latter case, culture is seen in the context of its impact on socio-economic development of cities, countries or region. Interest in cooperation between cultural institutions and local government units results from decentralization of management of culture area forced by the system transformation as well as from growing importance of cultural institutions in building site's brand. The use by cultural institutions and local government units of modern management concepts, including relational marketing, is seen as a conditional use of the culture in site's brand management. Highlighting the richness of the cultural offer in the communication of site's brand identity can help to increase its attractiveness to tourists and investors. In the case of groups which are the residents should be emphasized that that their growing cultural activity should in turn translate to expanding human and social capital.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Raporty o stanie kultury. Wnioski i rekomendacje, Kongres Kultury Polskiej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2009.
 2. K. Mazurek-Łopacińska, Państwo i rynek w kształtowaniu rozwoju kultury, w: Kultura polska a Unia Europejska. Problemy, wyzwania, nadzieje, red. K. Mazurek-Łopacińska, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Warszawa-Wrocław 2008.
 3. K. Message, New Museums and the Making of Culture, Berg, Oxford - New York 2006.
 4. D. Folga-Januszewska, Muzea w Polsce 1989-2008. Stan, zachodzące zmiany i kierunki rozwoju muzeów w Europie oraz rekomendacje dla muzeów polskich, Raport opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, Warszawa 2008.
 5. R. Florida, The Rise of the Creative Class: And How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life, Basic Books, New York 2002.
 6. M. Lebiecki, Homo Creativus, "Modern Marketing" 2002, nr 7/8, s. 12-16.
 7. G. Prawelska-Skrzypek, Polityka kulturalna polskich samorządów. Wybrane zagadnienia, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.
 8. K. Pruszyński, O roli muzeum na terenach drugorzędnych. Na przykładzie powstającego Muzeum Pragi, "Trzeci Sektor" 2009, nr 19, s. 41-42.
 9. A. Łyżwa, Małopolskie Forum Kultury - doświadczenia i problemy małopolskich instytucji kultury, w: Samorządowe instytucje kultury: peryferia czy centra aktywności kulturalnej? Nowe formy uczestnictwa w kulturze na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Kraków 2009, s. 48.
 10. A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
 11. A. Szromnik, Marketing terytorialny. Problemy kształtowania strategii marketingowej miast i regionów, w: Badania przestrzenne rynku i konsumpcji a polityka regionalna Unii Europejskiej, red. K. Mazurek -Łopacińska, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004, s. 107-108.
 12. T. Domański, Marketing kultury - nowe wyzwania dla badaczy i menedzerów instytucji kulturalnych, w: Marketing kultury. Nowe wyzwania oraz nowe kierunki działania, red. T. Domański, Wyd. Katedry Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 18.
 13. A. Mikołajczyk, "Kolory Polski", czyli produkt kulturalno-turystyczny promujący uroki polskich miast i gmin, "Brief for Poland" 2010, nr 3, s. 6-7.
 14. B. Motte, Les conceptions, "Les Essais", Paris 1960, s. 10.
 15. K. Tomaszewski, Regiony w procesie integracji europejskiej, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
 16. M.J. Smith, Reconceptualizing the British State: Theoretical and Empirical Challenges to Central Government, "Public Administration" 1998, nr 76, s. 51.
 17. G. Prawelska-Skrzypek, Polityka kulturalna polskich samorządów. Wybrane zagadnienia, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu