BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Raszkowski Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Przesłanki promocji miast i regionów
Determinants for the Promotion of Towns and Regions
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 56, s. 377-387
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie.
Słowa kluczowe
Promocja miasta, Region
City promotion, Region
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę wskazania na promocję miast i regionów jako istotnego elementu w procesie rozwoju gospodarczego. Skuteczność działań promocyjnych opiera się w dużej mierze na zintegrowanym działaniu wszystkich aktorów regionalnej przestrzeni zainteresowanych dynamizowaniem wzrostu gospodarczego i wzmacnianiem pozycji konkurencyjnej miast i regionów. Promocja pozwala na eksponowanie walorów jednostek terytorialnych, najistotniejszych z punktu widzenia potencjalnych nabywców oferty miast i regionów. W opracowaniu przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z pojęciem promocji oraz ich odniesienie do sfery marketingu terytorialnego. W dalszej części poruszono kwestię korzyści wynikających z podejmowanych działań promocyjnych dla miast i regionów. Określono adresatów realizowanych działań strategicznych, pola rywalizacji jednostek terytorialnych, wybrane kierunki promocji. Wyszczególnione zostały przykładowe etapy metody tworzenia spójnej koncepcji promocji miast i regionów.(abstrakt oryginalny)

The paper presents an attempt to illustrate the promotion of towns and regions as an important component in the process of economic development. The effectiveness of promotional activities is based, to a large extend, on integrated projects taken up by all actors in regional space who are interested in stimulating economic growth and strengthening competitive advantage of towns and regions. The promotion allows for pointing to the advantages of territorial units which are crucial from the point of view of potential clients willing to purchase the offer of towns and regions. The study presents basic issues related to the concept of promotion and their reference to the sphere of territorial marketing. Next part of the study deals with the problem of advantages resulting from taking up promotional activities for towns and regions. The recipients of implemented strategic activities as well as territorial units' areas of competition and selected directions of promotion were defined. There were also listed exemplary stages of the method applied for establishing a concise concept for the promotion of towns and regions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Domański, Skuteczna promocja miasta i regionu podstawowym zadaniem marketingu terytorialnego, w: Marketing terytorialny, red. T. Markowski, Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2006, s. 124-125.
 2. B.M. Kolb, Tourism Marketing for Cities and Towns. Using Branding and Events to Attract Tourists, Elsvier 2006.
 3. R. Niestrój, Istota i znaczenie marketingu, w: Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków 1996.
 4. J. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 5. J. Kall, Reklama, PWE, Warszawa 2002.
 6. K. Przybyłowski, S. Hartley, R. Kerin, W. Rudelius, Marketing, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 7. P. Kotler, G.Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Principles of Marketing, Prentice Hall Europe, New Jersey 1999.
 8. M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2007.
 9. A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
 10. A. Szromnik, Marketing terytorialny - koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne, w: Marketing terytorialny, red. T. Markowski, Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2006, s. 56-57.
 11. J. Sikora, Promocja regionu i miejscowości, w: Samorząd w Polsce. Istota, Formy, Zadania, red. S. Wykrętowicz, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2004, s. 233.
 12. J. Olszewska, Strategiczne aspekty kreowania wizerunku gminy, "Człowiek i Środowisko" 2003, nr 3-4, s. 114.
 13. A. Sekuła, Marketing terytorialny, w: Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 291-292.
 14. E. Michalski, Marketing. Podręcznik akademicki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 15. M. Czornik, Promocja miasta, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu