BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudolf Wawrzyniec (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Intensywność współpracy polskich województw z regionami partnerskimi w Niemczech i na Ukrainie
The Intensity of International Cooperation of the Polish Regions with the Regions in Germany and Ukraine
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 61, s. 373-384, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukraine. VI Forum Samorządowe. I Międzynarodowe Forum Samorządowe.
Słowa kluczowe
Współpraca regionów przygranicznych, Polityka regionalna
Region cross-border cooperation, Regional policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę odpowiedzi na pytania, jakie są obecnie kierunki współpracy polskich regionów, czy są one spójne oraz czy samorządy wojewódzkie przekazują informacje o nawiązanej współpracy. Podjęta została również próba określenia pozycji obwodów ukraińskich i niemieckich krajów związkowych w sieci partnerskich powiązań zagranicznych polskich województw. Autor stawia tezę, że regiony nawiązują co prawda liczne kontakty zagraniczne, ale w niewystarczającym stopniu przenoszą je na poziom operacyjny. W opracowaniu tym "region partnerski" będzie rozumiany jako region, z którym nawiązano współpracę, czy to w sposób formalny (porozumienie dwustronne, umowa rządowa), czy w sposób nieformalny. W pierwszej części opracowania omówiono formalno-prawne uwarunkowania współpracy zagranicznej polskich regionów oraz deklarowane przez nie cele współpracy. Nawiązano tu do najważniejszych aktów prawnych, które w naszym kraju regulują tę działalność, a także do wybranych uchwał sejmików wojewódzkich (Priorytety współpracy zagranicznej województwa). Następnie dokonano zestawienia zagranicznej współpracy polskich województw w różnych konfiguracjach, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch kierunków (Niemiec i Ukrainy). Jako źródła informacji wykorzystano tu strony internetowe urzędów marszałkowskich polskich województw oraz strony internetowe krajów związkowych z Niemiec i obwodów z Ukrainy. Przyjęto założenie, że informacje tam zawarte są prawdziwe i aktualne. W badaniu wykorzystano również wykazy regionów partnerskich (partnerów polskich województw) w Niemczech i na Ukrainie, pozyskane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kolejna część pracy to analiza oficjalnych stron internetowych kluczowych partnerów zagranicznych - niemieckich krajów związkowych i obwodów ukraińskich - pod kątem dostępności na nich informacji w językach obcych o danym terytorium oraz dostępności informacji na temat zagranicznych partnerów regionu. Na końcu wyciągnięto stosowne wnioski i rekomendacje dla władz regionalnych w zakresie współpracy zagranicznej. (fragment tekstu)

The paper concerns the international cooperation between regions. The special attention has been given to the cooperation of Polish voivodeships with regions in Germany and Ukraine. The international cooperation of regions is the important factor of the competitive advantage of the territory. It is the self-government at the level of the region which has an important role of setting the directions of the foreign cooperation and later implementation of them into the practice. The number of the foreign regional partners of Polish voivodeships is rising, but it should be also followed with the creation of more practical links between both regions. The author has researched the links between Polish and foreign regions. The most frequent partners are from Germany and Ukraine. The www resources of the Polish, German and Ukrainian regions has been reviewed. It is very seldom that Ukrainian regional pages provide any information on their international cooperation. Also only half of them are translated into foreign language (English). There is no www with Polish nor German translation. The information on the German pages are better managed, but still there are not enough attention to the promotion of the established links.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dumała H., Priorytety geograficzne współpracy zagranicznej polskich regionów, w: A. Stępień-Kuczyńska, K. Dośpiał-Borysiak (red.), Regiony: Polska - Europa - Świat, Wydawnictwo Mado, Toruń 2009.
  2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  3. Modzelewski W.T., Priorytety współpracy zagranicznej polskich województw nadmorskich - analiza porównawcza, w: A. Stępień-Kuczyńska, K. Dośpiał-Borysiak (red.), Regiony: Polska - Europa - Świat, Wydawnictwo Mado, Toruń 2009.
  4. Rudolf W., Partnerstwo lokalne/regionalne jako forma praktycznej realizacji koncepcji governance w zarządzaniu jednostką terytorialną, w: R. Brol (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 3 (1203), Wrocław 2008.
  5. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, DzU 1998, nr 91, poz. 576.
  6. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych, DzU 2000, nr 91, poz. 1009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu