BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rynio Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Finansowe aspekty wychodzenia z kryzysu społeczno-gospodarczego na poziomie lokalnym
Back in Growth from Social-Economic Crisis on Local Level (Financial Aspects)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 61, s. 385-397, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukraine. VI Forum Samorządowe. I Międzynarodowe Forum Samorządowe.
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Środki unijne, Kryzys finansowy, Budżet gminy
Economic crisis, EU funds union, Financial crisis, District budget
Uwagi
summ.
Abstrakt
Istotnym instrumentem stosowanym w pobudzaniu wzrostu gospodarki staje się długookresowe programowanie. Zaangażowanie władz lokalnych we wdrażanie - w dobie kryzysu - planu rozwoju lokalnego, lokalnej strategii rozwoju bądź strategii innowacji istotnie wpływa na rynek gminy oraz jego postrzeganie przez potencjalnych inwestorów. Gwarancja ciągłości polityki społeczno-gospodarczej władz gminnych stanowi bazę dla inwestycji. Aktualizacja programów rozwojowych ma na celu urealnienie procesu gospodarczego oraz dobór nowych kierunków rozwoju, aby zmniejszyć negatywne skutki kryzysu. W programach rozwojowych gmin kładziony jest nacisk na stworzenie podstaw do aktywnego rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, szczególnie w działach priorytetowych dla przestrzeni lokalnej. Oddziaływanie na wzrost jakości i efektywności małych i średnich przedsiębiorstw to instrument często wykorzystywany przez władze gminne. Przekazywane wsparcie przybiera różne formy, np. przygotowania infrastruktury technicznej, wydzierżawienia powierzchni na preferencyjnych warunkach, tworzenia parków technologicznych, specjalnych przestrzeni, w których dla działających firm zastosowane zostaną ulgi, doradztwo w zakresie pozyskania środków Unii Europejskiej na rozwój przedsiębiorstwa.(fragment tekstu)

Social - economic crisis means that development of country economies slows down. On the local, the most low level, there are especially perceptible consequences of the crisis. On the local level, there should be undertaken anti-crisis operations. The important element of fi ghting with the crisis is commit local leaders. The action is to make current improvement process and programming of future periods in local economy. The main goal of local authorities activity is softening of social and economic consequences of the crisis. The authorities choose resources and tools for using during short and long term period in crisis time. Applied in local area methods of the economy stabilization can't be contradictory with chosen regulation paths in regional, country and international area.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boni M. (red.), Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, lipiec 2009.
 2. Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Communication from the Commission. Europe 2020, European Commission, Brussels, 3.3.3010 COM (2010) 2020.
 3. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do? reference=IP/09/655&format=HTM L&aged=0&language=PL&guiLanguage=en.
 4. Kozuń-Cieślak G., Obligacje komunalne. Instrument dłużny dla jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 5. Najpierw myśl na małą skalę. Program Small Business Act dla Europy. Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego I Komitetu Regionów, "Monitor Europejski" [COM (2008) 394 wersja ostateczna], Bruksela, 25 czerwca 2008 r.
 6. Osiński J. (red.), Nauki społeczne wobec kryzysu ekonomicznego. Zrozumieć kryzys 2, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009.
 7. Przezwyciężenie kryzysu finansowego i wyjście na prostą: Europejskie ramy działania, Komunikat Komisji, Bruksela, 29 października 2008 r. [COM (2008) 706 wersja ostateczna].
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych, DzU 2006, nr 61, poz. 433.
 9. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU 2001, nr 142, poz. 1591, z późn. zm.
 10. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, DzU 2008, nr 88, poz. 539, z późn. zm.
 11. Wpływ kryzysu na globalnym rynku finansowym na PKB i produkcję przemysłową Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w polskim przemyśle przetwórczym, Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa, luty 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu