BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szołno-Koguc Jolanta (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Instrumenty zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego na rynku finansowym
Financial Market Debt Instruments and Their Implementation in Self-Government Entities
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 61, s. 489-502, tab., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukraine. VI Forum Samorządowe. I Międzynarodowe Forum Samorządowe.
Słowa kluczowe
Zadłużenie, Jednolity rynek finansowy, Samorząd terytorialny, Instrumenty dłużne
Indebtedness, Single financial market, Local government, Debt instrument
Uwagi
summ.
Abstrakt
Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, który z instrumentów pozyskania zwrotnych środków jest najlepszy. Bezdyskusyjna, wobec mizernych własnych zasobów finansowych, zdaje się jedynie konieczność sięgania przez jst po dodatkowe źródła finansowania zadań, w tym wymagające zadłużenia. Każda inwestycja czy inne wieloletnie przedsięwzięcie muszą być rozpatrzone i przeanalizowane indywidualnie. Konsekwencje wyboru są poważne i długoterminowe, bo mają wpływ nie tylko na realizację danego projektu, lecz także na perspektywiczną sytuację finansową jednostki samorządu. To konkretna potrzeba, cel i możliwości spłaty zadłużenia, co jest dla danej jst wygodniejsze - spłata w ratach czy jednorazowo - decyduje o tym, w jakiej formie jst powinna zaciągnąć dług.(fragment tekstu)

The article considers problems regarding to fi nancial gap and debt instruments for self - government entities. The main attention has been paid to the traditional ways of fi nancing of local and regional capital needs such as credits, loans and bonds. The determinants of selecting the foreign fi nancial sources have also been presented.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 2. Fabozzi F.J., Rynki obligacji. Analiza i strategia, WIG-PRESS, Warszawa 2000.
 3. Filipiak B., Szewczuk A. (red.), Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie: V Forum Samorządowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 4. Gonet W., Kredyty, pożyczki, obligacje w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2007.
 5. Gonet W., Zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego w emisję papierów wartościowych, "Finanse Komunalne" 2004, nr 11.
 6. Guziejewska B., Zewnętrzne źródła finansowania samorządu terytorialnego. Teoria a praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 7. Jakubowski P., Kredyty dla gmin, "Skarbnik i Finanse Publiczne" styczeń/luty 2010, nr 1.
 8. Jakubowski P., Obligacje komunalne i ich rola w finansowaniu inwestycji, "Skarbnik i Finanse Publiczne" listopad/grudzień 2009, nr 6 (52).
 9. Jastrzębska M., Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
 10. Jędrzejowski L., Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce - wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Gdańsk 2007.
 11. Kaber M.A., Obligacje komunalne jako forma zasilania budżetu gminy, "Samorząd Terytorialny" 2000, nr 12.
 12. Kozuń-Cieślak G., Obligacje komunalne - instrument dłużny dla jednostek samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa 2008.
 13. Misterek W., Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2008.
 14. Patrzałek L., Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2004.
 15. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, DzU 1964, nr 16, poz. 93, z późn. zm.
 16. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, DzU 1995, nr 83, poz. 420, z późn. zm.
 17. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, DzU 1997, nr 118, poz. 754.
 18. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, DzU 1997, nr 140, poz. 939, z późn. zm.
 19. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240.
 20. Wajda P., Prawne i ekonomiczne aspekty obligacji komunalnych emitowanych przez gminy w drodze oferty publicznej na rynek regulowany, "Finanse Komunalne" 2009, nr 5.
 21. Zalewski A. (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu