BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lesiów Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Orzechowska-Przybyła Kamila (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Niewelt Alina (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rola przeglądów zarządzania w doskonaleniu jakości i bezpieczeństwa żywności, obsługi klienta oraz systemu zarządzania jakością w dwóch wybranych przedsiębiorstwach przemysłu żywnościowego
The Role of Management Reviews in the Improvement of Food Quality and Safety, Customer Service and Quality Management System in Two Selected Enterprises of Food Industry
Źródło
Nauki Inżynierskie i Technologie / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 4 (15), s. 56-75, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Engineering Sciences and Technologies / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Audyt, Zarządzanie jakością, Jakość żywności, Bezpieczeństwo żywnościowe, Żywność
Audit, Quality management, Food quality, Food security, Food
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było zbadanie wpływu przeglądów zarządzania na różne obszary funkcjonowania dwóch zakładów produkcji żywności. Badania przeprowadzono w latach 2007-2013 w Zamrażalni Owoców i Warzyw Wiktor Tyc Sp. z o.o. oraz w okresie 2010-2014 w Credin Polska Sp. z o.o. - producenta wysokiej jakości mieszanek piekarsko-cukierniczych. W trakcie przeprowadzanych przeglądów zarządzania wykorzystywano wyniki audytów wewnętrznych i zewnętrznych, analizy działań korygujących i zapobiegawczych oraz reklamacji, jak również wywiady z pracownikami. Główne obszary objęte przeglądami zarządzania to strategiczne zarządzanie firmą, bezpieczeństwo zdrowotne żywności, proces realizacji zamówienia klienta wraz z oceną zadowolenia klienta oraz dalsze doskonalenie. Przeglądy zarządzania w naturalny sposób łączą szeroko pojętą tematykę sprzedażową z aspektem technologicznym, co w rezultacie prowadzi do spełniania wymagań klientów zarówno krajowych, jak i zagranicznych poprzez doskonalenie jakości, bezpieczeństwa żywności, poszukiwanie najlepszych rozwiązań produkcyjno-magazynowych. Inwestycje w technologię skutkowały zakupem nowych urządzeń i wprowadzeniem rozwiązań produkcyjnych, dzięki którym firmy były w stanie wprowadzać na rynek nowe/ulepszone produkty. Podsumowując, można stwierdzić, że przeglądy zarządzania w przedsiębiorstwie branży spożywczej przynoszą szereg wymiernych korzyści dotyczących wielu obszarów jego funkcjonowania.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to examine the impact of management reviews on different areas of operation of two plants of food production. The research was conducted for the period 2007 to 2013 in the Freezer for Fruit and Vegetables Viktor Tyc SP. z o.o. and Credin Poland SP. z o.o. manufacturer of high quality compound bakery-confectionery mixes. During the carried out management reviews the results of internal and external audits, analysis of corrective and preventive action and the claim, as well as interviews with employees were used. The main areas covered by the management surveys is a strategic company management, health safety of food, customer order processing, together with the assessment of customer satisfaction and continuous improvement. Management reviews naturally combine wide-ranging topics of sales with technology aspect which in turn leads to meet the requirements of clients, both domestic and foreign, through the continuous improvement of quality, food safety, the search for the best solutions to production and storage. Investments in technology have resulted in the purchase of new equipment and the introduction of manufacturing solutions, through which the companies were able to introduce new products to the market. It can be concluded that management reviews in a food production company bring a number of tangible benefits relating to all areas of its operation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balicki A. i in., 2013, Bezpieczeństwo żywności i żywienia, red. A. Szymecka-Wesołowska, stan prawny na 31 grudnia 2012 r., Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 2. Balon U. i in., Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością, red. T. Sikora, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2011.
 3. BRC Global Standard for Food Safety, 2011, The British Retail Consortium, issue 6.
 4. Byrka-Siewieja M., Lesiów T., 2012, Rola audytów wewnętrznych w doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością na przykładzie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kaliszu, \"Nauki Inżynierskie i Technologie\", 2(5), s. 9-26.
 5. Czernyszewicz E., 2013, System zarządzania jakością w organizacji: funkcjonowanie, doskonalenie, dokumentowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Lublin.
 6. Joachimiak I., 2012, ISO 22000:2005 and ISO 9001:2008 in the food industry management: integration or replacement? (review paper), \"Nauki Inżynierskie i Technologie\", 1(4), s. 9-15.
 7. Kafel P., 2011, Analiza raportów z audytów na przykładzie wybranej jednostki certyfikującej przetwórstwo i obrót produktów rolnictwa ekologicznego, \"Nauki Inżynierskie i Technologie\", 3, s. 90-96.
 8. Karczewska M., Kwiecień B., Lesiów T., 2010, Technologia produkcji kukurydzy i groszku konserwowego oraz funkcjonowanie systemu HACCP w wybranym zakładzie przetwórstwa owocowo-warzywnego, \"Nauki Inżynierskie i Technologie\", 2, s. 135-148.
 9. Kmiećkowiak A., Lesiów T., 2009, Trudności związane z funkcjonowaniem systemu HACCP i sposoby ich przezwyciężania w wybranym zakładzie piekarniczym, \"Nauki Inżynierskie i Technologie\", 1, s. 72-100.
 10. Kołożyn-Krajewska D. (red.), 2013, Higiena produkcji żywności, wydanie IV poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 11. Ligarski M., 2014, Diagnoza systemu zarządzania jakością w polskich organizacjach, \"Problemy Jakości\", 5, s. 14-22.
 12. Łunarski J., 2012, Zarządzanie jakością: standardy i zasady, wydanie II zmienione, Wydawnictwa WNT, Warszawa.
 13. Niewelt A., Lesiów T., 2011, Wpływ audytu dostawców na zapewnienie jakości i bezpieczeństwa żywnościowego produktów na przykładzie produkcji mieszanek piekarniczo-cukierniczych, \"Nauki Inżynierskie i Technologie\", 3, s. 131-151.
 14. Nowak D., (red.), 2011, Jakość i bezpieczeństwo żywności: kształtowanie jakości żywieniowej w procesach technologicznych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 15. Nowicki P., Sikora T., 2012, Realizacja założeń zasad GMP/GHP i systemu HACCP oraz samoocena poziomu wiedzy pracowników barów bistro, \"Nauki Inżynierskie i Technologie\", 1(4), s. 33-43.
 16. Orkla Food Safety Standard, ORKLA, 2011, issue 4.
 17. Orzechowska-Przybyła K., Niewelt A., Kosiorowska M., Lesiów T., 2011, Evaluation of the effectiveness of programs to ensure stable quality and food safety-preliminary study, [w:] Current Trends in Commodity Science, \"Quality and Safety of Food\", red. M. Filipiak, D. Gwiazdowska, H. Śmigielska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wydawnictwo UE w Poznaniu, s. 181-193.
 18. Orzechowska-Przybyła K., Niewelt A., Lesiów T., 2014, Audit as a tool for development of innovative economy, 8th International Conference of Young Scientists of the Euroregion\'s Neisse High Schools in Jelenia Góra, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Jelenia Góra, 23th May.
 19. Pawlak W., Lesiów T., 2010, Technologiczne i systemowe uwarunkowania w funkcjonowaniu wybranej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej na podstawie produkcji mleka UHT o zawartości tłuszczu 3,2%, \"Nauki Inżynierskie i Technologie 2\", 2, s. 149-165.
 20. PN-EN ISO 9001:2009, Systemy zarządzania jakością - Wymagania (EN ISO 9001:2008 Quality management systems - Requirements).
 21. Report of the concern\'s audits, 2012, Credin Polska Sp. z o.o.
 22. Report of the BRC Global Standard 6 audit, 2013, Zamrażalnia Owoców i Warzyw Wiktor Tyc Sp. z o.o.
 23. Szczepańska K., 2012, Podstawy zarządzania jakością, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 24. Trziszka T. (red.), 2009, Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław.
 25. Urbaniak M., 2013, Standardy zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem żywności w działaniach operatorów logistycznych, \"Problemy Jakości\", 5, s. 7-9.
 26. Waligóra Ł., Lesiów T., 2009, Aspekty technologiczne a funkcjonowanie systemu HACCP w wybranym przedsiębiorstwie przemysłu mięsnego, \"Nauki Inżynierskie i Technologie\", 1, s. 101-123.
 27. Wiśniewska M., Malinowska E., 2011, Zarządzanie jakością żywności: systemy, koncepcje, instrumenty, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5985
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nit.2014.4.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu