BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lusawa Roman (Wydział Zarządzania w Ciechanowie (WSM))
Tytuł
Tendencje rozwojowe obserwowane w subregionie ciechanowsko-płockim, a idea rozwoju zrównoważonego
Developmental Tendencies Observed in Ciechanów-Płock Region Versus the Idea of Sustainable Development
Źródło
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2009, t. 3, nr 3-4, s. 5-27, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Demografia, Rozwój gospodarczy, Analiza skupień, Rozwój zrównoważony
Demography, Economic development, Cluster analysis, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przebadano uwarunkowania wpływające na tempo rozwoju subregionu ciechanowsko-płockiego. Wzięto pod uwagę czynniki demograficzne, takie jak: wzrost ludności w latach 2001-2007, średnia gęstość zaludnienia i dochody własne gmin. Stwierdzono istnienie związku pomiędzy rozwojem (mierzonym przyrostem liczby ludności) a wzrostem gospodarczym (szacowanym na podstawie wielkości dochodów podatkowych gmin). Mniejszą rolę odgrywają tu takie wskaźniki jak położenie względem Warszawy, czy niektóre czynniki mogące wpływać na cenę gruntów. Wykorzystując metodę analizy skupień (Cluster analisis) dokonano podziału gmin na grupy charakteryzujące się statystycznym podobieństwem rozwoju gospodarczego.(abstrakt oryginalny)

In the article various circumstances affecting the speed of the development of Ciechanów - Płock region were analyzed. Different demographic factors, such as increase of population in the given territory in 2001-2007, the average population density and civil parishes' straight profits, were taken into account. It has been stated that there is a link between the development (measured with population growth) and economical increase (estimated basing on tax profits of civil parishes). The minor role was played by other factors such as location towards Warsaw or other factors affecting local property price. Applying the method of Cluster analysis the civil parishes were divided into groups of similar economic development.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agenda 21, http://www.un.org/Depts/german/conf/agenda21/agenda_21.pdf
 2. Bukraba-Rylska I (2005) Socjolog wobec przyszłości [w:] Wilkin J. (red.) Polska wieś 2025. Wizja rozwoju. IRWiR PAN, Warszawa.
 3. Drzazga D. (2006) Planowanie przestrzenne jako instrument wdrażania zrównoważonego rozwoju w Polsce - próba oceny. Ogólnopolska konferencja naukowa "Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i praktyce", Wrocław 29-30.2006.
 4. Falkowska M. (2000) Zasięg biedy i postrzeganie ludzi biednych w Polsce. Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.
 5. Garbicz M. (2007) Rozwój gospodarczy a nierówności społeczne [w:] Lusawa R. (red. naukowa) Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich wyzwaniem dla gmin Mazowsza, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa.
 6. Heller J. (2000) Metody regionalizacji obszarów wiejskich w EWG oraz Unii Europejskie. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu T II, Zeszyt 4, Warszawa - Poznań - Zamość.
 7. Howe K. S. (2005) Perspektywy rozwoju obszarów wiejskich w Europie: kwestia zrównoważenia. [w:] Zawalińska K. (redakcja naukowa), Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia krajów Europejskich, IRWiR PAN, Warszawa
 8. Lusawa R. (2007) Specyfika rozwoju województwa mazowieckiego sferze społecznej i jej skutki. [w:] Lusawa R. (red. naukowa) Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich wyzwaniem dla gmin Mazowsza, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa.
 9. Lusawa R. (2008) Finanse gmin jako instrument zrównoważonego rozwoju i budowa społeczeństwa obywatelskiego. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Wydział Zarządzania w Ciechanowie.
 10. Myrdal G. (1972) Economic Theory and Underdevelomend Regions, London.
 11. Niezgoda D. (2005); Funkcje gospodarstwa rolnego i jego złożoność. [w:] Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej pod red. St. Zegara, Program wieloletni 2005-2009, IERiGŻ, Warszawa.
 12. Pajestka J. (1983) Kształtowanie procesu rozwoju. PWE Warszawa.
 13. Perspektiven für Deutschland unsere Strategie fürnachhaltige Enwiklung (2002) Bundesregierung, www.nachhaltigkeitsrat.de/service/download/pdf/Nachhaltigkeitsstrategie_Kurzfassung.pdf .
 14. Pięcek B. (2006), Czy polska wieś się wyludnia? Wieś i Rolnictwo nr 1.
 15. Pszczółkowski St. (1936) Zarys ekonomii. Dom Książki Polskiej, Warszawa.
 16. Słownik języka polskiego (1989); PWN, Warszawa.
 17. Wielka encyklopedia powszechna (1967), PWN, Warszawa.
 18. Wieruszewska M. (1991) Wieś w poszukiwaniu całości społeczno-kulturowej. IRWiR PAN, Warszawa.
 19. Wohlmeyer H. (1999) Uberwindung der Zeittrends durch Christliches Hundeln. "Der Fonderungsdienst" nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-4716
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu