BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czuryk Małgorzata (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Tytuł
Zadania organów administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska
The Assignments of Civil Service Bodies in the Extend of Environmental Protection
Źródło
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2009, t. 3, nr 3-4, s. 41-59, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Rozwój zrównoważony, Administracja publiczna
Environmental protection, Sustainable development, Public administration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia problematykę ochrony środowiska i zadania organów administracji publicznej w tym zakresie. Środowisko, jako dobro powszechne, musi być należycie chronione ze względu na jego walory i konieczność zachowania jego wartości, w stanie co najmniej nie pogorszonym, przyszłym pokoleniom. Niezwykle ważny z punktu widzenia ochrony środowiska i jego zasobów staje się właściwy rozwój cywilizacyjny, gospodarczy, czy technologiczny, który musi mieć charakter zrównoważony. Szczególną rolę w procesie ochrony środowiska polski ustawodawca powierzył administracji publicznej. Do organów ochrony środowiska należą zarówno organy samorządu terytorialnego wszystkich szczebli (lokalne i regionalne), jak i organy administracji rządowej zespolonej (wojewoda), niezespolonej (regionalny dyrektor ochrony środowiska) oraz centralnej (minister właściwy do spraw środowiska).(abstrakt oryginalny)

The article presents problems of environmental protection and the assignments of civil service bodies in that field. The environment, as o common good, must be properly protected due to its virtues and the necessity of its value preservation in the state at least not worsened, for future generations. Highly important, from the point of view of environment and its resources, is proper civilization, economic and technological development which has to be balanced. A very significant role in environmental protection is given by the Parliament to civil service bodies. The bodies responsible for environmental protection include local government of all levels (local and regional) as well as central government bodies (governor), regional head of environmental protection and central (minister relevant for environmental issues).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barczak A. (2006) Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska, Warszawa.
 2. Bukowski Z. (2005) Podstawy prawa ochrony środowiska dla administracji, Włocławek.
 3. Ciechanowicz-McLean J. (2003) Ochrona środowiska w działalności gospodarczej, Warszawa.
 4. Ciechanowicz-McLean J., Bukowski Z., Rakoczy B. (2008) Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa.
 5. Gardjan-Kawa L (2001) Administracyjne instrumenty realizacji prawa do środowiska w Polsce, (w:) Jednostka wobec działań administracji publicznej, (red.) E. Ura,Rzeszów.
 6. Gruszecki K. (2008) Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa.
 7. Janku Z. (2001) Prawo administracyjne a człowiek i ochrona środowiska (z rozważań nad wybranymi zagadnieniami), (w:) Jednostka wobec działań administracji publicznej, (red.) E. Ura, Rzeszów.
 8. Jastrzębski L. (1976) Ochrona prawna przyrody i środowiska w Polsce. Zagadnienia administracyjne, Warszawa.
 9. Jastrzębski L. (1990) Prawo ochrony środowiska w Polsce, Warszawa.
 10. Karpiuk M. (2007) Ochrona środowiska w ujęciu prawa międzynarodowego, "Administracja i Zarządzanie" nr 3.
 11. Lisicka H., Macek I., Radecki W. (1999) Leksykon ochrony środowiska. Prawo i polityka, Wrocław.
 12. Łustacz L. (1975) Rola państwa i prawa w ochronie środowiska, (w:) Prawo a ochrona środowiska, (red.) L. Łustacz, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk.
 13. Machowski J. (2000); Problemy prawne ochrony środowiska, Warszawa.
 14. Pyć D. (2005) (w:) Ochrona środowiska, (red.) Z. Brodecki, Warszawa.
 15. Radziszewski E. (1987) Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska. Komentarz. Przepisy wykonawcze, Warszawa.
 16. Radziszewski E. (2003) Prawo ochrony środowiska. Przepisy i komentarz, Warszawa.
 17. Rakoczy B. (2006) Ograniczenie praw i wolności jednostki ze względu na ochronę środowiska w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Toruń.
 18. Rotko J. (2001) (w:) Ustawa - prawo ochrony środowiska. Komentarz, (red.) J. Jędrośka,Wrocław.
 19. Rotko J (2002) Ochrona zasobów środowiska tytuł II ustawy - Prawo ochrony środowiska, (w:) Komentarze do ustawy Prawo ochrony środowiska, Wrocław.
 20. Sommer J. (1995) (w:) Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska. Komentarz,(red.) J. Sommer, Wrocław.
 21. Ścibor T. (1996) Prawno-ekonomiczne zagadnienia ochrony środowiska, t. 1, Lublin.
 22. Tybulski W. (2004) Etyka środowiskowa i jej stan w Polsce, (w:) Księga pamiątkowa profesora Ryszarda Paczuskiego, Toruń.
 23. Wierzbowski B., Rakoczy B. (2005) Podstawy prawa ochrony środowiska, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-4716
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu