BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biernat Rafał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Deregulacja zawodu doradcy podatkowego jako naruszenie interesu podatnika
The Deregulation of the Profession of a Tax Adviser as Violation the Interest of the Taxpayer
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2014, t. 93, s. 11-24, bibliogr. 45 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Doradztwo podatkowe, Podatnik, Prawo podatkowe
Tax consulting, Taxpayer, Tax regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Tax advisers are professional attorneys of the taxpayer which into the brave and lawful way have to defend the interest of the taxpayer, appearing in tax proceedings. This profession constitutes the example of the profession of the public confidence which representatives have great experience and knowledge in the interpretation of the tax law. Along with the this year's amendment of the tax counseling laws about the tax consulting a question whether the deregulation of the profession of a tax adviser doesn't cause worsening the legal situation of the taxpayer appears (whether isn't threatening his business). It is worthwhile in addition making analysis of the notion "interest of the taxpayer" which in tax regulations is acting as the general clause. The author is thinking as changes in traineeships, of examination process of candidates for tax advisers will influence the protection in the future "of interest of the taxpayer". They state, that moving in of the decontrol act is violating the principle of the certainty of the fiscal law as well as a doubt is arousing in taxpayers as for competence of tax advisers which got authorized according to new provisions. According to the author's facilitating the access to the profession of the public confidence with the detriment of the interest of the taxpayer is acting to the disadvantage of the professional self-government. As the demand de lege ferenda a need of repealing decontrol regulations and conducting new discussion on the parameters of the tax consultancy was recognized in the context of the fuller realization of the interest of the taxpayer.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330, t.j.).
 2. Ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572, t.j.).
 3. Wyrok WSA w Łodzi z dnia 19 marca 2008 r., I SA/ Łd 919/07, Lex 467988.
 4. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. z 2014 r., poz. 768).
 5. Uchwała nr 32/2014 Krajowej Rady Doradców Podatkowych https://krdp.pl/strona.php/1041_zasady_ etyki_doradcow_podatkowych__tekst_ujednolicony.html; stan na dzień 03.08.2014 r.
 6. Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz.U. z 2011 r., Nr 41, poz. 213).
 7. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., Nr 78, poz. 498).
 8. Bernat R., Doradca Podatkowy jako pełnomocnik przed sądami administracyjnymi, Zesz. Nauk. WSIZiA w Warszawie 2014/1, s. 41-43.
 9. Ćwiklińska A., Deregulacja zawodów, Nieruchomości i Prawo 2012/3, s. 27.
 10. Ćwikliński H., Kubska-Maciejewicz B., Godecki Z., Etyka a podatki i doradztwo podatkowe, WSB Poznań, Poznań 2006.
 11. Dolata S., Podstawa wiedzy o podatkach i polskim prawie podatkowym, Wyd. Uniw. Opol., Opole 1999.
 12. Florczak-Wątor M., Kontrola konstytucyjności klauzul generalnych, Przegląd Sejmowy 2013/4, s. 49-53.
 13. Fojcik-Mastalska E., Mastalski R., Doradca podatkowy w procesie stosowania prawa podatkowego, [w:] C. Kosikowski, Prawo skarbowe i prawo finansowe. Szkoły i uczniowie. Księga pamiątkowa dedykowana pamięci Profesora Jerzego Lubowickiego, Temida 2, Białystok 2013, s. 117-121.
 14. Gomułowicz A., Podatki a etyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 15. Gomułowicz A., Małecki J. (red.), Ex iniuria non oritur ius. Księga ku czci Profesora Wojciecha Łączkowskiego, UAM Poznań, Poznań 2003.
 16. Jaworska E., Ryzyko etyczne w zawodzie księgowego, Zesz. Nauk. Uniw. Szczec. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013/61, s. 75-80.
 17. Kandut K., Sędkowska A. (red.), Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 18. Kosikowski C., Prawo skarbowe i prawo finansowe. Szkoły i uczniowie. Księga pamiątkowa dedykowana pamięci Profesora Jerzego Lubowickiego, wydawnictwo, Białystok 2013.
 19. Krawiel T., Czy konstytucja chroni korporacje zawodowe ? Kogo chroni art. 17 Konstytucji?, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2007/12, s. 28.
 20. Malicka M., Sąd naprawia błąd, Monitor Podatkowy 1999/3, s. 11.
 21. Malinowski M.D., Kilka refleksji na miesiąc przed IV Krajowym Zjazdem Doradców Podatkowych, Przegląd Podatkowy 2014/1, s. 3.
 22. Mariański A., Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 23. Mariański A. (red.), Doradca podatkowy podczas kontroli skarbowej, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 24. Mariański A. (red.), Ustawa o doradztwie podatkowym. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 7.
 25. Modzelewski W., Janiec R., Ustawa o doradztwie podatkowym, Twigger, Warszawa 1996.
 26. Morawski L., Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Lexis Nexis, Warszawa 1999.
 27. Muszalska M., Pojęcie władzy publicznej w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości a wykonywanie zawodu zaufania publicznego przez notariusza, Rejent 2011/11, s. 94-98.
 28. Nykiel W., O potrzebie równowagi między uprawnieniami i obowiązkami podatnika oraz organów podatkowych, Prawo i Podatki 2005/12, s. 25.
 29. Oleszko A., Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością notariuszy i organami samorządowymi a inicjatywy deregulacji zawodu notariusza, Rejent 2012/4, s. 113.
 30. Orłowski J., Przesłanki umorzenia zaległości podatkowych w Ordynacji podatkowej, Radca prawny 2001/4, s. 87.
 31. Ruśkowski E., Konieczny W. (red.), Podatki w orzecznictwie. Zjazd Katedr Prawa Finansowego, Wyd. KiK Konieczny, Wigry 1995.
 32. Sarnecki P., Glosa do wyroku SN z dnia 29 maja 2001 r., I CKN 1217/98, Palestra 2005/5-6, s. 24.
 33. Sibrecht-Ośka E., Trzaska D., Jest już ustawa o doradztwie. Kto może zostać doradcą podatkowym, Przegląd Podatkowy 1996/8, s. 2.
 34. Sibrecht-Ośka E., Trzaska D., Komentarz do ustawy o doradztwie podatkowym, Dom Wyd. ABC, Warszawa 1997.
 35. Smarż J., Definiowanie pojęcia "zawodu zaufania publicznego", Studia Prawnicze 2012/3, s. 123.
 36. Strzelec D., Dowody w postępowaniu podatkowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 37. Szalewska M., Klauzula generalna fikcji pozytywnego rozstrzygnięcia w sprawach administracyjnych przedsiębiorców, Administracja 2010/4, s. 89-92.
 38. Szydło M., Samorząd gospodarczy w warunkach gospodarki rynkowej, Państwo i Prawo 2003/5, s. 94.
 39. Tarno J.P., Uprawnienie doradcy do sporządzenia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, Przegląd Podatkowy 2011/7, s. 43.
 40. Tarno J.P. [w:] idem (red.), Doradca podatkowy w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, Warszawa 2012, s. 22-24.
 41. Tkaczyk E., Samorząd zawodowy w świetle Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Przegląd Sejmowy 2011/6, s. 61.
 42. Wojciechowski M., Wybrane aspekty problematyki pewności prawa, Gdańskie Studia Prawnicze 2010/24, s. 560.
 43. Wojnowski J., Zakres przedmiotowy doradztwa podatkowego, Biuletyn Skarbowy 1997/5, s. 23.
 44. Wrońska A., Deregulacja zawodu notariusza może być częścią marketingu politycznego, Nieruchomości i Prawo 2012/10, s. 53.
 45. Zieliński A., Pewność prawa, [w:] A. Wasilkowski (red.), Jakość prawa, Dom Wyd. ABC, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu