BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Komor Marcin (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Modele komunikacji międzykulturowej
Cross-Cultural Communication Frameworks (Models)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 55, s. 397-408, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach
Słowa kluczowe
Komunikowanie, Kulturowe aspekty komunikowania, Kontakty interkulturowe, Zróżnicowanie kulturowe
Communication, Cultural aspects of communication, Intercultural contacts, Cultural diversity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autor artykułu podjął rozważania dotyczące komunikacji międzykulturowej (Cross-cultural communication) na rynkach międzynarodowych. W artykule wyjaśniono pojęcie kultury, komunikacji międzynarodowej oraz komunikacji międzykulturowej. Następnie zaprezentowano teorie i modele kultury umożliwiające zidentyfikowanie podobieństw/zróżnicowań kulturowych miedzy krajami/regionami. Szczegółowo zaprezentowano teorie i modele: G. Hofstedego, E. Halla, F. Trompenaarsa oraz koncepcję modelu The Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness (GLOBE). W przedstawionych koncepcjach skupiono się przede wszystkim na metodologii, teorii, wymiarach kulturowych oraz cluster regionach prezentowanych w modelach kultury. W konkluzji uwzględniono praktyczne wykorzystanie modeli w badaniach naukowych.(abstrakt oryginalny)

The author of the paper took into consideration cross-cultural communication on the international markets. In the paper concepts of culture, cross-cultural and international communication are clarified. Subsequently there are presented models and theories of culture, which facilitate identification of cultural similarities/ diversities between regions/ countries. Theories and models of G. Hofstede, E. Hall and Trompenaar's as well as ideas of The Global Leadership and Organizational Behaviour Effectiveness (GLOBE) are presented in details. In the presented ideas author mainly focuses on methodology, theory, cultural dimensions and Cluster regions presented in the models of culture. In conclusion the practical applications of the models in scientific research are taken into consideration.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. C. Kluckhohn, The Study of Culture, w: The Policy Sciences, red. V.D. Lerner, H.D. Larswell, Stanford, California 1951, s. 86.
 2. G. Halff, Internationale Kommunikation, w: Handwoerterbuch Internationale Politik, Hrsg. W. Woyke, UTB Verlag Budrich, Leverkusen Opladen 2007, s. 198.
 3. G. Maletzke, Interkulturelle Kommunikation. Zur Interaktion zwischen Menschen verschiedenen kulturen, Westdeutsche Verlag, Opladan 1996.
 4. G. Hofstede, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2007.
 5. G. Hofstede, Culture's Consequences - International Differences in Work Related Values, Newbury Park, London 1980.
 6. G. Hofstede, National cultures in Four Dimension. "Studies of Management&Organisation" 1983, Vol. 13, no. 1-2, s. 46-74.
 7. G. Hofstede, Dimensions of national cultures in fifty countries and three regions, w Explications in Cross-cultural Psychology, ed. J.B. Deregowski, S. Dziurawiec, R.C. Annis, Swets&Zeitlinger, Lisse 1983, s. 335-355.
 8. F. Trompenaars, Riding the Waves of Culture: Understanding Cultural Diversity in Business. Nicholas Brealy Publishing, London 1993.
 9. C. Hampden-Turner, F. Trompenaars, The Seven Cultures of Capitalism, Piatkus, London 1993.
 10. C. Hampden-Turner, F. Trompenaars, Managing People Across Cultures, Capstone, Oxford 2004.
 11. F. Trompenaars, Ch. Hampden-Turner, Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2002.
 12. M. Schugh, Interkulturelle Kommunikation: Kulturbedingte Unterschiede in Verkauf und Werbung, Vahlen, Muenchen 2004, s. 173-174.
 13. E.T. Hall, Ukryty wymiar, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1978.
 14. E.T. Hall, Poza kulturą, PWN, Warszawa 1984.
 15. E.T. Hall, Taniec życia. Inny wymiar czasu, Wyd. Muza, Warszawa 1999.
 16. E.T. Hall, M.R. Hall, Czwarty wymiar w architekturze: studium o wpływie budynku na zachowanie człowieka, Wyd. Muza, Warszawa 2001.
 17. E.T. Hall, M.R. Hall, Hidden Differences: Doing Business with the Japanese, Anchor Press - Doubleday, Garden City NY 1990.
 18. E.T. Hall, M.R. Hall, Understanding Cultural Differences, Germans, French and Americans,: Intercultural Press, Yarmouth 1990.
 19. E.M. Rogers, W.B. Hart, Y. Miike, Edward T. Hall and The History of Intercultural Communication: The United States and Japan, "Keio Communication Review" 2002, nr 24, s. 5-7.
 20. P. Hanges, Research methodology, w: Culture, Leadership, and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies, w: Sage, ed. R.J. House, P.J. Hanges, M. Javidan, P. Dorfman, V. Grupta, Thousand Oaks Ca 2004, s. 91.
 21. J.S. Chhokar, F.C. Brodbeck, R.J. House, Methodology, w: Culture and Leadership Across the World: The GLOBE Book of In-Depth Studies of 25 Societies, ed. F.C. Brodbeck, J.S. Chhokar, R.J. House, Lawrence Erlbaum Associates, New York 2007 s. 23.
 22. F.C. Brodbeck, Navigationshilfe für internationales Change Management. Erkenntnisse aus dem GLOBE Projekt, "OrganisationsEntwicklung" 2006, nr 3, s. 21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu