BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Januszewska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Nawrocka Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wiedza jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw uzdrowiskowych
Knowledge as the Source of Competitive Advantage for Spa Resort Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 53, s. 411-421, rys.
Tytuł własny numeru
Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne.Aspekty rozwoju potencjału podmiotów gospodarki turystycznej
Słowa kluczowe
Uzdrowiska, Wiedza, Przewaga konkurencyjna
Health resort, Knowledge, Competitive advantage
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesne wyzwania stojące przed uzdrowiskami, a także przed przedsiębiorstwami w nich zlokalizowanymi, wymuszają myślenie w kategorii konkurencyjności przez pryzmat trzech sił strategicznego trójkąta: przedsiębiorstwo - klient - rywale. Zachowania podmiotów rynkowych decydują o konkurencyjności. Szeroko ujmując, konkurencyjność jest to zdolność do satysfakcjonującego, skutecznego funkcjonowania i rozwoju w warunkach konkurencji. W literaturze przedmiotu najczęściej konkurencyjność przedstawiana jest z punktu widzenia przedsiębiorstwa (ten punkt widzenia będzie szerzej omawiany w dalszej części artykułu). Należy zwrócić uwagę, że możemy rozpatrywać omawiane pojęcie także z punktu widzenia klienta, wówczas konkurencyjność jest rozumiana jako zdolność do dostarczania zdrowia i doświadczania wrażeń satysfakcjonujących go bardziej niż te w innych uzdrowiskach. Konkurencyjność uzdrowisk wynika przede wszystkim z konkurencyjności przedsiębiorstw, ale także konkurencyjności samego układu terytorialnego. Celem artykułu jest identyfikacja wiedzy przedsiębiorstw i procesów z nią związanych jako źródła przewagi konkurencyjnej oraz weryfikacja empiryczna tego zjawiska. Dla potrzeb realizacji celu zastosowano krytyczną analizę literatury oraz wyniki badania z wywiadu kwestionariuszowego, przeprowadzonego we wszystkich polskich uzdrowiskowych spółkach Skarbu Państwa. Badanie przeprowadzono wiosną 2009 roku. Łącznie poddano analizie 48 ankiet. (fragment tekstu)

The objective of the hereby article is the identification of knowledge represented by spa resort enterprises and processes associated with it as the source for competitive advantage, as well as empirical verification of this phenomenon. In order to carry out the above objective both critical analysis of literature and survey results based on a questionnaire conducted in all Polish State Treasury spa resort enterprises were applied. The main conclusion based on conducted research is the fact that the most important source of knowledge is the knowledge represented by employees of a spa resort enterprise and that spa resort enterprises perceive their competitive advantage in the sphere of production - services provision. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Vengesayi, A Conceptual Model of Tourism Destination Competitiveness and Attractiveness, ANZMAC 2003, www.anzac.inisa.edu.au, (electronic papers), 10.02.2009.
 2. Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście, red. E. Skawińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002, s. 76-77
 3. M. Gorynia, B. Jankowska, Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008, s. 56-59
 4. H.G. Adamkiewicz-Drwiłło, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 128.
 5. Kompendium wiedzy o konkurencyjności, red. M. Gorynia, E. Łaźniewska, PWN, Warszawa 2009, s. 63.
 6. M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2005, s. 90.
 7. P.J. Buckley, C.L. Pass, K. Prescott, Measures of International Competitiveness: A Critical Survey, "Journal of Marketing Management" 1988, vol. 4, No 2, s. 175-200, (s. 177-178).
 8. W.J. Otta, Strategia eksportowa producenta, TNOiK, Poznań 1988, s. 93.
 9. B. Godziszewski, Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstwa jako źródło przewag konkurencyjnych i podstawa stosowania instrumentów konkurowania, [w:] Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, red. M.J. Stankiewicz, Tonik, Toruń 1999, s. 77-124
 10. Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, red. M. Rybak, POLTEXT, Warszawa 2003, s. 13.
 11. Konkurencyjność przedsiębiorstwa - nowe podejście, red. E. Skawińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002, s. 84.
 12. K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1999, s. 89.
 13. G. Hamel, C.K. Prahalad, Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999, s. 213-246.
 14. D. Depperu, D. Cerrato, Analyzing international competitiveness at the firm Level: concepts and measures, s. 6, http://www3svil.unicatt.it/unicattolica/dipartimenti/dises/allegati/wpdepperucerrato32. pdf, 9.01.2010.
 15. A.C. Inkpen, Learning and Knowledge Acquisition through International Strategic Alliances, "Academy of Management Executive" 1998, vol. 12, No 4, s. 69-80
 16. M.H. Zack, Developing a Knowledge Strategy, "California Management Review" 1999, vol. 41, No 3, s. 125-145
 17. I. Nonaka, H. Takeuchi, Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000
 18. W. Chung, J. Alcacer, Knowledge seeking and location choice of foreign direct investment in the United States, "Management Science" 2002, vol. 48, No 12, s. 1534-1555.
 19. T. Kamińska, G. Dzwonnik, Skuteczność wybranych składników potencjału konkurencyjności w budowie przewagi nad rywalami, [w:] Zachowania rynkowe w teorii i praktyce, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007 , s. 92-93.
 20. Przedsiębiorczość w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy, red. M. Bednarczyk, Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 7.
 21. L. Zacher, E-społeczeństwo, rozwój i transformacje, [w:] Nowa ekonomia a społeczeństwo (tom I), red. S. Partycki, Wyd. KUL, Lublin 2006, s. 81
 22. E. Nawrocka, Kształtowanie wizerunku obszaru turystycznego w dobie społeczeństwa informacyjnego, [w:] Społeczeństwo edukacyjne w strategii rozwoju regionu, red. T. Grabiński, L. Woszczek, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2007, s. 131-139.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu