BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozielska Joanna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Młodzi polscy emigranci na globalnym rynku pracy : migracyjne doświadczenia zawodowe w trzech perspektywach temporalnych
The Situation of the Young Polish Migrants on the Global Labour Market : the Professional Experience in terms of Migration in Three Temporal Perspectives
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2014, nr 4(12), s. 14-21, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Tytuł własny numeru
Rodziny i rynek pracy
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Młodzież, Migracja zarobkowa
Labour market, Youth, Economic migration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Gwarancja dostępności europejskich ryków pracy stanowiła bardzo ważny element polskiej polityki zagranicznej podczas negocjacji warunków, pod którymi Polska stać się miała członkiem Unii Europejskiej. Dziesięć lat temu, w momencie polskiej akcesji, Polacy jako obywatele Zjednoczonej Europy zyskali prawo do podejmowania legalnej pracy w innych państwach członkowskich. Z szansy tej skorzystała polska młodzież - "emigranci trzeciej generacji"- skuszeni lepszymi zarobkami i perspektywami na przyszłość. Zaproponowany tekst jest próbą uchwycenia migracyjnej rzeczywistości w kontekście pracy. To także próba odpowiedzi na nurtujące badaczy pytanie - czy emigracja zarobkowa jest czasem, który służy budowaniu zawodowej przyszłości, gromadzeniu doświadczeń i potencjału zawodowego i budowaniu świadomej, spójnej zawodowej biografii czy tylko epizodem zarobkowym nie wnoszącym nic w zawodową biografię młodego człowieka? (abstrakt oryginalny)

A guarantee of the access to the European labour markets was a very important part of the Polish foreign policy during the negotiation of the conditions under which Poland became a member of the European Union. Nine years ago, at the time of Polish accession, the Poles as citizens of the European Union gained the right to undertake legal work in other Member States. This chance was used by the Polish young people - "third generation migrants," tempted by better earnings and prospects for the future. The text is an attempt to capture the reality of migration in the context of work. It also attempts to answer the question if the economic migration is the time that contributes to one's professional career, experience and professional potential, and builds a choice-based and coherent professional career or if it is only the earning episode that does not contribute in any way to the professional career of a young person. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman Z., (2000) Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 2. Bauman Z., (2005) Europa - niedokończona przygoda, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 3. Bera R., (2008) Aksjologiczny sens pracy a poczucie jakości życia młodych emigrantów polskich, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 4. Bera R., (2010) Wielka emigracja zarobkowa młodzieży, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 5. CBS, (2006) BS/76/2006, Warszawa: CBS.
 6. Duszczyk M., (2005) Migracje - półtora roku po akcesji [w:] Bos-Karczewska M., red., Migracje - szanse czy zagrożenie? Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 7. Duszczyk M., (2006) Dość paniki migracyjnej [w:] Gazeta Wyborcza 23.08.2006 r.
 8. Fihel A., Piętka E., (2007) Funkcjonowanie polskich migrantów na brytyjskim rynku pracy, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami, "CMR Working Papers", nr 23/ (81).
 9. Głąbicka K., (2005) Rynek pracy w jednoczącej się Europie. Wybrane zagadnienia do studiowania, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP
 10. Gmaj K., Małek A., (2010) Powroty Polaków po 2004 roku: wyniki badania ilościowego [w:] Iglicka K., red., Poakcesyjne migracje powrotne Polaków: geneza, przyczyny i konsekwencje, Warszawa: Biuletyn RPO - Materiały nr 69, Zeszyty Naukowe, s. 138-166, http://www.rpo.gov.pl/pliki/12900036790.pdf [12.03.2014].
 11. Iglicka K., (2007) Kierunki rozwoju polskiej polityki migracyjnej w ramach obszaru legalnej migracji pracowniczej na lata 2007-2012 [w:] Alternatywny model życia. Badanie przyczyn niepodejmowania zatrudnienia przez osoby bezrobotne, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 12. Iglicka K., (2010) Wyniki badań nad migracjami powrotnymi w świetle najnowszych ujęć teoretycznych [w:] Iglicka K., red., Poakcesyjne migracje powrotne Polaków: geneza, przyczyny i konsekwencje, Warszawa: Biuletyn RPO - Materiały nr 69, Zeszyty Naukowe, s. 16-45, http://www.rpo.gov.pl/pliki/12900036790.pdf [12.03.2014].
 13. Kaczmarczyk P., (2005a) Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 14. Kaczmarczyk P., (2005b) Współczesne migracje zagraniczne Polaków - skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku pracy, http://www.bezrobocie.org.pl/files/1bezrobocie.org.pl/public/migracje/raport_fise_wspolczesne_migracje_polakow.pdf [17.04.2014].
 15. Kaczmarczyk P., Tyrowicz J., red., (2008) Współczesne procesy migracyjne w Polsce a aktywność organizacji pozarządowych w obszarach powiązanych z rynkiem pracy, BCR.ORG.PL.
 16. Kolarska-Bobińska L., (2007) Emigrować i wracać. Migracje zarobkowe Polaków a polityka państwa, Warszawa: Wydawnictwo ISP.
 17. Krauz-Mozer B., Borowiec P., red., (2008) Globalizacja - nieznośne podobieństwo? Świat i jego instytucje w procesie uniformizacji, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 18. Melosik Z., (2003) Kultura popularna jako czynnik socjalizacji [w:] Kwieciński Z., Śliwierski, B., red., Pedagogika II. Podręcznik akademicki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 19. Melosik Z., (2005) Młodzież a przemiany kultury współczesnej [w:] Leppert R., Melosik Z., Wojtasik B., red., Młodzież wobec (nie) gościnnej przyszłości, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 20. Nowicka E., (2010) Migracje powrotne: powrót do domu czy nowa migracja [w:] Grzymała-Moszczyńska H., Kwiatkowska A., Roszak J., red., Drogi i rozdroża, Kraków: Wydawnictwo NOMOS.
 21. Okólski M., (2001) Mobilność przestrzenna z perspektywy koncepcji migracji niepełnej [w:] Jadźwińska E., Okólski M., red., Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 22. Okólski M., (2004) Migracje a globalizacja [w:] Czarny E., red., Globalizacja od A do Z, Warszawa: Narodowy Bank Polski. Departament Komunikacji Społecznej, http://www.nbp.pl/publikacje/Globalizacja/globalizacja.pdf [12.04.2014].
 23. Okólski M., (2005) Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym ujęciu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 24. Okólski M., Koryś P., (2004) Czas globalnych migracji. Mobilność międzynarodowa w perspektywie globalizacji, "Prace Migracyjne", nr 55, Warszawa: Instytut Studiów Społecznych, http://www.migracje.uw.edu.pl/publ/272/ [10.03.2014].
 25. Piorunek M., (2008a) Edukacja i praca jako komponenty tożsamości człowieka w przestrzeni postnowoczesności [w:] Modrzewski J., Śmiałek M., Wojnowski K., red., Relacje podmiotów w lokalnej przestrzeni edukacyjnej, Kalisz-Poznań: Wydawnictwo Inspiracje UAM Wydział Pedagogiczno-Artystyczny.
 26. Piorunek M., (2008b) Edukacja i praca w cyklu życia człowieka [w:] Gaweł-Luty E., Kojkoł J., red., Edukacja wobec tożsamości społecznej. Gdańsk: Wydawnictwo HARMONIA.
 27. Piorunek M., (2009a) Bieg życia zawodowego człowieka, Poznań: Wydawnictwo im. Adama Mickiewicza.
 28. Piorunek M., red., (2009b) Człowiek w kontekście pracy. Teoria - Empiria - Praktyka, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu