BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dorawa Zbigniew (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Rodzina i szczęście jednostki, a jej zachowania na rynku pracy
Family and Happiness of the Unit, and Behaviour on the Labour Market
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2014, nr 4(12), s. 29-35, bibliogr. 33 poz.
Tytuł własny numeru
Rodziny i rynek pracy
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Polityka społeczna, Rodzina
Labour market, Social policy, Family
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ważnym problemem na linii "Rynek - Społeczeństwo - Kultura" jest niewątpliwie rodzina, która jest podstawową komórką społeczną. To w niej zachodzi istotny (z punktu widzenia jednostki) proces socjalizacji. Dzięki niemu może ona aktywnie uczestniczyć w życiu społeczeństwa. Rodzina powinna także przyczyniać się do rozwoju ludzkości sensu largo, poprzez polepszanie warunków życia, a także sensu stricte, czyli wzrostu satysfakcji, zaufania i radości z życia każdego z nas. Wszystko to składa się na ogólno pojęte szczęście, które samo w sobie jest zjawiskiem nie do końca mierzalnym, ale niewątpliwie ma kluczowe znaczenie dla motywacji naszych codziennych zachowań. Ponadto dochodzi jeszcze jedna, priorytetowa kwestia. Oba zagadnienia poruszone przez autora powodują pewne, charakterystyczne zachowania jednostki na rynku pracy (skądinąd bardzo wymagającym), które trzeba szczegółowo opisać i odpowiednio scharakteryzować. (abstrakt oryginalny)

A major problem on the line "Market - Society - Culture" is undoubtedly a family as a fundamental unit of the society. In the family proceeds a significant (from the viewpoint of the individual) process of socialization. Thanks to it an individual can actively participate in the society. The family should also contribute to a human development in the broad sense, by improving of the living conditions, as well as, by increasing of the satisfaction, trust and joy of life of each person. All this contributes to a general happiness which is itself a phenomenon not fully measurable, but certainly crucial for the motivation of one's everyday behavior. In addition, there is another priority issue. Both questions raised by the author cause certain characteristic behaviour on the demanding labour market that has to be described in detail and characterized adequately. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arystoteles, (2012) Etyka Nikomachejska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Auleytner J., (2013) Globalne aspekty polityki społecznej [w:] Głąbicka K., Kubiak M., red., Umiędzynarodowienie polskiej polityki społecznej. Aspekty globalne i europejskie, Gdańsk: Wydawnictwo PTPS.
 3. Bauman Z., (2006a) Płynna nowoczesność, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 4. Bauman Z., (2006b) Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, Kraków: Wydawnictwo WAM.
 5. Beck U., (2002) Społeczeństwo ryzyka. W drodze do nowej rzeczywistości, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 6. Błuszkowski J., Zaleśny J., red., (2010) Studia politologiczne tom 17 - Wyjaśnianie polityki, Warszawa: Wydawnictwo Elipsa.
 7. Bokszański Z., (2007) Indywidualizm, a zmiana społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Chodubski A., (2009) Jednostka, a kształtujący się ład globalny świata [w:] Piwnicki G., Mrozowska S., red., Jednostka - społeczeństwo - państwo wobec mega trendów współczesnego świata, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 9. Chodubski A., (2013) Polityka społeczna w rzeczywistości współczesnych przemian cywilizacyjnych [w:] Głąbicka K., Kubiak M., red., Umiędzynarodowienie polskiej polityki społecznej. Aspekty globalne i europejskie, Gdańsk: Wydawnictwo PTPS.
 10. Chojnicka K., Kozub-Ciembroniewicz W., red., (2000) Doktryny polityczne XIX i XX wieku, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 11. Dane Biura Badań Demograficznych i Rynku Pracy, (2013) Warszawa: GUS.
 12. Durasiewicz A., (2013) Ogólnonarodowe rozwiązania w zakresie polityki rodzinnej na przykładzie wybranych krajów - rekomendacje dla Polski [w:] Głąbicka K., Kubiak M., red., Umiędzynarodowienie polskiej polityki społecznej. Aspekty globalne i europejskie, Gdańsk: Wydawnictwo PTPS.
 13. Głąbicka K., Kubiak M., red., (2013) Umiędzynarodowienie polskiej polityki społecznej. Aspekty globalne i europejskie, Gdańsk: Wydawnictwo PTPS.
 14. Grewiński M., (2013) Europeizacja polskiej polityki społecznej na tle reorganizacji Welfare State [w:] Głąbicka K., Kubiak M., red., Umiędzynarodowienie polskiej polityki społecznej. Aspekty globalne i europejskie, Gdańsk: Wydawnictwo PTPS.
 15. Handy Ch., (1999) Poza kapitalizmem. Poszukiwanie sensu we współczesnym świecie, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 16. http://natemat.pl/6547,nadchodzi-generacja-y-mlodzi-zdolni-inielojalni-pracodawcy-w-strachu-bo-nie-sa-gotowi-na-ich-przyjecie [12.04.2014].
 17. http://www.dw.de/generacja-y-w-natarciu-nowe-pokolenie-rewolucjonizuje-rynek-pracy/a-16793030 [12.04.2014].
 18. Jan Paweł II, List do Rodzin Gratissimam sane (2 lutego 1994 r.).
 19. Kołodko G.W., (2008) Wędrujący Świat, Warszawa: Prószyński i S-ka.
 20. Kołodko G.W., (2013) Dokąd zmierza świat? Ekonomia polityczna przyszłości, Warszawa: Prószyński i S-ka.
 21. Kontrowersje wokół zjawisk dotyczących życia małżeńskiego i rodzinnego, (2008) Warszawa: Komunikat z badań CBOS.
 22. Marchlewska K., (2009) W kierunku flexicurity, czyli duński projekt dla Unii Europejskiej [w:] Sobczak-Michałowska M., Marchlewska K., red., Model flexicurity, elastyczne bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSG.
 23. Modrzejewski A., (2011) Metodologiczne i filozoficzne podstawy politologii. Zarys wykładu, Gdańsk: Oficyna "Oko".
 24. Piątek K., (2013) Państwo socjalne wobec procesów europeizacji i globalizacji [w:] Głąbicka K., Kubiak M., red., Umiędzynarodowienie polskiej polityki społecznej. Aspekty globalne i europejskie, Gdańsk: Wydawnictwo PTPS.
 25. Porta D., Diani M., (2009) Ruchy społeczne. Wprowadzenie, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 26. Randers J., (2012) A Global Forecast for the Next Forty Years. 2052 [w:] A Report to the Club of Rome Commemorating the 40th Anniversary of the Limits to Growth, Vermont: Chelsea Green Publishing.
 27. Rewizorski M., (2013) Narodziny i rozprzestrzenianie się prekariatu w Europie [w:] Głąbicka K., Kubiak M., red., Umiędzynarodowienie polskiej polityki społecznej. Aspekty globalne i europejskie, Gdańsk: Wydawnictwo PTPS.
 28. Rifkin J., (2001) Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 29. Rothert A., (2010) Państwo postsuwerenne [w:] Błuszkowski J., Zaleśny J., red., Studia politologiczne tom 17 - Wyjaśnianie polityki, Warszawa: Wydawnictwo Elipsa.
 30. Sobczak-Michałowska M., Marchlewska K., red., (2009) Model flexicurity elastyczne bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSG.
 31. Smoczyński W., (2012) Prekariusze wszystkich krajów [w:] Trzęsienie kapitalizmu, czyli jak zaczął się kryzys i czym się skończy, "Polityka 2012 wydanie specjalne", nr 1, s. 85.
 32. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes.
 33. Standing G., (2011) The Precariat. The New Dangerous Class, London: Bloomsbury Academic.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu