BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepka Radosław (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Tytuł
Instytucje prawne gwarantujące pewność obrotu gospodarczego przy transakcjach międzynarodowych na rynku wewnętrznym w rozumieniu Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Legal Institutions that Guarantee the Certainty of International Trade Transaction on the National Market in Compliance with the Treaty on the Functioning of the European Union
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2014, nr 3(11), s. 36-45, bibliogr. 30 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorstwa - wyzwania
Słowa kluczowe
Obrót gospodarczy, Transakcje międzynarodowe, Regulacje prawne
Economic turnover, International transactions, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Artykuł porusza problematykę wybranych rozporządzeń dotyczących obrotu gospodarczego, a wydawanych w ramach przekazanych kompetencji Unii Europejskiej. Zawiera on zestawienie wybranych aktów prawnych z prawem krajowym i wskazuje na istniejące luki de lege ferenda. Przedstawia niebezpieczeństwa z tego płynące, takie jak niemożność nadania klauzuli wykonalności czy przyczyny nieważności postępowania sądowego. Podsumowanie zawiera propozycję i kierunki koniecznych zmian, a także wykładnię przepisów, którą należałoby stosować w celu uniknięcia istniejących problemów. (abstrakt oryginalny)

The article raises some issues concerning the selected trade regulations that are issued by the European Union in the form of delegated acts. It contains a comparison of the selected acts with the national law regulations, and points to the existing gaps de lege ferenda. It presents the danger that may result from them, such as the inability to issue a writ of execution or the causes of the invalidity of the court proceedings. This summary contains a proposal for the necessary changes, as well as interpretations of the rules that should be applied in order to avoid the problems. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahlt M., Szpunar M., (2011) Prawo europejskie, Warszawa: C.H. BECK.
 2. Antoszewicz A., Herbut R., (2001) Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk: Arche.
 3. Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., (2011) Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
 4. Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K., (2011) Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony. Aspekty ekonomiczne, Warszawa: Wydawnictwo PWE.
 5. Biernat S., (2007) Wolność gospodarcza w Europie, Warszawa: Kantor Wydawniczy Zakamycze.
 6. Calvocoressi P., (1998) Polityka międzynarodowa 1945-2000, Warszawa: Książka i Wiedza.
 7. Cejmer M., Napierała J., Sójka T., (2008) Europejskie prawo spółek, tom IV, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.
 8. Działocha K., Garlicki L., Sarnecki P., Sokolewicz W., Trzciński J., (2001) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, tom II, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 9. Fontaine P., (2010) Podróż do serca Europy 1953-2009, Bruxelles: Wydawnictwo Racine.
 10. Garlicki L., (2005) Polskie prawo konstytucyjne: zarys wykładu, Warszawa: Wydawnictwo Liber.
 11. Goody J., (2006) Kapitalizm i nowoczesność, Warszawa: Wydawnictwo Dialog.
 12. Jachowicz P., (2009) Gospodarka świata 1945-2000, Warszawa: Oficyna wydawnicza WSM SiG.
 13. Kaliński J., (2008) Historia gospodarcza XIX i XX wieku, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 14. Kalus S., red., (2011) Ochrona prawna obrotu gospodarczego, Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
 15. Kawecka-Wyrzykowska E., (2009) Polityka gospodarcza Unii Europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo SGH w Warszawie.
 16. Kawecka-Wyrzykowska E., Synowiec E., (2004) Unia Europejska, Warszawa: Wydawnictwo Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego.
 17. Kowalak T., (2012) Integracja transgraniczna rynku kapitałowego Unii Europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo NBP.
 18. Kukliński A., (2001) Gospodarka oparta na wiedzy, wyzwania dla Polski XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwo Rewasz.
 19. Morawki L., (2012) Wstęp do prawoznawstwa, Toruń: Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania.
 20. Nillson S., (2013) Opinion of the European Economic and Social Committee on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council creating a European Account Preservation Order to facilitate cross-border debt recovery in civil and commercial matters, http://eurlex.europa.eu/ [12.12.2013].
 21. Siaroff A., (2000) Comparative European Party System, New York: Garland.
 22. Skorupka J., (2007) Prawo karne gospodarcze: zarys wykładu, Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
 23. Smith A., (2013) Badanie nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, tom I, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 24. Sokół W., Żmigordzki M., (2005) Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 25. Wronkowska S., Ziembiński Z., (2001) Zarys teorii prawa, Poznań: Przedsiębiorstwo wydawnicze Ars boni et aqui.
 26. Wróbel A., Miąsik D., Półtorak N., red., (2011) Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, tom I (art. 1-89), Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.
 27. Zacharasiewicz M., Żarnowiec Ł., Zacharasiewicz M.A., Kropka M., Jagielska M., (2013) Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), Lex-Omega [23.11.2013].
 28. Zawłocki R., (2007) Prawo karne gospodarcze, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 29. Zieliński A., red., (2012) Kodeks Postępowania Cywilnego Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 30. Zombirt J., (2009) Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu