BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wagner Wiesław (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Tytuł
Metody rangowania obiektów hotelarskich opisanych wieloma cechami diagnostycznymi
Ranking Methods of Tourist Accommodation Described by Many Diagnostic Features
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 53, s. 473-481, tab.
Tytuł własny numeru
Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne.Aspekty rozwoju potencjału podmiotów gospodarki turystycznej
Słowa kluczowe
Hotelarstwo, Usługi turystyczne
Hotel industry, Tourism services
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja

Abstrakt
Obiekty hotelarskie stanowią niezbędny składnik w ocenie recepcji i dynamiki ruchu turystycznego. Prowadzą one różnorodną działalność, choć do zasadniczej należy świadczenie usług noclegowych. Pełna ocena takiej działalności ma charakter wielowymiarowy i jest opisywana zadanym zbiorem cech jakościowych i ilościowych. Hotele są usytuowane w różnych jednostkach przestrzennych (np. miasta, powiaty, województwa, regiony wysokiej atrakcyjności turystycznej itp.), stąd stanowią one determinanty ich ekonomicznego rozwoju turystyki. W tym kontekście ważne jest prowadzenie rangowania jednostek przestrzennych dla badania zmian, jakie w nich występują w porównaniu do innych, w różnych momentach czasowych, co pozwala na ich ocenę potencjału od strony turystycznych obiektów noclegowych. W pracy przedstawiono kilka metod rangowania jednostek przestrzennych, analizowanych od strony hotelarskiej bazy noclegowej. Każda z nich została zilustrowana materiałem liczbowym. (fragment tekstu)

Tourist accommodation facilities are an important component in evaluation of perception, and dynamics of tourism traffic. They lead various kinds of activities, although basic activity is to provide tourist accommodation. Full evaluation, such form of activity has multidimensional nature, and is described by set of quantitative and quality features. Hotels are located at different spatial units (for example; towns, counties, provinces, regions of high tourist attractiveness, etc.), therefore they represent their determi nants of economic development. In this context, conduction of ranking of these units plays an important role, to study changes, which particular units pass, in comparison with different one at various points of time. This allows evaluating tourism potential of tourist accommodation for spatial units. The study presents several ranking methods of spatial units analyzed from tourist accommodation facilities side. Each of them is illustrated in numerical material. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Statystyczne metody analizy danych, red. W. Ostasiewicz, Wyd. AE, Wrocław 1998.
  2. T. Grabiński, S. Wydymus, A. Zeliaś, Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa 1989.
  3. A. Mantaj, W. Wagner, Ordering the spatial units by the non-standard method at various standardization transformations, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica nr 225, Łódź 2009, s. 167-177.
  4. S. Borkowski, E. Wszendybył, Jakość i efektywność usług hotelarskich, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  5. K. Kycia, J. Patryn-Stolarz, W. Wagner, Analiza przestrzennego rozmieszczenia bazy noclegowej woj. podkarpackiego, Zeszyty Naukowe US nr 466, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 9, WNUS, Szczecin 2007, s. 153-160.
  6. W. Wagner, Podstawy metod statystycznych w turystyce i rekreacji, tom I, Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań 2002.
  7. Z. Hellwig, Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę kwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" 1968, nr 4.
  8. R. Czyżycki, Metodyka badania potencjału turystycznego i jego wykorzystania w gminach, Zeszyty Naukowe US nr 429, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 7, WNUS, Szczecin 2006, s. 87-92.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu