BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dadańska Katarzyna Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Obrót użytkowaniem wieczystym - aspekty prawne
Trading in Perpetual Usufructs - Structural and Legal Aspects
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 36 T.1, s. 27-40, bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Nieruchomości, Prawo rzeczowe, Użytkowanie wieczyste
Real estate, Property law, Long-term lease
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obrót użytkowaniem wieczystym jest zjawiskiem trwale obecnym na rynku nieruchomości. Występuje zarówno w obrocie powszechnym, jak i gospodarczym. Zaspokaja nie tylko potrzeby mieszkaniowe, ale również inwestycyjne czy z zakresu szeroko rozumianej użyteczności publicznej. Z punktu widzenia użytkownika wieczystego prawo to daje szerokie uprawnienia w zakresie dysponowania gruntem (faktycznym i prawnym), bez konieczności angażowania znacznych środków finansowych. Ponadto użytkowanie wieczyste jest korzystne dla właściciela gruntu (np. Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego), gdyż pozwala na posiadanie wpływu na sposób korzystania z gruntów pozostających nadal jego własnością, a ponadto gwarantuje właścicielowi niebagatelne wpływy w postaci pierwszej opłaty, a następnie opłat rocznych. Zapewnienie bezpieczeństwa, w tym skuteczności transakcji na rynku nieruchomości, których przedmiotem jest prawo użytkowania wieczystego, wymaga znajomości form prawnych obrotu użytkowaniem wieczystym, zasad konstrukcyjno-prawnych rządzących przeniesieniem tego prawa, ograniczeń prawnych w zakresie możliwości nabycia prawa użytkowania wieczystego, wreszcie zasad kolizyjno-prawnych, które znajdą zastosowanie przy tego typu transakcjach, dotyczących prawa użytkowania wieczystego, w których występuje element zagraniczny. (abstrakt oryginalny)

Trading in perpetual usufructs refers to a persistent phenomenon in the real estate market. It occurs both with regard to common and economic trading. It meets not only housing needs, but also investment needs as well as the needs within the scope of widely understood public utility. From the perspective of the perpetual usufruct user, such right ensures a vast range of powers in the fi eld of land disposing (factual and legal), without any necessity to engage considerable funds. Additionally, perpetual usufruct is benefi cial for the land owner (the State Treasury, the unit of territorial self-government), as it allows to maintain an impact on the manner of using the land being still the property of the owner, and additionally offering the owner signifi cant revenues in the form of the fi rst fee and then annual fees. Ensuring safety, including the effectiveness of transactions in the real estate market, the subject of which refers to the perpetual usufruct right, requires the knowledge of legal forms of trading in perpetual usufructs, structural and legal rules governing the transfer of such a right, legal limitations in the fi eld of the possibility to acquire the perpetual usufruct right by a given business partner, and fi nally the knowledge of collision rules applicable to all the those transactions referring to the perpetual usufruct right, in which a foreign element appears. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieniek G., Matusik G. (2012), Komentarz, w: Ustawa o gospodarce nieruchomościami, LexisNexis, Warszawa.
 2. Bieniek G., Rudnicki S. (2011), Nieruchomości. Problematyka prawa, LexisNexis, Warszawa .
 3. Cisek A. (2011), Komentarz, w: Kodeks cywilny, red. E. Gniewek, C.H. Beck, Warszawa.
 4. Dadańska K.A. (2012a), Komentarz. Własność i inne prawa rzeczowe, w: Kodeks cywilny, red. A. Kidyba, t. 2, LexisNexis, Warszawa.
 5. Dadańska K.A. (2012b), Prawo rzeczowe, C.H. Beck, Warszawa.
 6. Doliwa A. (2004), Prawo rzeczowe, C.H. Beck, Warszawa.
 7. Gniewek E. (1999), O przyszłości użytkowania wieczystego, "Rejent", nr 2.
 8. Główny Urząd Statystyczny (2014), Obrót nieruchomościami w 2013 r., Warszawa.
 9. Ignatowicz J. (1994), Użytkowanie wieczyste de lege ferenda, "Studia Iuridica", t. 11.
 10. Oleszko A. (1998), Odpowiedzialność notarialna za szkodę powstałą w związku z błędną wykładnią prawa, "Rejent", nr 7 8.
 11. Pazdan M. (2012), Prawo prywatne międzynarodowe, LexisNexis, Warszawa.
 12. Rudnicki S., Rudnicki G. (2009), Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe, LexisNexis, Warszawa.
 13. Smyczyński T. (2005), Uwagi o niektórych prawach rzeczowych, w: W kręgu teoretycznych i praktycznych aspektów prawoznawstwa. Księga Jubileuszowa Profesora Bronisława Ziemianina, Ars boni et aequi, Szczecin.
 14. Strzelczyk R. (2011), Prawo obrotu nieruchomościami, C.H. Beck, Warszawa.
 15. Winiarz J. (1967), Użytkowanie wieczyste, PWN, Warszawa.
 16. Winiarz J. (1970), Prawo użytkowania wieczystego, PWN, Warszawa.
 17. Zielona księga. Optymalna wizja Kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej (2006), red. Z. Radwański, Warszawa.
 18. Ziemianin B. (2003), Prawo rzeczowe, Zakamycze, Kraków.
 19. Ziemianin B., Dadańska K.A. (2012), Prawo rzeczowe, Wolters Kluwer, Warszawa.
 20. Ziemianin B., Kuniewicz Z. (2007), Prawo cywilne. Część ogólna, Ars boni et aequi, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu