BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Igielski Michał (Akademia Morska w Gdyni), Gutowski Tomasz (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Tworzenie międzynarodowych powiązań w branży logistycznej na przykładzie Regionu Morza Bałtyckiego
Creating International Connections in the Logistic Industry on the Example of the Baltic Sea Region
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2014, t. 35, s. 65-78, tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Wymiary logistyki - aspekt transportowy
Słowa kluczowe
Współpraca gospodarcza, Logistyka, Rozwój regionalny
Economic cooperation, Logistics, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Region Morza Bałtyckiego
Abstrakt
Aktualne tendencje dominujące we współpracy w regionie Morza Bałtyckiego to już nie tylko kwestie związane z wszechobecną ochroną środowiska, ale także dążenie do kompleksowej działalności, która w przyszłości ma rozwiązywać problemy oraz optymalizować warunki życia mieszkańcom krajów położonych w tym regionie. Obszary, które obejmuje współczesna współpraca to m.in.: transport, handel, gospodarka, turystyka i innowacje. To właśnie dotychczasowa instytucjonalizacja regionalnych stosunków międzynarodowych, na powyższych szczeblach, w regionie bałtyckim sprzyja tworzeniu zintegrowanych systemów planowania, realizacji i kontrolowania sprawności i ekonomicznej efektywności procesów fizycznego przepływu towarów oraz ich informacyjnych uwarunkowań, co przekłada się na rozwój współpracy gospodarczej, społecznej i politycznej. Na tle innych państw europejskich państwa regionu Morza Bałtyckiego, lepiej niż pozostałe dążą do wypracowanie modeli współpracy międzynarodowej w dziedzinie tak pojmowanej logistyki. Początkowo współpraca ta napotykała na liczne bariery, lecz z upływem lat, dzięki finansowaniu zewnętrznemu udaje się zacierać istniejące różnice między poszczególnymi państwami w regionie, co znajduje odbicie w sytuacji gospodarczej tychże państw. (abstrakt oryginalny)

Current tendencies which are dominating during the cooperation in the sea region Baltic these are no longer only matters connected with the environmental protection. They are these are aspirations to comprehensive activity which in the future is supposed to solve problems and to optimize the living conditions for inhabitants of the countries located in this region. Areas which the contemporary cooperation is embracing it among others: transport,, the trade, the economy, the tourism and innovations. The current cooperation between the institutions just in the region allows to create it integrated systems of the planning, the realization and controlling the effectiveness of processes of the physical flow of goods. It causes the greater development of the, public and political economic cooperation. Countries from the Baltic sea region, better than other are trying to gain models of the international cooperation in the field of logistics. At the beginning this action was difficult, but with time, is managing to blur existing differences between individual countries in the region. They are helping including outside finances what the economic situation of these countries is confirming. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Biała Księga - Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Bruksela, dnia 28.3.2011, KOM(2011) 144 wersja ostateczna.
 2. Brózda J. (2013), Czynniki globalizacji gospodarczej, http://mikro.univ.szczecin.pI/bp/pdf/5/0.pdf.
 3. Brodzicki T. (2002), Bałtycki rozłam, Nowe Życie Gospodarcze, nr 5/321, Warszawa.
 4. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., (2007), Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa.
 5. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. (2000), Marketing, punkt zwrotny nowoczesnej firmy, Warszawa.
 6. Kruk H., Waldziński D. (2010), Rozwój zrównoważony i konkurencyjność regionów w Rozważania teoretyczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 110, Wrocław.
 7. Ministerstwo Infrastruktury, Strategia Rozwoju Transportu do 2020, Warszawa, dnia 30 marca 2011.
 8. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), Warszawa.
 9. Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013, Program w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, 2007.
 10. Rutkowski K. (2000), Efektywne zarządzanie logistyczne jako warunek przetrwania polskich firm w nowym stuleciu, [w:] Wyjść naprzeciw logistycznym wyzwaniom XXI wieku, Poznań.
 11. Sprawozdanie komisji Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetów Regionów w sprawie wdrażania strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR), Bruksela, dnia 22.6.2011, KOM(2011) 381 wersja ostateczna.
 12. Sustainable, multimodal & green transport corridors. Facilitating transport in the Baltic Sea Region, http://eu.baltic.net/Publications.191.html?, sierpień 2013.
 13. Szarucki M. (2011), Pozycja państw regionu Morza Bałtyckiego w rankingu konkurencyjności globalnej, www.naukaigospodarka.pl.
 14. Sala-i-Martin X., Blanke J., Drzeniek-Hanouz M., Geiger T., Mia I. (2010), The Global Competitiveness, [w:] The Global Competitiveness Report 2010-2011, World Economic Forum, Geneva, Switzerland.
 15. Zaucha J. (2012), Realizacja Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kontekście wdrożenia celów Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, Uniwersytet Gdański, Instytut Morski w Gdańsku.
 16. Zorska A. (2007), Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu