BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kazak Jan (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Szewrański Szymon (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Systemy wsparcia decyzyjnego w problematyce katastru nieruchomości i planowania przestrzennego
Decision Support Systems in the Issues of Real Estate Cadastre
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 36 T.1, s. 73-83, rys., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Planowanie przestrzenne, Kataster nieruchomości, Wartość nieruchomości, Systemy wspomagania decyzji
Spatial planning, Real estate cadastre, Real estate’s value, Decision Support Systems (DSS)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Badania przedstawione w niniejszym artykule są próbą odpowiedzi na pytania związane z zarządzeniem nieruchomościami przez samorządy lokalne i ich wpływ na stan finansów publicznych w budżetach gminnych. Analizy przeprowadzane są na styku dziedziny planowania przestrzennego oraz katastru nieruchomości, rozumianego jako ewidencja prowadzona w celach podatkowych. W ramach badań opracowany został interaktywny model przykładowego obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Model umożliwia dowolną modyfi kację przez użytkownika przeznaczenia terenu, automatycznie obliczając przybliżoną wartość nieruchomości przeznaczonych na konkretne cele. Warsztaty z jego wykorzystaniem pozwoliły zebrać opinie różnych grup użytkowników na temat jego funkcjonalności i intuicyjności. Wnioski płynące z badań potwierdzają zasadność wykorzystania systemu wsparcia decyzyjnego - CommunityViz - w problematyce zarządzania nieruchomościami przez samorząd lokalny, szczególnie w kontekście skutków ekonomicznych podejmowanych decyzji. (abstrakt oryginalny)

The research presented in this article is an attempt to answer the problems of property management by local governments and their impact on the situation in public fi nances in municipal budgets. Analyses are carried out at the fi eld of spatial planning and real estate cadastre, understood as the real estate registry for tax purposes. During studies an interactive model with local development plan was developed. The model enables to modify a land use, automatically calculating the approximate value of real estate designed for specifi c purp oses. Presentation of the model made it possible to gather the opinions of different groups of users on the functionality and intuitiveness of the model. The conclusions of the study confi rm the validity of the use of decision support system - CommunityViz - in issues of real estate management by the local government, especially in the context of the economic impact of decisions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejewska M. i in. (2007), O partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. Zastosowania geowizualizacji w celu wzmocnienia udziału społecznego w planowaniu przestrzennym, Centrum Informacji o Środowisku UNEP-GRID, Warszawa.
 2. Arnstein S. (1969), A Ladder of Citizen Participation, "JAIP", Vol. 35, No. 4.
 3. Bandeira P. i in. (2010), Evaluating Land Administration Systems: A Comparative Method With an Application to Peru and Honduras, "Journal of Land Use Policy", Vol. 27.
 4. Bennett R. i in. (2011), Cadastral Futures: Building a New Vision for the Nature and Role Cadastres, "International Federation of Surveyors", No. 6.
 5. Bydłosz J. (2012), Kataster wielowymiarowy i uwarunkowania jego implementacji w Polsce, "Roczniki Geomatyki", t. 10, z. 3.
 6. Cheng J. i in. (2006), Urban Land Administration and Planning in China: Opportunities and Constraints of Spatial Data Models, "Journal of Land Use Policy", Vol. 23.
 7. Długosz D., Wygański J. (2005), Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa.
 8. Druzdzel M., Flynn R. (2002), Decision Support Systems, w: Encyclopedia of Library and Information Science, Dekker, New York.
 9. El-Mekawy M., Ostman A. (2012), Feasibility of Building Information Models for 3D Cadastre in Unified City Models, "International Journal of E-Planning Research", Vol. 1, Iss. 4.
 10. Hanzl M. (2008), Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym w Europejskim Programie Wspólnotowym URBACT, w: Zarządzanie Krajobrazem Kulturowym i Kształtowanie Społecznych Podstaw Proekologicznych, "Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG w Sosonowcu", nr 10.
 11. Kazak J. i in. (2013), Indicator-Based Assessment of Land Use Planning in Wrocław Region with CommunityViz, w: Proceedings REAL CORP 2013 . Conference materials, 20-23 May, Rome.
 12. Kempa O., Kazak J., Przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne a podatki od nieruchomości, Wrocław.
 13. Palaniappan M. i in. (2008), A Review of Decision-Making Support Tools in the Water, Pacific Institute, Oakland.
 14. Rajabifard A. i in. (2007), Assessing the Worldwide Comparison of Cadastral Systems, "Journal of Land Use Policy", Vol. 24
 15. Siejka M. i in. (2014), Kataster wielkowymiarowy, możliwość wdrożenia w Polsce, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", nr 2 (2).
 16. Steudler D. i in. (2004), Evaluation of Land Administration Systems, "Journal of Land Use Policy" Vol. 21, Iss. 4.
 17. Williamson I. i in. (2010), Land Administration for Sustainable Development, w: FIG Congress 2010. Facing the Challenges - Building the Capacity, Conference materials, Sydney.
 18. Źróbek S., Źróbek R. (2008), Wybrane aspekty doskonalenia systemów gospodarowania zasobami nieruchomości, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", Vol. 16, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu