BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieda Agnieszka (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Stalka-Krawczyk Dorota (Urząd Miasta Chorzowa)
Tytuł
Analiza postępowań związanych z regulacją stanu prawnego dróg publicznych na przykładzie Chorzowa
Analysis of Administrative Proceedings Connected with Regulations of Legal Status of Public Roads as the Example of Chorzów City
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 36 T.1, s. 139-151, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Wywłaszczenie, Odszkodowania, Drogi publiczne, Infrastruktura
Expropriation, Compensation, Highway road, Infrastructure
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Chorzów
Abstrakt
Rozwój urbanistyczno-gospodarczy miast jest ściśle związany z rozbudową ogólnodostępnej infrastruktury drogowej. Ponieważ organy administracji publicznej nie zawsze mogą wykazać się prawem własności do gruntów, na których zostały urządzone drogi, niejednokrotnie zachodzi konieczność regulacji stanów prawnych nieruchomości pod nie zajętych. Procedura taka wynika bezpośrednio z przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną z 1998 r. Zgodnie z jej zapisami nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i niestanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. stały się, za odszkodowaniem, własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. W celu dokonania oceny realizacji postanowień ww. ustawy przeanalizowano postępowania prowadzone na obszarze Chorzowa w latach 1999-2013. Pozwoliło to na ustalenie istniejących stanów prawnych działek pod drogami publicznymi oraz określenie wysokości odszkodowań za odebranie praw do odebranych nieruchomości. (abstrakt oryginalny)

Urban-economic development of towns is closely connected with expansion of public roads infrastructure. Since public administration not always can prove its title to land, where roads have been constructed, there is necessity of regulation of legal status of real estate occu pied by these roads, many a time. Such procedure results from provisions implementing Act reforming public administration of the 1998. According to its clauses, real estates being on 31 December 1998 in possession of State Treasury or local authorities units, and not being their property, and occupied for public roads, became from 1 January 1998 with compensation, an ownership of State Treasury or local authorities units. In order to verify how resolutions, of mentioned above act, implemented were, proceedings run in Chorzow city in the years 1999-2013 were analyzed. They were to confirm existing legal status of parcels where public roads were located and also getting compensations for depravation of rights to them. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gdesz M., Trembecka A. (2011), Regulowanie stanu prawnego nieruchomości pod drogi, Wydawnictwo Gall, Katowice.
 2. Mzyk M. (2008), Wywłaszczenia na cele specjalne, Materiały z seminarium polsko-brytyjskiego "Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości - aktualna praktyka i pożądane kierunki zmian", Warszawa.
 3. Suchar T. (2012), Wywłaszczenie na gruncie Konstytucji RP z 1997 r., "Nieruchomości C.H. Beck", nr 9.
 4. Styczeń P. (2011), Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury - z upoważnienia ministra na interpelację nr 22117 w sprawie wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte na mocy ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, Warszawa.
 5. Śliwiński Ł. (2011), Odszkodowania za nieruchomości przeznaczone pod drogi publiczne, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", Vol. 19, nr 4, s. 191- 202.
 6. Trembecka A., Kwartnik-Pruc A. (2010), The Issue of Compensation for Loss of Rights to Property Plots Parcelled Out for Public Roads Based on the Example of Cracow, "Geomatics and Environmental Engineering", Vol. 4, No. 4, s.105-112.
 7. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (2011), Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie śląskim w 2011 roku, Katowice.
 8. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. 1998, nr 133, poz. 872, z późn. zm.).
 9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz.U. 2007, nr 19, poz. 115 z późn. zm.).
 10. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997, nr 115, poz. 741, z późn. zm.).
 11. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2000, nr 98 poz. 1071, z pózn. zm.).
 12. Wolanin M. (2008), Nacjonalizacja działek drogowych przy podziale nieruchomości, cz. 1, "Nieruchomości C.H. Beck", nr 10.
 13. Źróbek S. (2008), Procedury wyceny odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości w Polsce na tle procedur w innych krajach Unii Europejskiej, Materiały z seminarium polskobrytyjskiego "Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości - aktualna praktyka i pożądane kierunki zmian", Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu