BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Foryś Iwona (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
"Mieszkanie dla młodych" - rządowy program pomocy państwa w nabyciu mieszkania przez młodych ludzi w warunkach rynku szczecińskiego
"House for Young" - the Government's Program of State Aid in the Acquisition of Housing for Young People in the Market Conditions in Szczecin
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 36 T.1, s. 175-187, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Rynek mieszkaniowy, Polityka mieszkaniowa, Mieszkalnictwo, Akt notarialny
Housing market, Housing policy, Housing, Notarial act
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Szczecin
Szczecin
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena aktywności nabywców mieszkań w Szczecinie w podziale na rynek pierwotny i wtórny na tle zasad rządowego programu "Mieszkanie dla Młodych" (dalej MdM). Analizie poddano w szczególności ceny mieszkań sprzedanych w pierwszym kwartale 2014 r., które zestawiono z limitami cenowymi programu. Podjęto dyskusję na temat zasadności wykluczenia z programu fi nansowania rynku wtórnego oraz skutków przestrzennych interwencjonizmu państwowego mającego na celu wspieranie budownictwa deweloperskiego rozwijającego się na obrzeżach miast lub poza ich granicami, wzmacniając zjawisko urban sprawl, czyli rozlewanie się miasta poza jego śródmieścia. W badaniu wykorzystano dane z aktów notarialnych, koncentrując się na sprzedaży mieszkań w pierwszym kwartale 2014 r., w którym zaczął funkcjonować omawiany program MdM. W analizach wykorzystano również dane dotyczące omawianego programu opracowywane przez Bank Gospodarstw Krajowego (BGK) oraz wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, przeprowadzonego przez GUS w 2011 r. (abstrakt oryginalny)

The goal of this article is to rate homebuyers activity in Szczecin divided into primary and secondary markets against the principles of the government program "House for the Young" (HftY). In particular, analyzed the prices of units sold in the fi rst quarter of 2014, which weighs against the price limit of the program. It was a discussion on the merits of exclusion from the fi nance market as well as the spatial impacts of government intervention aimed at supporting the construction of a development, which develops on the outskirts of cities or outside their boundaries, strengthening the phenomenon of urban sprawl, that urban sprawl outside the city center. The study used data from notarial deeds, focusing on house sales in the fi rst quarter of 2014, which began to operate this talked-about HftY program. The analysis also used the data concerning the program developed by the BGK, and the results of the Census of population and housing conducted by the CSO in 2011. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Batóg B., Foryś I. (2013), Zastosowanie modeli zmiennych jakościowych do badania ceny rynkowej mieszkań, Widomości Statystyczne, Vol. 5, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, s. 36-71.
 2. Domański R. (2006), Geografia ekonomiczna, ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Foryś I. (2006), Sytuacja mieszkaniowa w wybranych krajach europejskich, w: Prognoza popytu i podaży na rynku mieszkaniowym w świetle zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych ludności, projekt badawczy KBN Nr 1H02B01327 pod kierunkiem I. Foryś, KEiS, KUiRK Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 4. Foryś I. (2010), Przesłanki demograficzne potrzeb mieszkaniowych i ich wpływ na przyszłość rynku mieszkaniowego w Polsce, "Świat Nieruchomości" nr 72, s. 28-35.
 5. Foryś I. (2011), Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Ujęcie ilościowe, "Rozprawy i Studia" T. 793, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 6. Foryś I. (2013), Stan i perspektywy polskiego rynku mieszkaniowego, w: Rynek nieruchomości. Finansowanie rozwoju miast, red. M. Bryx, CeDeWu, Warszawa, s. 85-100.
 7. Górski M. (2014), Obrót nieruchomościami, najem, sprzedaż, opodatkowanie, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 8. Markowski T. (1999), Zarządzanie rozwojem miasta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Słodczyk J. (2003), Przestrzeń miejska i jej przeobrażenia, "Studia i Monografie" nr 298, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 10. Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi z dnia 27 września 2013 roku (Dz.U. 2013, poz. 1304).
 11. www.bgk.com.pl/mieszkanie-dla-mlodych/informacje-o-programie-md-m.
 12. www.stat.gov.pl.
 13. www.um.szczecin.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu