BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sikora Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Wartecka-Ważyńska Agnieszka (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu)
Tytuł
Przedsiębiorczość czynnikiem rozwoju potencjału turystycznego na obszarach wiejskich
Entrpreneurship as a Factor of Tourism Potential Development in Rural Areas
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 53, s. 571-586, rys.
Tytuł własny numeru
Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne.Potencjał turystyki wiejskiej
Słowa kluczowe
Turystyka wiejska, Usługi turystyczne, Rozwój turystyki, Przedsiębiorczość
Rural tourism, Tourism services, Tourism development, Entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obszary wiejskie w kraju charakteryzują się wieloma nierozwiązanymi problemami. Między innymi zaliczyć do nich należy: duże bezrobocie, niską dochodowość gospodarstw rolnych, ograniczony rynek pracy (brak pozarolniczych miejsc pracy), trudny dostęp do edukacji, niski stopień specjalizacji gospodarstw rolnych, rozdrobnioną ich strukturę obszarową. Zła sytuacja występuje w ochronie środowiska naturalnego, w infrastrukturze techniczno-użytkowej i społecznej wsi. Zagrożeniem dla rozwoju obszarów wiejskich są: nadmiar niewykwalifikowanej siły roboczej, niski poziom wykształcenia mieszkańców i ich niska aktywność społeczna. Polskie obszary wiejskie mają też mocne strony. Należy do nich zaliczyć: znaczne zasoby ziemi i przyrody, interesujące dziedzictwo kulturowe, korzystną strukturę wiekową ludności wiejskiej i jej gotowość do podejmowania działalności pozarolniczej przy odpowiednim wsparciu finansowym i merytorycznym. Sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarach wiejskich z jednej strony wskazuje na zapóźnienie w rozwoju gospodarczym, ale z drugiej strony - na znaczący potencjał rozwojowy, którego efektywne wykorzystanie może sprzyjać tworzeniu korzystnych warunków dla wielokierunkowego rozwoju wsi, w tym rynku usług turystycznych. (fragment tekstu)

The article is a presentation of the need for entrepreneurship as a crucial factor of tourism potential in rural areas of Poland. Structural and functional resources as such are not sufficient to be a determinant condition of tourism industry development in rural areas. The resources need to be activated by a human factor. In this description characteristics of tourism potential elements are included; entrepreneurship is emphasised as an element of this potential as well as the growing need for tourism potential development in rural areas. The basis for this article was an analysis of secondary materials e.g. Literature on the subject showing quantitative and qualitative aspects of tourism potential of rural area. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, jak organizować poznawanie świata. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, s. 32.
 2. Elementarne zagadnienia ekonomii, red. R. Milewski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 36.
 3. Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy, red. S. Marciniak, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 17 i nast.
 4. J. Sikora, A. Wartecka-Ważyńska, Kapitał ludzki i kapitał społeczny czynnikiem rozwoju agroturystyki, [w:] Zeszyty Naukowe US nr 567, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 12, red. B. Meyer, A. Panasiuk, WNUS, Szczecin 2009, s. 325.
 5. S. Skowroński, Mały biznes, czyli przedsiębiorczość na własną rękę, Wydawnictwo Infor, Warszawa 1998, s. 22.
 6. W.M. Grudzewski, Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej w Polsce, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie, Warszawa 1998, s. 178.
 7. K.S. Howe, Ramy koncepcyjne analizy przedsiębiorczości wiejskiej, [w:] Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, red. M. Kłodziński, B. Fedyszak- -Radziejowska, PAN-IRWiR, Warszawa 2002, s. 209.
 8. J. Sikora, Przedsiębiorczość na wsi i w rolnictwie, [w:] My w Europie, red. R. Suchocka, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 2002, s. 138.
 9. Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, red. J. Duraj, PWE, Warszawa 2002
 10. A. Kożuch, A. Dyhdalewicz, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, Uniwersytet Białostocki, Białystok 2004.
 11. J. Bański, Geografia wsi polskiej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 56.
 12. J. Sikorska-Wolak, Kształtowanie funkcji turystycznych obszarów wiejskich - potrzeby i możliwości, [w:] Turystyczne funkcje obszarów wiejskich, red. J. Sikorska-Wolak, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009, s. 24.
 13. E. Kmita-Dziasek, XIII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne "Marka wiejskiego produktu turystycznego", Gdańsk-Jelitkowo, 21-23 września 2009; [w:] Marka wiejskiego produktu turystycznego. Inicjatywy i inspiracje, red. E. Kmita-Dziasek, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie, Kraków 2000, s. 138.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu