BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hadaś-Dyduch Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Predykcja wskaźników makroekonomicznych na przykładzie współczynnika dzietności
Prediction of Macroeconomic Indicators for Example the Fertility Rate
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 36 T.1, s. 241-249, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Demografia, Analiza falkowa, Dzietność kobiet, Sztuczne sieci neuronowe (SSN), Wskaźniki makroekonomiczne
Demography, Wavelet analysis, Women's fertility, Artificial neural networks (ANN), Macroeconomic indicators
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obserwowane zmiany demografi czne wskazują, że sytuacja ludnościowa Polski jest trudna. Szczególnie niekorzystne zmiany występują w trendzie urodzeń, co ma negatywny wpływ na przyszłą dzietność, zwłaszcza wobec utrzymującej się wysokiej skali emigracji Polaków za granicę. Z uwagi na skalę problemu, jakim jest dzietność, w pracy podjęto próbę predykcji wskaźnika dzietności na podstawie modelu bazującego na własnościach analizy falkowej, falką Daubechies z uwzględnieniem wpływu na dzietność takich czynników, jak liczba zawartych małżeństw, liczba rozwodów, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto, oraz emigracja. W modelu zastosowanym do predykcji wskaźnika dzietności wykorzystano również własności sztucznych sieci neuronowych w szczególności zdolność do uogólniania zdobytej wiedzy. (abstrakt oryginalny)

Demographic changes observed indicate that the situation is diffi cult Polish Population. Particularly adverse effects occur in the trend of births, which has a negative impact on future fertility, particularly for continuing high emigration of Poles abroad. Given the importance of the scale of the problem which is the number of children in the study attempts to predict fertility rates based on the model based on the properties of wavelet analysis, wavelet Daubechies including effects on fertility factors such as the number of marriages, number of divorces, the average monthly gross wages and emigration . The model used to predict the fertility rate, the property uses artifi cial neural networks, in particular, the ability to generalize the knowledge gained. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyduch M. (2008), Sieć falkowo-neuronowa jako skuteczne narzędzie do analizy i predykcji szeregów czasowych, w: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2006, red. P. Chrzan, T. Czernik, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
  2. Dyduch M. (2010), Współczynniki transformaty falkowej jako narzędzie generujące prognozę przedziałową szeregów czasowych, w: Modelowanie preferencji a ryzyko 2010, red. T. Trzaskalik, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
  3. Dyduch M. (2011), Prognozowanie szeregów czasowych w oparciu o współczynniki transformaty falkowej, optymalizowane przez sztuczną sieć neuronową,w: Metody Matematyczne, Ekonometryczne i Komputerowe w Finansach i Ubezpieczeniach 2009, red. A.S. Barczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
  4. Główny Urząd Statystyczny, Baza Demografia: http://demografia.stat.gov.pl/BazaDemografia/Tables.aspx.
  5. Hadaś-Dyduch M. (2013), Prognozowanie wskaźników makroekonomicznych z uwzględnieniem transformaty falkowej na przykładzie wskaźnika inflacji, w: Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych, red. S. Forlicz, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu" nr 2 (34), Wydawnictwo Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wrocław.
  6. Hadaś-Dyduch M. (2013), Non-Classical Method for Predicting Inflation, w: National and Regional Economy, Public Administration and Local Management: Problems, Researchers, Perspectives, Białoruski Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny, Minsk.
  7. Hadaś-Dyduch M. (2014), Non-Classical Algorithm for Time Series Prediction of the Range of Economic Phenomena with Regard to the Interaction of Financial Market Indicators, "Chinese Business Review" 13 (4).
  8. Rybińska A. (2010), Przed rozwodem pomyśl o skutkach, "Rzeczpospolita", 30.12.2010, http://www.rp.pl/artykul/586083.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu