BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kryszk Hubert (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Kurowska Krystyna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Ogryzek Marek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Analiza cen transakcyjnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych będących w zasobie ANR OT Olsztyn
Transaction Prices Analysis of the Undeveloped Land Real Estate Being the Property of "ANR OT Olsztyn"
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 36 T.1, s. 291-302, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Rynek nieruchomości, Grunty rolne, Ceny nieruchomości, Wartość rynkowa, Przetargi
Real estate market, Arable land, Real estate prices, Market value, Tenders
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Agencja Nieruchomości Rolnych w Olsztynie
Agricultural Property Agency in Olsztyn
Abstrakt
Województwo warmińsko-mazurskie w skali kraju charakteryzuje się jednym z większych wskaźników udziału ziemi rolnej będącej w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa (dalej Zasób WRSP). Od 2004 r. obserwujemy wzmożone zainteresowanie nabywaniem nieruchomości rolnych zarówno przez indywidualnych rolników, jak i przez podmioty niezwiązane wcześniej z rolnictwem. Na znaczący wzrost cen transakcyjnych nieruchomości rolnych w ostatnich latach ma wpływ ograniczona podaż gruntów rolnych oraz uwarunkowania zewnętrzne związane z funkcjonowaniem polskiego rolnictwa w warunkach gospodarki wspólnotowej. Celem artykułu jest analiza cen transakcyjnych uzyskanych w przetargach ograniczonych i nieograniczonych oraz w sprzedaży na rzecz dotychczasowych dzierżawców na przykładzie nieruchomości rolnych niezabudowanych będących w zasobie ANR OT Olsztyn. Analizą objęto transakcje w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2014 r. Badania przeprowadzono w oparciu o bazę transakcji prowadzoną przez olsztyński oddział ANR. (abstrakt oryginalny)

The region of Warmia and Mazury has one of the biggest indicators of the share of agricultural land in Poland being in the resources of WRSP. Since 2004, we witness increased demand in the acquisition of agricultural property either by individual farmers or entities previously not associated with agriculture. A significant increase in transaction prices of agricultural real estate in recent years is the impact of agricultural land limited supply and external factors related to the functioning of Polish agriculture in the economy of the European Community. The purpose of this article is the analysis of transaction prices in auctions limited and unlimited, and sales to existing tenants on the example of undeveloped agricultural properties that are in the resource of "ANR OT Olsztyn". The analysis covered the transactions in the period from January 1, 2012 to March 31, 2014. The research was conducted on the basis of database transactions conducted by the Olsztyn branch of ANR. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dzikowska T. (2010), Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w celu poprawy struktury obszarowej gospodarstw indywidualnych, "Acta Scientiarum Polonorum. "Administratio Locorum" nr 9 (1), s. 17-28.
  2. Foryś I., Putek-Szeląg E. (2005), Dynamika sprzedaży gruntów rolnych z Zasobu Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w województwie zachodniopomorskim, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 415 (16), Szczecin, s. 77-88.
  3. Kozłowska-Burdziak M. (2013), Rola Agencji Nieruchomości Rolnych w obrocie ziemia rolniczą w Polsce, w: Rola Agencji Nieruchomości Rolnych w unowocześnianiu rolnictwa i obszarów wiejskich, red. R. Marks-Bielska, R. Kisiel, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie, Olsztyn.
  4. Marks-Bielska R. (2009), Nabywanie i dzierżawa nieruchomości rolnych w opiniach rolników z województwa warmińsko-mazurskiego, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 4 (321), s. 153-164.
  5. Maśniak J. (2011), Znaczenie polityki rolnej państwa rozwoju rynku ziemi rolniczej w Polsce, "Roczniki Nauk Rolniczych", Seria G: Ekonomika Rolnictwa nr 98, z. 3.
  6. Nawrocki T. (2010), Gospodarowanie nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w działalności Agencji Nieruchomości Rolnych, "Wieś i Rolnictwo", nr 3 (148), s. 167-178.
  7. Rozporządzenie MRiRW z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz.U. 2012, poz. 540).
  8. Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. 2012, poz. 1187 z późn. zm.).
  9. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2010, nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
  10. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2012, poz. 803).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu