BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ancyparowicz Grażyna (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach), Rutkowska Izabela (Akademia Fundacji Edukacji Spółdzielczej w Sopocie)
Tytuł
Consumer finance w Polsce
Consumer Finance in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 883-895, tab., bibliogr. 36 poz.
Tytuł własny numeru
Narzędzia zarządzania finansami
Słowa kluczowe
Sektor bankowy, Bankowość, Aktywa finansowe, Depozyty kapitałowe, Oszczędności, Kredyt, Kasy spółdzielcze
Banking sector, Banking, Financial assets, Capital deposits, Savings, Credit, Credit unions
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W ostatnim dwudziestoleciu aktywa instytucji finansowych prowadzących działalność w Polsce rosły szybciej niż sfera realna gospodarki, nadal stanowią one jednak znikomy odsetek globalnych aktywów finansowych (ok. 0,3%). Największy udział w rynku, a zarazem najwyższy potencjał kapitałowy reprezentują banki, lecz wiele nich jest własnością nierezydentów. Wynikający stąd wysoki poziom uzależnienia od finansowania akcji kredytowej ze źródeł zagranicznych ogranicza dostęp ludności do kredytów i pożyczek oferowanych przez podmioty sektora bankowego. Tę niszę zagospodarowały spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz firmy pośrednictwa finansowego, udzielające pożyczek ze śodków własnych bądź obcych na zasadach umowy cywilnoprawnej. Dalszy rozwój rynku consumer finance jest w naszym kraju w znacznym stopniu uzależniony od zmniejszenia różnic w rozpiętości dochodów polskich gospodarstw domowych, zapewnienia dostępu do usług finansowych mniej zamożnym grup om ludności. System SKOK, oparty na zasadzie "non profit", w istotnym stopniu już przyczynił się do zwalczania wykluczenia finansowego, od kilkunastu lat coraz skuteczniej konkuruje z bankami spółdzielczymi, stwarza korzystną alternatywę dla oferty coraz liczniejszych parabanków. (abstrakt oryginalny)

For the last twenty years assets of financial institutions operating on Polish market have risen faster that the real economy, but they still represent just a small percentage of the global financial assets (approx. 0,3%). The biggest market share and the largest capital potential belong to banks, whose ownership is in majority foreign. It results in high addiction to foreign sources of financing and limits credit availability to Polish households. This market niche has been explored by credit unions and consumer finance specialists, acting both as intermediaries and as direct lenders out of own funds. Future consumer finance market development in Poland is largely dependent on reduction of income disparities among Polish households, and on greater access to financial services for low income clients. Credit union system, based on the 'non-for-profit' principle, has been significantly influencing the reduction of financial exclusion. For almost twenty years it has been ever more effective competitor to cooperative banks and a valuable alternative to a growing number of 'door-to-door' and 'pay-day' lenders. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 2012 Statistical Report: Credit Unions Worldwide, www.woccu.org/publications/statreport.
 2. Ancyparowicz G. (2009), Geneza i rozwój spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, w: Rynki finansowe. Mikrofinanse, red. E. Ostrowska, J. Ossowski, "Pieniądze i Więź", Sopot.
 3. Ancyparowicz G. (2009), Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-rozliczeniowe na rynku bankowości detalicznej, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 16, Szczecin.
 4. Ancyparowicz G. (2011), Rola kapitału finansowego w procesach globalizacji, "Pieniądze i Więź", nr 3(52), Kwartalnik Naukowy, Spółdzielczy Instytut Naukowy, Sopot.
 5. BIG (2013), InfoDług, Ogólnopolski Raport o zaległym zadłużeniu i klientach podwyższonego ryzyka, październik 2013, s. 4, http://cpb.home.pl/cigi/raporty/raport.infodlug/pazdziernik.2013/131010.raport.infodlug.10.2013. pdf (27.01.2014).
 6. Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków (2013), red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa, sierpień.
 7. Dietz M., Härle P., Nagy T. (2013), A New Trend Line for Global Banking, McKinsey Quaterly, May, www.mckinsey. com/insights/financial_services/a_new_trend_line_for_global_banking (20.01.2014).
 8. Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG) (27.01.2014).
 9. Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2008 roku, www.stat.gov.pl (27.01.2014).
 10. Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2012 roku, www.stat.gov.pl (27.01.2014).
 11. Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2012 r. (2013), Notatka informacyjna GUS, Warszawa 23.12.2013.
 12. Eurostat Newsrelease Indicators. Euroindicators 197/2013 - 17 December 2013, http://epp.eurostat.ec.europa.eu / cache/ITY_PUBLIC/3-17122013-BP/EN/3-17122013-BP-EN.PDF (22.01.2014).
 13. Financial Globalization. Retreat or Reset?, McKinsey Institute, www.mckinsey.com/insights (20.01.2014).
 14. Global Banks Returns Likely to Stay Low into 2017, McKinsey Institute, www.reuters.com/article/2013/01/23.
 15. KNF, Dane sektora bankowego - listopad 2013, www.knf.gov.pl/opracowania (22.01.2014).
 16. Koźliński T., Co wynika z badań zwyczajów płatniczych Polaków? DSP NBP VII KGE 2012 r., www.alebank.pl /images/stories/konferencje/KGE/2012/kge.2012.prezentacja.sesja.b.nbp.tomasz.kozlinski.pdf (27.01.2014).
 17. Krugman P. (2012), Powrót recesji. Kryzys roku 2008, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 18. Kucharski M., Rączkowski S., Wierzbicki J. (1973), Pieniądz i kredyt w kapitalizmie, PWN, Warszawa.
 19. Lepczyński B., Raport: Biznes i ryzyko na rynku bankowości detalicznej w perspektywie 2012 roku, www.bankier. pl (10.01.2014).
 20. Mikita M. (2012), Rynek finansowy Unii Europejskiej - wyzwania, "Studia BAS", nr 3 (31).
 21. Najpotężniejsze banki w Polsce, http://m.onet.pl/biznes/branze/finanse,m5b3v (22.01.2014).
 22. NBP (2013a), Bilas Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2012 r., Warszawa.
 23. NBP (2013b), Raport o stabilności systemu finansowego, Warszawa, grudzień.
 24. Ossowski J. (2007), Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, charakterystyka, rozwój, otoczenie, Biblioteka Kwartalnika Naukowego "Pieniądze i Więź", Sopot.
 25. Polska spółdzielczość bankowa w okresie 135-lecia (1861-1996) (1996), Bank Spółdzielczy, Warszawa, lipiec.
 26. Ponewczyński M. (2007), Dezagregacja popytu konsumpcyjnego na potrzeby wielosektorowych modeli makroekonomicznych, w: Rachunki narodowe, wybrane problemy i przykłady zastosowań, red. M. Plich, Główny Urząd Statystyczny i Uniwersytet Łódzki, Warszawa-Łódź.
 27. Ricards J. (2012), Wojny walutowe. Nadejście kolejnego globalnego kryzysu, "Helion", Gliwice.
 28. Ritzer G. (2009), Magiczny świat konsumpcji, Muza, Warszawa.
 29. Rostow W.W. (1959), The Stages of Economic Growth. A Non-communist Manifesto, Cambridge.
 30. UKNF (2013), Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w III kwartale 2013 r., Warszawa, grudzień.
 31. UKNF, Miesięczne dane o rynku, sektor bankowy, listopad 2013, www.knf.gov.pl.
 32. Ustawa z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (DzU, poz. 855, z późn. zm.).
 33. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (DzU 1964, nr 16, poz. 93).
 34. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. DzU z 10.12.2012, poz. 1376, z późn. zm.).
 35. Waliszewski K. (2005), Obopólne korzyści, "Bank", nr 09.
 36. Wozinski J. (2012), Historia pieniądzem pisana, czyli jak rządzący polską na przestrzeni wieków manipulowali polską walutą, Prohibita, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu