BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielawska Jolanta (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy)
Tytuł
Rola pielęgniarki w opiece długoterminowej
The Role of Nurses in Long-term Care
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2015, nr 15, s. 7-20, bibliogr. 17 poz.
Scientific Papers of The Witelon University of Applied Sciences in Legnica
Słowa kluczowe
Opieka zdrowotna, Osoby niepełnosprawne, Ludzie starsi, Służba zdrowia, Choroby, Personel medyczny
Health care, Disabled people, Elderly people, Health service, Illness, Medical staff
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zapotrzebowanie na świadczenia opieki długoterminowej jest uwarunkowane kilkoma czynnikami, wśród których należy wymienić zmiany w sytuacji demograficznej, wydłużenie się przeciętnego czasu trwania życia, spadek umieralności w każdej grupie wiekowej związany z intensywnym rozwojem i osiągnięciami medycyny. Sytuacja zdrowotna społeczeństwa, zmiany w strukturze i funkcjonowaniu rodzin oraz ich sytuacji ekonomicznej również wpływają na zainteresowanie różnymi formami opieki długoterminowej. Zasadniczy wpływ na rozwój opieki długoterminowej mają także zmiany w systemie ochrony zdrowia, proponowane standardy i procedury opieki medycznej. Realizacja świadczeń pielęgniarskich przez pielęgniarkę (pielęgniarza) - specjalistę opieki długoterminowej jest procesem złożonym, kompleksowym, obejmującym problemy zdrowotne, uwarunkowania społeczno-kulturowe i edukacyjne chorego i jego rodziny. Zasadnicza trudność polega na umiejętności zapewnienia świadczeń pielę- gniarskich w środowisku zamieszkania pacjenta, głównie w domu prywatnym lub w placówce opiekuńczej. Proponowana pomoc i kompetencje zawodowe i opiekuńcze pielęgniarki (pielęgniarza) umożliwiają kontynuację leczenia, terapii, rehabilitacji pacjentów starszych, przewlekle chorych, osób z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi. Możliwe jest także przygotowanie chorego i jego najbliższych do zmian, do samoopieki i samopielęgnacji oraz kształtowanie ich umiejętności do radzenia sobie z chorobą i (lub) niepełnosprawnością. Obecny system opieki długoterminowej nie zawsze jest spójny w taki sposób, aby zapewnić ciągłość opieki, i nie zawsze odpowiada potrzebom pacjentów i ich opiekunów.(abstrakt oryginalny)

The demand for long-term services is conditioned by several factors, which include changes in the demographic situation, an increasing average lifespan, a decreasing death rate in all age groups associated with a rapid development and the latest achievements in the field of medicine. The health condition of the society, changes in the structure of the family, its functioning and economic situation also contribute to an increasing interest in various forms of long-term care. Changes in the healthcare system, proposed standards and procedures of medical care also enhance the development of long-term care. The provision of nursing services by nurses specialising in long-term care constitutes a complex, comprehensive process which encompasses patients' health problems, their socio-cultural conditions and their educational background as well as that of their families. The fundamental difficulty lies in the ability to provide nursing services in patients' own places of residence, mainly in private homes or care facilities. The suggested assistance as well as the nurses' professional and care competences allow for the continuation of treatment, therapy as well as rehabilitation of elderly and chronically sick people with physical and intellectual disability or mental disorders. It is also possible to prepare sick patients and their relatives for changes, self-care and self-tending as well as developing their managing skills of their illness and/or disability. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Błędowski P., Maciejarz M., Rozwój opieki długoterminowej w Polsce - stan i rekomendacje, "Nowiny Lekarskie" 2013, 82, 1.
 2. Błędowski P., Organizacja opieki długoterminowej w Polsce - problemy i propozycje rozwiązań, "Polityka Społeczna" 2009, nr 7.
 3. Borowik E., Kostka T., Analiza sprawności funkcjonalnej osoby w starszym wieku. Rola pielęgniarki w zespole geriatrycznym [w:] Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, red. K. Wieczorkowska - Tobis, D. Talarska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
 4. Czajka D., Czekała B., Standardy domowej pielęgniarskiej opieki długoterminowej, Wydawnictwo Medyczne Borgis, Warszawa 2013.
 5. Czajka D., Czekała B., Wybrane procedury postępowania pielęgniarskiego w warunkach domowych, Wydawnictwo Medyczne Borgis, Warszawa 2013.
 6. Faleńczuk K., Opieka długoterminowa w Polsce [w:] Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej, red. K. Kedziora - Kornatowska, M. Muszalik, E. Skolimowska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
 7. Gładkowska J., Założenia i kontekst procesu rehabilitacji osób z niepełnosprawno- ścią intelektualną [w:] Osobowość, samorealizacja, odpowiedzialność, bezpieczeństwo, autonomia. Teoria, empatia i praktyka w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością umysłową od dzieciństwa do późnej dorosłości, red. J. Gładkowska, A. Giryński, Wydawnictwo APS, Warszawa 2004.
 8. Górna K., Jaracz K., Gołębiewska K., Kiejda J., Założenia teoretyczne pielęgniarstwa psychiatrycznego [w:] Pielęgniarstwo psychiatryczne, red. K. Górna, K. Jaracz, J. Rybakowski, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.
 9. http://ec.europa.eu/social/, Długoterminowa opieka zdrowotna w Unii Europejskiej, dostęp: 29.09.2014 r.
 10. Juros A., Kompetencje pielęgniarki jako osoby umacniającej osobę trwale niepełnosprawną [w:] Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych, red. E. Rutkowska, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2002.
 11. Kachniuk H., Diagnoza pielęgniarska w opiece nad przewlekle chorym leżącym [w:] Diagnoza pielęgniarska, red. Z. Kawczyńska - Butrym, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.
 12. Kilańska D., Międzynarodowa klasyfikacja praktyki pielęgniarskiej ICNP w praktyce pielęgniarskiej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.
 13. Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej, red. K. Kędziora - Konratowska, M. Muszalik, E. Skolimowska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
 14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, Dz. U. 2003 nr 197, poz. 1923.
 15. Sawicka M., Leczenie środowiskowe w psychiatrii. Praca z rodziną. Psychoedukacja [w:] Psychiatria, red. M. Jarema, J. Rabe - Jabłońska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.
 16. Stan faktyczny i perspektywy rozwoju opieki długoterminowej w Polsce, Raport Ministerstwa Zdrowia, Warszawa 2012. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, Dz. U. 2011 nr 174, poz. 1039.
 17. Wojtaś J., Socjologiczne rozważania nad niepełnosprawnością [w:] Społeczne konteksty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, red. J. Wojtaś, Wydawnictwo PWSZ im. Witelona w Legnicy, Legnica 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8333
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu