BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stola Emilia (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Efektywność sektora banków komercyjnych w kontekście zmian gospodarczych na przykładzie Polski
Effectiveness of the Commercial Banks Sector in the Context of Economic Changes on the Example of Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 897-908, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Narzędzia zarządzania finansami
Słowa kluczowe
Bankowość, Banki komercyjne, Efektywność, Wzrost gospodarczy
Banking, Commercial banks, Effectiveness, Economic growth
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - określenie oraz ocena wpływu stanu realnej gospodarki na efektywność polskiego systemu bankowego. Metodologia badania - do określenia poziomu efektywności banków komercyjnych wykorzystano podstawowe kategorie wynikowe (wynik finansowy netto) oraz wskaźnik rentowności kapitałów własnych i poziomu kosztów w aktywach. Ponadto uzyskane wyniki odniesiono do poziomów efektywności oszacowanych na podstawie metody DEA. Do analizy wykorzystano sektor banków komercyjnych. Wynik - w obu szacowanych modelach odnotowano zwiększenie poziomu efektywności technicznej, co oznacza osiąganie przez te instytucje zarówno korzyści rynkowych, jak i umacniania znaczenia banków w gospodarce przez wzrost zaufania wśród deponentów. Ponadto trend wzrostowy, zarówno wyników finansowych komercyjnych, jak i wybranych wskaźników uzależniony był m.in. od wzrostu gospodarczego, łagodnej polityki pieniężnej oraz stosunkowo rygorystycznych rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego. Ważnym okazał się także fakt, iż polski sektor bankowy jest system stosunkowo młodym w porównaniu z krajami Europy Zachodniej. Oryginalność/wartość - podjęte badania pozwolą sprawdzić, czy istnieje zależność statystyczna między efektywnością banków a zmianami Produktu Krajowego Brutto (PKB) w dwóch odniesieniach - banków, funkcjonujących jako podmioty rynkowe oraz jako instytucje zaufania publicznego. (abstrakt oryginalny)

Purpose -present and assess the impact of the state of the real economy to the effectiveness of the Polish banking system. Design/methodology/approach - basic categories of profitability, like ratio of equities and net income, were used to determine the level of the effectiveness of commercial banks. Moreover achieved results were related to levels of the effectiveness estimated based on the DEA method. Commercial banks, quoted on Warsaw Stock Exchange were used for analysis. Findings - estimated models showed increasing level of the technical effectiveness, what is meaning that these institutions achieved both market benefits like reinforcing the significance of banks means in economy through the height of trusting amongst depositors. Moreover growth trend, of both commercial financial results, and chosen indicators was made from economic growth, expansion monetary policy and rigorous recommendations. A fact that the Polish banking sector is relatively young system compared with countries of Western Europe was also important. Originality/value - the researches will allow to check whether the statistical relation between the effectiveness of banks and changes of the gross domestic product is exists (GDP) in two references - of banks, functioning as market unit and as institutions of the public confidence. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Freixas X., Rochet J.Ch. (2008), Microeconomics of Banking, The Mit Press, Cambridge Massachusetts Institute of Technology, London, s. 27.
 2. Flejterski St. (2011), Banki jako współsprawcy, współofiary, i współbeneficjenci globalnego kryzysu finansowego, w: Od kryzysu do ożywienia. Dylematy współczesnej polityki finansowej, red. J.L. Bednarczyk, W. Przybylska- -Kapuścińska, CeDeWu, Warszawa, s. 95.
 3. King R.G., Levin R. (1993), Finance, Entrepreneurship and Growth. Theory and Evidence, "Journal of Economic Literature", vol. 1, s. 9.
 4. Korenik D. (2009), O roli służebnej banków komercyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 14.
 5. Krahnen J.P., Schmidt R.H. (1994), Development Finance as Institution Building. A New Approach to Poverty - Oriented Banking, Westview Press, Oxford, s. 26.
 6. Lubecki P. (2004), Wzrost gospodarczy a poziom rozwoju rynków finansowych na przykładzie wybranych krajów Europy Środkowej i Unii Europejskiej, "Ekonomista", nr 5, s. 655.
 7. Luszniewicz A., Słaby T. (2003), Statystyka. Teoria i zastosowanie. C.H. Beck, Warszawa, s. 152.
 8. Olszewska G. (2013), System bankowy a uwarunkowania wzrostu gospodarczego w krajach Europy Środkowej na przykładzie Polski, Czech, Słowacji i Węgier, Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, Radom.
 9. Rogowski G. (1998), Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań, s. 131.
 10. Stola E. (2010), Znaczenie wzrostu gospodarczego w rozwoju sektora bankowego w Polsce, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 99, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 359.
 11. Tokarski T. (2005), Wybrane modele podażowych czynników wzrostu gospodarczego, wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 127-128.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu