BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mitek Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wpływ zróżnicowania województw na finansowanie opieki długoterminowej w Polsce
The Impact of Diversity Voivodeships on Financing Long-Term Care in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 921-932, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Narzędzia zarządzania finansami
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia zdrowotne, Opieka zdrowotna, Standardy opieki zdrowotnej, Opieka długoterminowa
Health care insurance, Health care, Healthcare standards, Long-term care
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Przedstawienie zróżnicowania finansowania świadczeń usług opieki długoterminowej w ramach opieki zdrowotnej w zależności od regionu Polski. Metodologia badania - Analiza ilościowa dostępnych podmiotów na rynku oferujących świadczenia opieki długoterminowej w latach 2010-2012 wraz ze szczegółową analizą porównawczą roku 2012 pod względem zróżnicowania kosztów na świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze w Polsce oraz liczby pacjentów i struktury demograficznej wszystkich województw. Wynik - Aktualny stan finansowania opieki długoterminowej jest dość silnie zróżnicowany wśród województw Polski, szczególnie pod względem liczby ludności zamieszkującej dany obszar. Oryginalność/wartość - Artykuł rozszerza wiedzę z zakresu finansów opieki zdrowia o szczegółową syntezę struktury rynku i finansowania świadczeń opieki długoterminowej, które są usługami stale rozwijającymi się w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Presentation of diversification of financing long-term care services within health care, depending on the Polish region. Design/methodology/approach - Quantitative analysis of the available operators on the polish market offering long-term care benefits in the years 2010-2012. Detailed comparative analysis of 2012 in terms of variety of costs for long-term care in Poland, the number of patients and the demographic structure of all the voivodeships. Findings - The current status of funding long-term care is quite strongly diversified among Polish provinces, particularly in terms of the population of the regions. Originality/value -The article expands the knowledge of health care finance for a detailed synthesis of the market structure and financing of long-term care services that are constantly developing in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Błędowski P. (2009), Organizacja opieki długoterminowej w Polsce - problemy i propozycje rozwiązań, "Polityka Społeczna", nr 7.
  2. Główny Urząd Statystyczny (2014), Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks (18.02.2014).
  3. Główny Urząd Statystyczny (2014), Rocznik demograficzny 2013, Warszawa.
  4. Główny Urząd Statystyczny (2014), Rocznik statystyczny województw 2013,Warszawa.
  5. Kozierkiewicz A., Szczerbińska K. (2007) Opieka długoterminowa w Polsce: ocena stanu obecnego oraz rozwiązania na przyszłość, Wydawnictwo Medyczne Termida, Kraków.
  6. Mitek A. (2013) Analiza zróżnicowania poziomu finansowania świadczeń opiekuńczych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, "Zarządzanie i Finanse", nr 2, cz. 5, Gdańsk.
  7. Narodowy Fundusz Zdrowia (2008-2012), Roczne sprawozdania z wykonania planu finansowego za lata 2008- 2012, Warszawa.
  8. Narodowy Fundusz Zdrowia (2014), Informator o umowach Narodowego Funduszu Zdrowia, https://aplikacje.nfz. gov.pl/umowy/Search.aspx (24.03.2014).
  9. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 r., DzU 07.14.89 z późn. zm.
  10. Więckowska B. (2010), Description of Long-term Care: Provision and Financing, World Bank Report Long-Term Care and Ageing, Case Studies - Bulgaria, Croatia, Latvia and Poland, www-wds.worldbank.org/external/default/ WDSContentServer/WDSP/IB/2010/12/16/000333037_20101216024528/Rendered/PDF/584530WP0Bo x351Final1November212010.pdf (24.03.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu