BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nawrolska Izabela (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Problem pomiaru efektów profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
The Problem of Measuring the Effects of Preventive Health Programs Financed from Public Funds
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 933-943, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Narzędzia zarządzania finansami
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Profilaktyka zdrowotna, Planowanie budżetowe, Budżet zadaniowy
Public finance, Preventive health care, Budget planning, Task budget
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Na świecie wzrasta świadomość, że dla utrzymania i poprawy zdrowia ludności rządy muszą tworzyć skuteczny i sprawny system zdrowotny prowadzący do efektywnej profilaktyki chorób, gdyż bez odpowiednich nakładów na działania, które będą opóźniały zachorowania lub im zapobiegały, a także umożliwiały wczesną diagnozę i skuteczne (często tańsze) leczenie, nie należy oczekiwać znaczącej poprawy efektów zdrowotnych, ale również poprawy efektywności ekonomicznej systemu ochrony zdrowia. Celem artykułu jest wskazanie problematyki pomiaru efektów profilaktycznych programów zdrowotnych w aspekcie racjonalizacji wydatków publicznych, a więc umożliwiających ocenę efektywności i skuteczności programów. Metodologia badania - Na podstawie zgromadzonego materiału empirycznego podjęto próbę określenia poziomu finansowania profilaktycznych programów zdrowotnych ze środków publicznych dla wybranych krajów europejskich i Polski. W dalszej części artykułu poddano implementacji rozwiązania stosowanew pracach nad budżetem zadaniowym do działań w zakresie finansowania profilaktycznych programów zdrowotnych. Ocenie poddano doświadczenia budżetu zadaniowego, przede wszystkim w zakresie programu wieloletniego, jakim jest Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, oraz doświadczenia na poziomie wybranej jednostki samorządu terytorialnego. Wynik - W odniesieniu do profilaktycznych programów zdrowotnych, trudności, jakie napotyka pomiar efektów z nakładów publicznych, nabierają szczególnie wyraźnego kształtu. Wskazać należy tu na trudności w rozgraniczeniu wpływu na obserwowane wyniki realizowanych programów od szeregu czynników zewnętrznych, trudności ze sformułowaniem właściwych mierników czy też koniecznością wydłużenia horyzontu planowania. Pomimo tego zastosowanie programowania budżetowego, w Polsce przybierającego postać budżetu zadaniowego, umożliwiającego wypracowanie układu celów i mierników adekwatnych do podejmowanych działań, stwarza szanse na racjonalizację ponoszonych na profilaktykę wydatków pod warunkiem uwzględnienia ich specyfiki. Oryginalność/wartość - Finansowanie profilaktyki chorób jest elementem szeroko rozumianego systemu zdrowia i powinno opierać się na takich instrumentach wydatkowania środków (w większości systemów zdrowia są to środki publiczne), aby jednocześnie pełniło funkcje narzędzi umożliwiających oddziaływanie na efektywność wykorzystania dostępnych zasobów. Podjęte w artykule zagadnienie uwzględnia złożoność obszaru, jakim jest profilaktyka chorób, z punktu widzenia realizowania zadań i wydatków publicznych oraz ich pomiaru. (abstrakt oryginalny)

Purpose - It became clear around the world, that governments have to create efficient and effective health care systems to maintain and to improve the level of the public health. It is not possible to expect that this improvement of the health effects and the economic effectiveness of the health care system can be achieved without sufficient resources. The purpose of this article is to identify problems of measuring the effects of preventive health programs in terms of rationalization of public expenditures, and therefore to assess the efficiency and effectiveness of programs. Design/methodology/approach - Based on empirical material gathered, the level of public funding of preventive health programs for selected European countries and Polish had been specified. The rest of the article presents the implementation of solutions used along the work on the budget for the financing preventive health programs. We evaluated budgeting experience, primarily in the field of multi-annual program, as the National Program for Cancer Prevention and the experience of the selected local government units. Findings - With regard to preventive health programs, the difficulties induced by the measurement of the effects of public spending become particularly clear. It should be noted there the difficulty in determining the impact on the observed results of the programs implemented by a number of external factors, as well as difficulties to formulate appropriate measures or the need to extend the timming horizon. Despite this, the use of performance budgeting, enabling the development of objectives and measures adequate to the actions taken, creates opportunities to rationalize its spending on prevention provided taking into account their specific situation. Originality/value - Funding of the disease prevention is the part of the wider health system. It should be based on such instruments, which simultaneously served as tools to influence the efficiency of available resources. The issue undertaken in the article, includes the complexity of the prevention of diseases, from the point of view of public spending, implementation of tasks and their measurement. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Capra F. (1987), Punkt zwrotny, PIW, Warszawa.
 2. Lubińska T.(2010), Budżet a finanse publiczne, Difin, Warszawa.
 3. Lubińska T., Lozano-Platonoff A., Strąk T. (2006) Budżet zadaniowy - racjonalność - przejrzystość - skuteczność, "Ekonomista" nr 5.
 4. Lubińska T. (2009), Budżetowanie zadaniowe w kontekście zasad podatkowych i zasad budżetowych, w: W poszukiwaniu efektywności finansów publicznych, red. S. Wieteska, M. Wypych, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 5. Nawrolska I. (2013), Finansowanie profilaktycznych programów zdrowotnych, Difin, Warszawa.
 6. Nawrolska I. (2011), Finansowanie profilaktycznych programów zdrowotnych w świetle nowego zarządzania publicznego, w: Nowe zarządzanie publiczne w warunkach kryzysu, red. S. Owsiak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce (2009), red. T. Lubińska, Difin, Warszawa.
 8. Owsiak S. (2006), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Owsiak S. (2012), Węzłowe problemy i dylematy związane ze stosowaniem budżetu zadaniowego w Polsce, w: Budżet zadaniowy - metoda racjonalizacji wydatków, red. B. Woźniak, M. Postuła, CeDeWu, Warszawa.
 10. Report on Health Systems Council of the European Union, Joint Economic Policy Committee - European Commission The European Union Brussels, 29 November 201016940/10.
 11. Sobiech J. (2011), Ograniczenia finansowego mechanizmu alokacji zasobów w opiece zdrowotnej, w: O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów, red. A. Moździerz, K. Surówka, PWE, Warszawa.
 12. Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych", DzU nr 54, poz. 325.
 13. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu