BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurowska Krystyna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Kryszk Hubert (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Cymerman Ryszard (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Identyfikacja czynników wpływających na kształtowanie się cen transakcyjnych nieruchomości rolnych będących w zasobie ANR OT Olsztyn
Identification of Factors Influencing to Transaction Price of Agricultural Real Estates Being in the Resources of ANR OT Olsztyn
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 36 T.1, s. 303-316, rys., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Rynek nieruchomości, Grunty rolne, Ceny nieruchomości
Real estate market, Arable land, Real estate prices
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Agencja Nieruchomości Rolnych w Olsztynie
Agricultural Property Agency in Olsztyn
Abstrakt
Zróżnicowanie cen nieruchomości rolnych jest bardzo duże i szczególnie widoczne w ostatnich latach. Na wartość nieruchomości rolnych ma wpływ wiele czynników, które uwzględniane są przy określaniu wartości nieruchomości. W ramach pracy została podjęta próba identyfikacji innych uwarunkowań wynikających z czynników zewnętrznych oraz gospodarowania gruntami rolnymi w warunkach przynależności Polski do Unii Europejskiej. Nie są one uwzględniane przy wycenie, a zdaniem autorów decydują o osiąganych cenach transakcyjnych. Analizą objęto transakcje sprzedaży nieruchomości rolnych z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych OT Olsztyn, który miały miejsce w latach 2012-2103, czyli w okresie wzmożonego zainteresowania zakupem ziemi rolnej. (abstrakt oryginalny)

The price differences between agricultural real estates are very large and especially visible in the recent years. The value of an agricultural real estate is affected by many factors that are taken into account when determining the value of a real estate. In the article there is an attempt to identify other conditions resulting from external factors and the management of agricultural land of Polish membership in the European Union. That are not taken into account in valuation, and according to the authors determining the transaction prices achieved. The analysis included sales of the agricultural real estates from the resources of Agricultural Property Agency OT Olsztyn, which took place in the years 2012-2103, a period of increased demand for purchasing of agricultural land. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budzyński T. (2012), Propozycje zastosowań mapy średnich cen transakcyjnych gruntów w gospodarce nieruchomościami, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", Vol. 20, nr 1, s. 135-144.
 2. Cymerman R., Hopfer A. (2012), System, zasady, procedury wyceny nieruchomości, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa.
 3. Dudzińska M. (2012), Wpływ możliwości alternatywnego wykorzystania nieruchomości rolnych na jej wartość, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", Vol. 20, nr 2, s. 177-186.
 4. Foryś I., Putek-Szeląg E. (2008), Przesłanki inwestowania w nieruchomości rolne na przykładzie zasobów AWRSP i ANR w zachodniopomorskim, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", Vol. 16, nr 4, s. 37-48.
 5. Holmes J. (2006), Impluses Towards a Multifunctional Transition in Rural Australia: Gaps in the Research Agenda, "Journal of Rural Studies" No 22, s. 142-160.
 6. Kempa B. (2010), Czynniki środowiskowe a wartość użytków rolnych, "Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum" nr 9, z. 1, s. 47-56.
 7. Kocur-Bera K., Dudzińska M. (2014), Model cen nieruchomości rolnych na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, w: Analiza rynku i zarządzanie nieruchomościami, red. S. Źróbek, Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Olsztyn s. 59-72.
 8. Kurowska K., Kryszk H. (2013), Wykorzystanie środków finansowych na działania rolnośrodowiskowe w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2007-2013, "Studia Obszarów Wiejskich", t. XXXIV, s. 205-219.
 9. Pałasz L. (2007), Tendencje wzrostu cen ziemi rolnej, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia" nr 6, s. 1, s. 35-41.
 10. Pietrzykowski R. (2011), Kształtowanie się cen ziemi rolniczej ze względu na wybrane czynniki użytkowo-rynkowe, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie", "Problemy Rolnictwa Światowego" nr 11 (26), z. 4, s. 138-147.
 11. Pietrzykowski R. (2011), Analiza przestrzenna rynku nieruchomości rolniczych z uwzględnieniem wpływu czynników ekonomicznych, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości" Vol. 19, nr 3, s. 217-226.
 12. Podstawy rolnictwa i wycena nieruchomości rolnych (2013), red. R. Cymerman, Educaterra, Olsztyn.
 13. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2012, poz. 803).
 14. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2014, poz.121).
 15. Well E. (2003), Determinanty kształtujące cenę ziemi rolnej, "Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu", t. CCCLVIII, s. 153-168.
 16. Zarządzenie nr 29/13 Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (www. anr.gov.pl).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu