BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hącia Ewa (Akademia Morska w Szczecinie)
Tytuł
Programy europejskie jako czynnik rozwoju regionu Morza Bałtyckiego
The European Programmes as a Baltic Sea Region Development Factor
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 49, s. 297-304, tab.,bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Europa Bałtycka Przeszłość, Teraźniejszość,Nowe Wyzwania XXV Sejmik Morski
Słowa kluczowe
Programy pomocowe UE, Rozwój, Euroregiony, Flota morska
EU assistance programs, Development, Euroregions, Marine fleet
Uwagi
summ.
Abstrakt
Unia Europejska, prowadząc wspólnotową politykę spójności, dąży do harmonijnego rozwoju całego terytorium Wspólnoty, zmniejszając dysproporcje w poziomach rozwoju regionów. Polska, będąc członkiem UE, a wcześniej kandydatem, ma możliwość uzyskania wsparcia finansowego na realizację wielu dużych projektów inwestycyjnych. Obszary, którym zostają przyznane dotacje unijne, są określane w odpowiednich dokumentach unijnych i polskich. Nadrzędnym dokumentem unijnym na lata 2007-2013 są Strategiczne wytyczne Wspólnoty (SWW), polskim odpowiednikiem zaś Narodowe strategiczne ramy odniesienia (NSRO), nazywane również Narodową strategią spójności (NSS). Dla różnych sektorów gospodarki istnieją szczegółowe wytyczne w postaci dokumentów strategicznych. Dla transportu morskiego są to między innymi: Polityka transportowa państwa na lata 2006-2025, Strategia rozwoju polskiej gospodarki morskiej do roku 2015, Strategia rozwoju portów morskich do 2015, decyzja nr 1692/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (zmienionej decyzjami nr 1346/2001 i 884/2004), biała księga - Europejska polityka transportowa 2010: czas na podjęcie decyzji, zielona księga - W kierunku przyszłej polityki morskiej: europejska wizja oceanów i mórz, niebieska księga - W sprawie zintegrowanej polityki morskiej(fragment tekstu)

Th e main aim of the article is to analyse the possibility of using the union funds in Polish seaports, transport and Baltic Sea Region. Polish seaports were allowed to apply for the UE funds in the Sectoral Operational Programme Transport. Th ere is a chance of UE funds to be used by the Operational Programme Infrastructure and Environment, Regional Operational Programmes, South Baltic Cross-border Co-operation Programme and Baltic Sea Region Programme in the years 2007-2013.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007-2013. Szczegółowy opis priorytetów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008, www.pois.gov.pl.
  2. Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013, zatwierdzony przez Komisję Europejską 21.12.2007 r., www.ewt.gov.pl.
  3. Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013, zatwierdzony przez Komisję Europejską 20.12.2007 r., www.ewt.gov.pl.
  4. Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Gdańsk 2009, www.dpr.woj-pomorskie.pl.
  5. Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Szczecin 2009, www.rpo.wzp.pl.
  6. Uchwała nr 1032/238/09 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2009 r., www.dpr.woj-pomorskie.pl, 27.08.2009 r.
  7. www.funduszestrukturalne.gov.pl.
  8. www.spot.gov.pl.
  9. www.ewt.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu