BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wagner Wiesław (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), Patryn-Stolarz Jadwiga (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Tytuł
Projekt tablic zagospodarowania turystycznego dla kreowania potencjału regionalnego turystyki
Tourism Development Project of Tables for Creating Potential of Regional Tourism
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 589-600, tab.
Tytuł własny numeru
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Słowa kluczowe
Zagospodarowanie turystyczne, Turystyka
Development of tourist facilities, Tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Potencjał regionu turystycznego (np. powiatu, województwa, miasta, makroregionu) jest głównie rozważany od strony zagospodarowania turystycznego, obejmującego bazę noclegową, gastronomiczną, dostępność komunikacyjną i paraturystyczną. Takie informacje stają się niezbędne dla prowadzenia polityki regionalnej w sferze turystyki. Formy udostępniania informacji o infrastrukturze turystycznej mogą przybierać różną formę. Obok nośników klasycznych szeroko są wykorzystywane media elektroniczne, głównie Internet. Jedną z często stosowanych form udostępniania niezbędnych informacji w danej dziedzinie są tablice. Powszechnie znane są tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne, astronomiczne, geograficzne, historyczne itp. Prezentują one kompendium wybranych informacji w danej dziedzinie tematycznej, zestawianych w pewnym określonym porządku. W niniejszym opracowaniu zaproponowano własny projekt tablic zagospodarowania turystycznego. Wyszczególniono w nim główne działy tematyczne, a w ich obrębie sekcje podmiotowe i przedmiotowe. Wskazano w projekcie zestaw tablic wypełnionych w odniesieniu do danego regionu (np. powiatu), wymagane mapy fizyczne i administracyjne, a także wyznaczanie podstawowych wielkości statystycznych. Proponowany projekt jest zilustrowany na danych dla powiatu bieszczadzkiego za 2008 rok.(fragment tekstu)

Tourism potential of the region (for example; county, province, town) is mainly considered from tourism development side, which includes tourism accommodation, gastronomy, and transport accessibility. That information is necessary for conducting regional policy in the sphere of tourism. Providing information about tourism infrastructure can take different forms. Next to traditional form, electronic media are widely used, especially Internet. One of the frequently used forms, of providing necessary information of specified field, is tables. Commonly known are mathematical, physical, chemical, astronomical, geographic and historic tables. They present compendium of selected information of the specified field, complied in the precise order of selected thematic fields. The study presents its own project of tables of tourist accommodation. Main thematic sections are specified in the study, and within them, subjective and question issues. A set of tables shown in the project, is completed with reference to particular region (for example; county), required physical and administrative maps, and also determining the basic statistical sizes. Presented in the study project is illustrated for bieszczadzki county.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. L. Bielski, M. Trąba, Tablice historyczne, Wyd. Świat Książki, Warszawa 2003
 2. W. Mizerski, W. Sadowski, A. Grabarczyk, B. Tokarska, K. Mazur, Tablice matematyczne, Wyd. Adamantan, 1999
 3. R. Zieliński, W. Zieliński, Tablice statystyczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
 4. W. Wagner, Metody statystyczne w turystyce i rekreacji, Wyd. AWF Poznań, 2002
 5. O. Rogalewski, Zagospodarowanie turystyczne, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1974
 6. S. Wawrzyniak, Zagospodarowanie turystyczne dorzecza Wisły (kierunki rozwoju), IT, Warszawa 1981
 7. J. Kruczała, Zagospodarowanie turystyczne, AE, Kraków 1986
 8. J. Płocka, Wybrane zagadnienia zagospodarowania turystycznego, Wyd. CKU, Toruń 1995
 9. G. Gołembski, Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym, Wyd. AE, Poznań 2002
 10. J. Potocki, Rozwój zagospodarowania turystycznego Sudetów od połowy XIX wieku do II wojny światowej, Wyd. Plan, Jelenia Góra 2004
 11. M. Kistowski, B. Korwel-Lejkowska, M. Witkiewicz, Problemy zagospodarowania i ruchu turystycznego w strefie nadmorskiej na przykładzie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, Wyd. Bernardinum, Pelplin 2005
 12. S. Iwicki, Zagospodarowanie turystyczne obszarów wiejskich, WSG, Bydgoszcz 2006
 13. Gospodarka turystyczna, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008
 14. W. Wagner, Podstawy metod statystycznych w turystyce i rekreacji, Wyd. AWF, Poznań 2002
 15. W. Wagner, M. Bąkowska, K. Kycia, J. Urbaniak, Perspektywy rozwoju turystycznych obiektów noclegowych zrzeszonych w Bieszczadzkich Schroniskach i Hotelach PTTK, w: Marketing w rozwoju turystyki, red. J. Chotkowski, Wyd. Politechnika Koszalińska, Koszalin 2009
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu