BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marciszewska Elżbieta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Procesy konwergencji a rozwój infrastruktury transportowej
Relations between the Convergences Processes and the Development of the Transport Infrastructure
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 60, s. 154-164, tab.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie i ekonomika usług: doświadczenia i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Konwergencja, Infrastruktura transportu
Convergence, Transport infrastructure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Konwergencja w ekonomii oznacza efekt doganiania (catch-up effect). Konwergencja realna to zdolność gospodarek słabiej rozwiniętych do szybszego wzrostu gospodarczego, w rezultacie którego początkowa różnica w poziomie rozwoju w stosunku do krajów bogatszych z czasem zanika, choć wszystkie kraje czy regiony jednocześnie się rozwijają, ale w różnym tempie. Szczególną rolę w procesie realnej i regionalnej konwergencji przypisuje się transportowi, a przede wszystkim rozwojowi infrastruktury transportowej, dzięki której wzrasta dostępność regionów i kraju. W prezentowanym tekście podjęto próbę wskazania na relacje pomiędzy konwergencją realną a rozwojem infrastruktury transportowej. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej przyniosło nowe możliwości w zakresie wykorzystania funduszy unijnych do współfinansowania projektów infrastrukturalnych, co pozytywnie wpływa na przyśpieszenie rozwoju infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniczej. Fundusze strukturalne przyczynią się zapewne do wzrostu konwergencji polskich regionów. Należy podkreślić, że na razie nie osiągnięto znaczącej poprawy jakości infrastruktury transportowej oraz jej dostępności. Niedorozwój infrastruktury transportowej hamuje istotnie proces "doganiania" przez Polskę (i jej regiony) gospodarki europejskiej.(abstrakt oryginalny)

The theory of convergence, also called as the "catch-up effect", generally states that poorer economies (regions) tend to grow at faster rates than the richer ones. Economic convergence assumes that all countries or regions are growing, but at different speeds. The significant role in real and regional convergence processes belongs to transport, especially transport infrastructure development. The paper presents relations between economic convergence and transport infrastructure development. The accession of Poland to the European Union creates new possibilities through the EU structural funds, which has a positive influence on acceleration transport infrastructure development in Poland. Even though poor quality of transport infrastructure slows down economic convergence between Poland and the EU-27.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ł. Jabłoński, Teorie rozwoju gospodarczego a konwergencja ekonomiczna, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 13, s. 163.
 2. A. Wojtyna, Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy, "Gospodarka Narodowa", nr 6/1995, s. 3.
 3. T. Geodecki, Procesy konwergencji i polaryzacji w regionach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe nr 714, AE w Krakowie, 2006, s. 76.
 4. K. Gawlikowska-Hueckel, Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja czy polaryzacja, Wyd. UG, Gdańsk 2002.
 5. T. Kudłacz, Zróżnicowanie rozwoju regionalnego w Polsce na tle sytuacji w Unii Europejskiej, w: Konkurencyjność miast i regionów, pod red. Z. Szymla, Materiały konferencyjne, AE w Krakowie, Kraków 2001, s. 12.
 6. R.J. Barro, X. Sala-I-Martin, Convergence, "Journal of Political Economy", vol. 100, nr 2 (April), 1992.
 7. F. Caselli, S. Tenreyro, Is Poland the Next Spain, NBER Working Papers 11045, 2005.
 8. P. Rosik, M. Szuster, Rozbudowa infrastruktury transportowej a gospodarka regionów, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008.
 9. K. Malaga, P. Kliber, Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce w świetle neoklasycznych modeli wzrostu, AE w Poznaniu, Poznań 2007.
 10. T. Komornicki, P. Śleszyński, G. Węcławowicz, O potrzebie nowej wizji rozwoju sieci infrastruktury transportowej w Polsce, "Przegląd Komunikacyjny" nr 6/2006, s. 17.
 11. J. Piecuch, Wykorzystanie funduszy strukturalnych i funduszu spójności w Hiszpanii, Materiały konferencyjne, AE w Krakowie, 15-16 maja 2003, s. 17.
 12. K. Piech, Konwergencja regionów w Polsce - wpływ funduszy unijnych, w: Fundusze unijne i przedsiębiorstwa w rozwoju nauki i gospodarki, Materiały konferencyjne, Uniwersytet Jagielloński, 17-18 stycznia 2008 r., s. 16.
 13. A. Domańska, Wpływ infrastruktury na rozwój regionalny, PWN, Warszawa 2006.
 14. T. Komornicki, W. Pomianowski, P. Rosik, P. Śleszyński, Co z tą infrastrukturą? Wskaźnik międzygałęziowej dostępności transportowej obszaru Polski, "Infrastruktura Transportu" nr 5/2009, s. 22-24.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu