BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nogalski Bogdan (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Transfer wiedzy z uczelni do środowiska gospodarczego
Transfer of Knowledge from the College to the Economic Environment
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 60, s. 248-262
Tytuł własny numeru
Zarządzanie i ekonomika usług: doświadczenia i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Transfer wiedzy, Szkolnictwo wyższe
Knowledge transfer, Higher education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu, obok ogólnych rozważań, zwrócono uwagę na rolę uczelni w transferze wiedzy, zwłaszcza tej, która przekazywana jest w ramach studiów podyplomowych. W nauczaniu winno się kierować faktem, że ma to być wiedza przekazywana do jednostek dojrzałych, które wiedzą, czego im potrzeba. Jest to z tego punktu widzenia zagadnienie bardziej aktualne i ważne, ponieważ wiedza transferowana poprzez studia podyplomowe jest tą, która z największym pożytkiem może być wykorzystana w środowisku gospodarczym. Dostarcza praktykom bezpośrednio największych korzyści, poprawiając ich potencjał konkurencyjności na rynku pracy, a zatrudniającym ich organizacjom zwiększa zdolność do konkurowania. Przeprowadzone rozważania na temat polskiej gospodarki opartej na wiedzy, a także możliwości transferu tejże wiedzy do środowiska gospodarczego wykazały, że nasz kraj, mimo że dużo się o tym mówi, jest dopiero na początku przemian mających zbliżyć jego model gospodarczy do modeli najdynamiczniej rozwijających się państw. Studia podyplomowe okazują się jedną z możliwych i skutecznych, acz nie do końca doskonałych w obecnej formie, dróg transferu wiedzy do gospodarki. Ich oferta, jak i sposób przekazywania wiedzy wymagają dalszej ewolucji i odejścia od obecnego modelu, który w małym stopniu kształci cechy wymagane od nowoczesnego pracownika wiedzy.(abstrakt oryginalny)

The elaboration apart from general analysis focuses on the role of universities in the transfer of knowledge, especially the knowledge transferred through post-graduate programs. The transfer should be spearheaded by a known fact that such knowledge is transferred to mature audiences who have explicit needs. The presented issue is very up to date at the same time being very important considering that the knowledge transfer through post-graduate programs is specifically that kind of knowledge which could be utilized with great success by the business environment. Such knowledge delivers directly to experienced professionals the most important benefits improving their competitive potential on the work market at the same time the organizations that employ those professionals gain greater competitive advantage. The conducted in the analysis of the Polish economy based on knowledge, as well as the possibility of said knowledge transfer into the business environment have proven that our country, even though much has been said on the subject, is at the beginning stages of transformations aiming at changing of the business model in such a way that it is similar to the business model of the most dynamically developing nations. Post-graduate programs seem as one of the possible and efficient - but not ideal in their present form - knowledge transfer methods into the business environment. The business offer of those programs as well as the knowledge transfer methods require further evolution and departure from the current model which only in small part teaches qualities required for a modern knowledge worker.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. P.F. Drucker, Zarządzanie w XXI wieku, MUZA S.A., Warszawa 2000.
  2. A. Kowalczyk, B. Nogalski, Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin Warszawa 2007.
  3. K. Perechuda, B. Mikuła, M. Morawski, A. Sokołowska, A. Stosik, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  4. A. Ujwary - Gil, Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
  5. Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, redakcja naukowa M. Bratnicki, J. Strużyna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001.
  6. R. S. Kaplan, D. P. Norton, Strategiczna karta wyników, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.^6 Wiedza a wzrost gospodarczy, pod. red. L. Ziemkowskiego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2003.
  7. Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, pod redakcją T. Gołębiowskiego, M. Dąbrowskiego i B. Mierzejewskiej Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2005.
  8. Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach. Problemy teoretyczne i studia przypadków. Raport z badań, redakcja P. Płoszajski, SGH, Warszawa 2003, materiały niepublikowane.
  9. I. Nonaka, H. Takeuchi, Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu