BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Galbarczyk Tamara (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Oleszko-Kurzyna Bożena (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Finansowanie inwestycji ekologicznych w Polsce
Financing of Environmental investmens in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 365, s. 54-64, rys., bibliogr. 22 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Rozwój zrównoważony, Inwestycje ekologiczne, Źródła finansowania
Environmental protection, Sustainable development, Ecological investments, Source of financing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Racjonalne korzystanie z zasobów środowiska i ich ochrona wymagają określonych nakładów, przekraczających z reguły możliwości finansowe pojedynczych inwestorów. Problemem jest więc relacja funduszy prywatnych i publicznych w finansowaniu inwestycji ekologicznych. Potrzeby w zakresie ich finansowania wynikają zarówno z obowiązku wprowadzania regulacji UE, jak i z konieczności pogodzenia rozwoju gospodarczego z dbałością o stan środowiska. W związku z tym celem opracowania jest ukazanie głównych problemów i wyzwań w dziedzinie finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce. Dotyczą one przede wszystkim zmian w funkcjonowaniu funduszy ekologicznych oraz trudności samorządów w sprostaniu nałożonym zadaniom inwestycyjnym. Analizy dokonano na tle zmian w strukturze źródeł finansowania nakładów inwestycyjnych. Podstawowym źródłem danych są statystyki publiczne. Wykorzystano także część wyników pilotażowych badań ankietowych przeprowadzonych w 2012 r. wśród władz samorządowych gmin powiatu janowskiego.(abstrakt oryginalny)

Rational use of resources and environment protection require specific expenditures, which generally exceed the financial capacity of individual investors. The problem is thus the relation between public and private funds in the financing of environmental investments. The needs for such financing result from the obligation of the EU rules implementation and from a necessity to reconcile economic development with care for the environment. Therefore, the aim of this paper is to present the main issues and challenges in environmental investments financing in Poland. These issues relate primarily to changes in the functioning of ecological funds and to the difficulties of local governments in meeting their assigned investment tasks. The analysis was carried out based on the background of changes in the structure of sources of the financing investment. The primary source of data are public statistics, literature in the field of environmental protection and sustainable development and legislation. The pilot survey results conducted in 2012 among local authorities in Janowski district municipalities (6 rural and one urban-rural municipality) were also used in the analysis.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agenda 21, Konferencja Narodów Zjednoczonych, Rio de Janeiro 1992.
 2. Breuel B. (red.), Agenda 21, Vision: nachhaltige Entwicklung, Campus Verlag, Frankfurt - New York 1999.
 3. Czaja S., Fiedor B., Jakubczyk Z., Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w ujęciu współczesnej teorii ekonomii, Wydawnictwo "Ekonomia i Środowisko", Kraków - Białystok 1993.
 4. Dokumenty Końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych "Środowisko i Rozwój", Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 1993.
 5. Dylewski M., Limity zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego - koncepcje i rozwiązania, [w:] W poszukiwaniu efektywności finansów publicznych, red. S. Wieteska, M. Wypych, Wyd. UŁ, Łódź 2009.
 6. Górka K., Tendencje zmian w stosowaniu funduszy ekologicznych w Polsce, [w:] Rola i znaczenie Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po integracji Polski z Unią Europejską, Zeszyty Naukowe Nr 37, PAN, Warszawa 2004.
 7. Kamiński W., Współczesna teoria dobrobytu, PWE, Warszawa 1980.
 8. Korolewska M., Marchewka-Bartkowiak, Indywidualny wskaźnik zadłużenia samorządów terytorialnych, "Infos" 2011, nr 21 (113).
 9. Machowski J., Ochrona środowiska. Prawo i zrównoważony rozwój, Wydawnictwo Akademickie "ŻAK", Warszawa 2003.
 10. Materiał na konferencję prasową w dniu 30.11.2012 r. Ochrona środowiska 2012, Departament Badań Regionalnych i Środowiska GUS, Warszawa 2012.
 11. Ochrona środowiska. Informacje i opracowania statystyczne 1994, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2013, GUS, Warszawa 1994, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2013.
 12. Oleszko-Kurzyna B., Rozwój gminy a ograniczenia w sferze ochrony środowiska (na przykładzie gmin powiatu janowskiego), Roczniki Naukowe SERiA, Tom XIV, Zeszyt 3, Warszawa - Poznań - Białystok 2012.
 13. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1997.
 14. Piontek W., Finansowe aspekty funkcjonowania Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po integracji z Unią Europejską, [w:] Rola i znaczenie Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po integracji Polski z Unią Europejską, Zeszyty Naukowe Nr 37, PAN, Warszawa 2004.
 15. Poskrobko B., Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa 1998.
 16. Rocznik Statystyczny RP, GUS, Warszawa 2013.
 17. Rozporządzenie RM z 2 marca 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Statystycznej Dotyczącej Działalności i Urządzeń Związanych z Ochroną Środowiska, Dz.U. nr 25, poz. 218.
 18. Ustawa z 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, Dz.U. z 2012, poz. 145 ze zm.
 19. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2013, poz. 885.
 20. Ustawa z 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 215, poz. 1664 ze zm.
 21. World Commission on Environment and Development: Our Common Future (Raport Brundtland), Oxford - New York 1987, 12.
 22. Zysnarska E., Efektywność, etyka i ekologia w obliczu globalizacji, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy globalizacji i regionalizacji, red. M.G. Woźniak, cz. 1, z. 8, "Mitel", Rzeszów 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.365.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu