BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cieślik Ewa (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
Prospects for Trade Growth Between Poland and China
Perspektywy wzrostu handlu zagranicznego między Polską a Chinami
Źródło
Studia Ekonomiczne / Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, 2014, nr 4 (83), 495-515, bibliogr. 37 poz.
Economic Studies
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Stosunki handlowe, Eksport
Economic growth, Trade relations, Export
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Chiny, Polska
China, Poland
Abstrakt
Chiński model wzrostu gospodarczego oparty na eksporcie, inwestycjach oraz taniej sile roboczej przestał być zrównoważony w długim okresie, stąd władze kraju starają się zrównoważyć gospodarkę przez wprowadzenie modelu wzrostu opartego na konsumpcji wewnętrznej. Ukryty potencjał populacji ponad 1,3 mld Chińczyków ma szansę stworzyć z kraju największy na świecie rynek konsumentów oraz wiodący kierunek eksportu dla wielu państw. Polscy eksporterzy weszli na rynek chiński znacznie później niż ich zachodni konkurenci. W konsekwencji ekspansja polsko-chińskich stosunków handlowych znajduje się we wczesnej fazie rozwoju i jeszcze nie przynosi wielkich zysków dla polskiego eksportera. Artykuł prezentuje obecne stadium, na którym znajduje się handel zagraniczny między omawianymi krajami. Celem artykułu jest prezentacja perspektyw wzrostu polsko- chińskiego handlu zagranicznego opartego na profilu chińskiego konsumenta i z uwzględnieniem nisz rynkowych Chińskiej Republiki Ludowej, które mają szansę stać się perspektywicznymi dla polskich eksporterów w przyszłości. W artykule zaprezentowano przegląd ostatnich badań i analiz dotyczących chińskich konsumentów oraz tamtejszych trendów rynkowych. Ponadto przedstawiono analizę tendencji w polityce władz Chin i strategie rozwojowe w kontekście możliwości zbytu dla polskiego eksportera.(abstrakt oryginalny)

China's export-led, investment-driven and low labor cost model of growth is no longer sustainable in the long term, and the authorities are trying to rebalance the economy to more of a consumption-based growth model. The hidden potential of more than 1.3 billion Chinese consumers will probably make China the world's largest consumer market and the top export destination for many economies. Polish exporters entered the Chinese market later than their Western competitors. Consequently the expansion of bilateral cooperation between Poland and China is in a very early stage of development and not so beneficial for the Polish exporter yet. The article presents the current state of foreign trade between analyzed countries. The main aim of this article is to present the prospects of the trade growth between Poland and China based on the profile of the Chinese consumer and People's Republic of China's market niches, which will be the most promising for the Polish exporters in the future. The article is an overview of recent research and surveys concerning Chinese customers and market trends. It also analyzes the trends of China's government policies and development strategies in the context of opportunities for Polish exporters.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atsmon Y. i in. (2012), Meet the 2020 Chinese Consumer, McKinsey, b.m. Bain & Company (2012), China'e e-commerce, b.m.
 2. China Daily (2014), "China Daily" (http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2012-07/06/ content_15556065.htm - data dostępu: 15.01.2014).
 3. China's Twelfth Five Year Plan (2011-2015), (http://cbi.typepad.com/china_direct/ 2011/05/chinas-twelfth-fi ve-new-plan-the-full-english-version.html - data dostępu: 01.03.2014)
 4. Cieślik E. (2012), Efekt smoka. Skutki ekspansji gospodarczej Chin po 1978 roku, CeDeWu, Warszawa.
 5. Cieślik E. (2014), Post-communist European Countries in Global Value Chains, "Ekonomika", Vol. 93(3).
 6. Deloitte (2013), China's Consumer Markets. A Closing Window of Opportunity, b.m.
 7. Drelich-Skulska B. i in. (2012), Nisze rynkowe dla polskich produktów w Chinach, Wrocław.
 8. Epsilon (2013), Rise of Stylish Chinese Consumers: Trust Is the Key to Build the Loyalty, b.m.
 9. Eurostat (2014), (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes - data dostępu: 03.01.2014).
 10. General Administration of Customs of the PRC (2014), (http://english.customs.gov.cn - data dostępu: 03.01.2014).
 11. GoChina (2014), (http://www.gochina.gov.pl - data dostępu: 03.01.2014).
 12. Government of the PRC Chinese Government 's Offi cial Portal (2011), Key targets of China's 12th fi ve-year plan (http://english.gov.cn/2011-03/05/content_1816822.htm - data dostępu: 05.03.2011-03.01.2014).
 13. Góralczyk B. (2009), Chiński feniks. Paradoksy rosnącego mocarstwa, Sprawy Polityczne, Warszawa.
 14. GUS (2014), (http://www.stat.gov.pl/gus - data dostępu: 03.01.2014).
 15. Korzec M. (2007), Chińska Republika Ludowa - Unia Europejska: partnerstwo nieokreślone, w: Polska, Unia Europejska, świat: wybrane problemy, J. Fiszer (red.), Warszawa.
 16. KPMG, PAIIZ (2011), Poland's Position as a Business Partner for China, Warsaw.
 17. KPMG, PISM (2013), Assessment of Polish Enterprises' Cooperation with China. Study Report, Warsaw.
 18. Liberska B. (2013), Nowe centra wzrostu światowej gospodarki, "Studia Ekonomiczne" , nr 2, s. 191-212.
 19. McKinsey (2014), Mapping China's Middle Class (http://www.mckinsey.com-/insights/ consumer_and_retail/mapping_chinas_middle_class - data dostępu: 15.01.2014).
 20. Ministerstwo Gospodarki (2012), Polska 2012. Raport o stanie handlu zagranicznego, Warszawa.
 21. Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland (2014), (http://www.msz.gov.pl/en/p/ msz_en/foreign_policy/other_continents/asia_and_pacifi c_region/bilateral_cooperation/ china?printMode=true - data dostępu: 03.01.2014).
 22. National Bureau of Statistics of China China Statistical Yearbook (2013), (http:// www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2013/indexeh.htm - data dostępu: 2013-22.11.2014). NBS (2014), (http://www.stats.gov.cn/enGLISH/ - data dostępu: 03.01.2014- 03.01.2014).
 23. PAIiIZ (2014), (http://www.paiz.gov.pl/pl - data dostępu: 03.01.2014).
 24. Pietrasiak M., Kamiński T. (2012), China Goes Global. Rosnące znaczenie Chin na arenie międzynarodowej, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 25. Polish-Chinese Chamber of Industry and Commerce (2014), (http://www.pchiph. org/?Language=en - data dostępu: 21.11.2014).
 26. Polish-Chinese Friendship Association (2014), (http://www.tppch.pl/article/132- -english.html - data dostępu: 21.11.2014).
 27. Puślecki Z. (2012), Relacje Unii Europejskiej z Chińską Republiką Ludową wobec wyzwań gospodarki globalnej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, nr 31, s. 316-330.
 28. Roland Berger Strategy Consultants (2011), Roland Berger's Chinese Luxury Consumers Survey.
 29. Roland Berger Strategy Consultants Chinese Consumer Report - Luxury (2012).
 30. Rowiński J. (2009), Wahadło: czyli stosunki polityczne PRL-ChRL, w: B. Góralczyk, Polska-Chiny. wczoraj, dziś, jutro, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 31. Skulska B. (2013), Wzrost gospodarczy krajów ASEAN a globalny kryzys, "Studia Ekonomiczne", nr 2 (2013), vol. LLXXVII.
 32. Sporek T. (2012), Analiza stosunków handlowych między Chińską Republiką Ludową a Unią Europejską, "Studia Ekonomiczne", Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 21-40.
 33. Starzyk K.(2009), Stosunki gospodarcze Polski z Chinami na tle ich przemian w latach 1978-2008, w: Polska-Chiny. Wczoraj, dziś, jutro, B. Góralczyk (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 34. The World Bank (2014), World Development Indicators 29.04.2014 (http://databank. worldbank.org/data).
 35. U. S. Commercial Service (2013), China Business Handbook, b.m.
 36. WTO International Trade Statistics (2013), WTO, Geneva.
 37. Yuan Gao China Daily (http://usa.chinadaily.com.cn/china/2013-07/18/content_ 16791676.htm - data dostępu: 13.03.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-6416
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu