BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Źróbek Sabina (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Krajewska Małgorzata (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Identyfikacja obszarów ryzyka w prognozowaniu skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Updating Annual Rent Versus Financial Burden of Perpetual Users
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 36 T.1, s. 503-512, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Planowanie przestrzenne, Gospodarka przestrzenna, Prognozowanie, Ryzyko
Spatial planning, Spatial economy, Forecasting, Risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tezą badawczą artykułu jest stwierdzenie, że prognoza skutków finansowych uchwalenia iejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu jest obarczona niepewnością ze względu na ryzyko wielu założeń i danych wyjściowych. Celem opracowania jest diagnoza elementów składowych tych prognoz, identyfikacja założeń przyjmowanych przy ich określaniu oraz wskazanie tych elementów prognozowania, które charakteryzują się znacznym ryzykiem i niepewnością. W przypadku kosztów bardziej ryzykowne jest ustalenie ich właściwego poziomu i umiejscowienie w czasie. W przypadku wpływów zaś pojawia się duża niepewność ich wystąpienia a w wielu przypadkach ryzyko ich egzekwowalności. We wnioskach zaproponowano zestaw działań, które mogą przyczynić się do zmniejszenia niepewności prognozy. (abstrakt oryginalny)

The research thesis of this article is coherent with the following statement: predicting the effects of enacting local spatial development plan for particular area is associated with unreliability and risk of many assumptions and entry data. The main purpose of the article is to diagnose of components of such predictions, to identify the relevant assumptions and to point the components connected with significant risk and uncertainty. Even more risky seems to be determining adequate level of outfl ows and their localization in time period. Significant uncertainty is also connected with actual occurrence of predicted infl ows. As the conclusions Authors suggested set of activities that can reduce the unreliability of predictions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czekiel-Świtalska E. (2013), Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a budżet gminy, "Przestrzeń i Forma", nr 19.
 2. Gawron H. (2006), Opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", t. 4.
 3. Hełdak M., Szczepański J., Stacherzak A. (2011), Prognozowanie skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego w zakresie realizacji infrastruktury technicznej, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", nr 1, s.139-149.
 4. Krajewska M. (2004), Metodyka szacowania wartości gruntu na potrzeby prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", Vol. 12, nr 1.
 5. Kucharska-Stasiak E. (2009), Cykle rynku nieruchomości a ryzyko wystąpienia kryzysów finansowych, w: Ryzyko w działalności inwestycyjnej - aspekty teoretyczne i praktyczne, red. Henzel H., Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 6. Radzewicz A., Wiśniewski R. (2011), Niepewność rynku nieruchomości, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", vol. 19, nr 1.
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2003, nr 164, poz. 1587).
 8. Sawiłow E. (1998), Propozycja określenia renty planistycznej, w: Materiały VIII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych, Poznań.
 9. Siemińska E. (2013), Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości w kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 10. Sobotka S., Młynarczyk K. (2011), Gospodarka przestrzenna w gminie Dywity - aspekt ilościowy i finansowy, "ACTA Scientiarum Polonorum Administratio Locorum", nr 10 (1).
 11. Śleszyński P., Komornicki T., Deręgowska A., Zielińska B. (2014), Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2012 roku, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
 12. Teoretyczne i praktyczne aspekty sporządzania prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (2005), red. R. Cymerman, Educaterra, Olsztyn.
 13. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 23.04.2014, poz. 518).
 14. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 24.04.2012r., poz. 647 z późn. zm.).
 15. Źróbek-Różańska A., Trojanek M., Zrobek S. (2014), Local Authorities' Activities Aimed at Attracting Private Investments: Effects, Barriers and Opportunities, "Actual Problems of Economics", No. 3 (153) , s. 262-268.
 16. Źróbek S. (2008), The Influence of Local Real Estate Management Policy on Community Budgets, w: Seminar on State and Public Sector Land Management Italy, Verona, https://www.fi g.net/.../verona.../6_4_zrobek.pdf.
 17. Źróbek S., Krajewska M. (2001), Wybór wariantu rozwiązań planistycznych w zależności od skutków ekonomicznych uchwalenia i realizacji ustaleń planu miejscowego, w: Materiały I Konferencji Naukowo-Technicznej PSRWN Aktualne problemy w teorii i praktyce wyceny nieruchomości, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu