BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Źróbek Ryszard (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Kuryj Jan (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Kuryj-Wysocka Oksana (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Aktualizacja opłaty rocznej a obciążenia finansowe użytkowników wieczystych
Updating Annual Rent Versus Financial Burden of Perpetual Users
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 36 T.1, s. 513-529, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Nieruchomości, Użytkowanie wieczyste, Aktualizacja opłaty rocznej
Real estate, Long-term lease, Updating the annual fee
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Użytkowanie wieczyste jest zdefiniowaną w Kodeksie cywilnym z 1964 r., długoletnią formą prawną korzystania z nieruchomości publicznych, stanowiących własność SP i jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków. Forma ta stanowi prawo rzeczowe, pośrednie między prawem własności a ograniczonymi prawami rzeczowymi. Użytkowanie wieczyste jest rozwiązaniem umożliwiającym działalność inwestycyjną (zabudowę gruntów) poprzez osoby fizyczne i prawne, nie pozbawiając SP i jednostki samorządów terytorialnych prawa własności. Niniejsza praca koncentruje się głównie na uwypukleniu tych cech użytkowania wieczystego i działań gminy, które determinują poziom odpłatności z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego oraz wysokość opłaty rocznej. Przeanalizowano wybrane zagadnienie efektywności prawa użytkowania wieczystego ze szczególnym uwzględnieniem obciążeń finansowych użytkowników wieczystych, z tytułu aktualizacji opłat rocznych oraz wynikających z tego tytułu korzyści dla gminy. Rozważania teoretyczne zilustrowano za pomocą badań empirycznych w największej gminie miejskiej województwa warmińsko-mazurskiego - mieście Olsztynie. W opracowaniu wykorzystano także wyniki innych badań własnych nad użytkowaniem wieczystym z lat 2002-2012. (abstrakt oryginalny)

Perpetual usufruct is long-term form of the use public property owned by the State and municipalities and has own defi nition in the Civil Code. This form is intermediate between property law and property law group of limited property rights. Currently it is a solution that is on the one hand investment activity (building land) for natural and legal persons without depraving the ownership rights of Exchequer and local governments. This work focuses on highlighting these features perpetual usufruct and activities of municipalities, which determine the level of payment in respect of selected issues of law with particular regard to the fi nancial burden of freeholders, for updates of annual fees and benefi ts for mun icipalities of this title. The theoretical assumptions were verifi ed in the municipality of Olsztyn - capital of Warmia and Mazury. In this study used other own results regarding perpetual usufruct of the years 2002-2012. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bourassa S., Yu-Hung H. (2003), Lincoln Institute of Land Policy, Cambridge.
  2. Deng F.F. (2005), Public Leasing and the Changing of Local Government in Urban China, "Annuals of Regional Science", Vol. 39, No. 2, s. 353-373.
  3. Kokot S. (2009), Ekonomiczne aspekty użytkowania wieczystego w gospodarce nieruchomościami gmin. Studium diagnostyczno-statystyczne na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego, "Rozprawy i Studia", T. (DCCCXXII) 748, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  4. Kucharska-Stasiak E., Ledzion-Trojanowska Z., Szopiński J., Żelazowski K. (2006), Znaczenie użytkowania wieczystego w gospodarowaniu zasobem Gminy Łódź, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", Olsztyn.
  5. Peterson G.E. (2006), Land Leasing and Land Sale as an Infrastructure-Financing Option, "World Bank Policy Research Working Paper", No. 11.
  6. Siuda W. (2002), Elementy Prawa dla ekonomistów, Scriptum, Poznań.
  7. USAID (2010), Sri Lanka Connecting Region Economies, USAID ICORE Program.
  8. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2014, poz. 518).
  9. Źróbek R., Banaszek S. (2004), Koszty i korzyści podmiotów publicznych związane z oddawaniem nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste, "Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum", nr 3 (2).
  10. Źróbek R. (2002), Wybrane aspekty użytkowania wieczystego nieruchomości na potrzeby ich wyceny i zarządzania. Materiały X Konferencji Naukowej TNN pt. "Metodyka wyceny praw do nieruchomości", Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Olsztyn-Mierki.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu