BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Raszka Beata (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Hełdak Maria (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Szykowna Hanna (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Obszary chronione jako miejsce turystyki aktywnej - konflikty i współdziałanie organizatorów i użytkowników terenów rekreacyjnych
Protected Areas as Place for Active Tourism - Conflicts and Cooperation Between Organizers and Beneficiaries of Recreation Areas
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 667-677, rys.
Tytuł własny numeru
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Turystyka, Rekreacja
Environmental protection, Tourism, Recreation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obszary chronione w sąsiedztwie wielkich miast są naturalnym miejscem wypoczynku dla mieszkańców aglomeracji. W przypadku aglomeracji poznańskiej wybór podmiejskich obszarów rekreacyjnych motywują tradycja, uwarunkowania geograficzne oraz typ urbanizacji. W tradycji wypoczynku poznaniaków najmocniej utrwaliły się destynacja południowa (Wielkopolski Park Narodowy) i północna (Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka). Badania z lat 90. XX w.1 oraz późniejsze2 wskazują na utrzymywanie się tej tendencji. Użytkowanie obszarów chronionych w sąsiedztwie wielkich miast jest istotne ze względu na coraz większą dostępność tych obszarów, będącą z jednej strony efektem łatwiejszej komunikacji, a z drugiej - włączenia obszarów chronionych w zakres oddziaływania urbanizacji miejskiej3.(fragment tekstu)

The paper elaborates on relations between effectiveness of recreational use of protected areas from the point of view of quality of services provided and the condition of tourism infrastructure. Research was done in Landscape Park Puszcza Zielonka near Poznan. Satisfaction of persons providing horse riding services (owners of selected facilities) and consumers of such services (riders) was evaluated through a direct interview. Selected facilities were located in the vicinity of Landscape Park Puszcza Zielonka and made a natural area for horse riding. Information was confronted with experience of institutions responsible for the condition of infrastructure, blazing and preparation of horse riding routes. It was established that the preparation of routes and their placement are inconsistent with requirements of horse riding as forms of recreation and professional sport. There is no relation between localization of the horse riding facilities and the start and finish of routes; routes are too long, do not enable to leave and smoothly change route. Courses of routes are inconsistent with safety requirements. Moreover, due to lack of cooperation of entities responsible for administering the area (two different forest districts and a association of municipalities) and due to lack of partner-like attitude entities administering towards owners of stables finding a common platform of activities is required. The Unit of Wielkopolska Voivoidship Landscape Parks must be the entity coordinating activity and supervising construction of infrastructure also gathering from potential users information on the needs related to the infrastructure of the Park. The institution whose goal is to take care of safe existence of forms of nature protection of voivoidship should also be engaged in the program of its use.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. D. Sołowiej, Weryfikacja ocen integralnych atrakcyjności środowiska przyrodniczego człowieka w wybranych systemach rekreacji, Wyd. Naukowe UAM, Poznań, 1992
  2. B. Raszka, K. Kasprzak, Analiza zmian użytkowania otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego w granicach gminy Mosina w latach 2002-2006, w: Planowanie przestrzenne. Szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe, red. S. Kozłowski, P. Legutko-Kobus, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 2007
  3. K. Kasprzak, B. Raszka, Zmiany użytkowania przestrzeni w sąsiedztwie obszarów chronionych, w: Krajobraz i bioróżnorodność, red. S. Karczmarek, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008
  4. K. Kasprzak, B. Raszka, Konflikt funkcji i użytkowania na przykładzie wykorzystania rekreacyjnego Jeziora Dymaczewskiego (Rynna Witobelsko-Dymaczewska) w Wielkopolskim Parku Narodowym, w: Krajobraz - turystyka - ekologia, red. M. Pietrzak, "Problemy Ekologii Krajobrazu" 2003, Warszawa, tom XI
  5. W. Siwiński, Empiryczne badania społeczne w dziedzinie turystyki i rekreacji (zarys metodologii badań naukowych), Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki - Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań 2006
  6. K. Kasprzak, B. Raszka, Ochrona przestrzeni Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, "Ekonomia i Środowisko" 2006, nr 2(30), Białystok
  7. A. Krzymowska-Kostrowicka, Geoekologia turystyki i wypoczynku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997
  8. B. Raszka, Możliwości wprowadzenia ładu przestrzennego w Parku Krajobrazowym Puszcza Zielonka i Powidzkim Parku Krajobrazowym, w: Zarządzanie parkiem krajobrazowym w warunkach zrównoważonego rozwoju, red. K. Zimniewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2002
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu