BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wszendybył-Skulska Ewa (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Bednarczyk Małgorzata (Jagiellonian University)
Tytuł
Synergy as a Value Generation in Tourism
Synergia jako generator wartości w turystyce
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2014, nr 4(28), s. 9-21, rys., bibliogr. 19 poz.
Scientific Journal. Economic Problems of Tourism
Słowa kluczowe
Synergia, Łańcuch wartości, Turystyka
Synergy, Value chain, Tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wartość w turystyce jest kategorią wynikową, pozostającą w relacji z wieloma czynnikami.Stąd też zarządzanie wartością mające na celu stymulowanie i kreowanie procesów wzrostu wartości nie może być postrzegane jako działanie jednorazowe lecz mające charakter ciągły. Jest to zbieżne z oczekiwaniami wszystkich interesariuszy regionalnej gospodarki turystycznej, którzy są zainteresowani stałym wzrostem wartości przedsiębiorstw turystycznych a w konsekwencji regionów turystycznych. Jednak aby proces wzrostu wartości postępował zgodnie z oczekiwaniami wszystkich zainteresowanych, powinien być poddany na stałe działaniu pozytywnych stymulatorów procesów zmian w regionalnej gospodarce turystycznej. W artykule sklasyfikowano podstawowe stymulantory, często nazywane nośnikami lub generatorami wartości (ang. value drivers) w turystyce oraz wyodrębniono jeden z nich którego wykorzystanie w procesie zarządzania Innowacyjnym Łańcuchu Wartości Turystyki (IŁWT) przyczynia się do poprawy efektywności funkcjonowania regionu turystycznego ukierunkowanego na wzrost szeroko rozumianej wartości w turystyce.(abstrakt autora)

Value in tourism is a result category which is related to many factors. Hence, value management that aims at stimulating and creating the processes of value growth cannot be regarded as a one-time action. It should rather be of a continuous character. It is consistent with the expectations of all stakeholders of regional tourism economy who are keen on continuous growth of value of tourism enterprises and consequently tourist regions. However, to make the process of growth of value proceed in accordance with the expectations of all stakeholders, it should be constantly subjected to positive stimulants of processes of change in the regional tourism economy. The article presents the basic and classified stimulators that are frequently referred to as carriers of generators of value (or value drivers) in tourism, and it identifies its one application which in the management process of the Innovation in Tourism Value Chain (ITVC), helps improve efficiency of the tourism region aiming at widely understood value growth in tourism.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarczyk M. (ed.), Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 2. Bendarczyk M., Model zintegrowanego zarządzania łańcuchem wartości turystyki na poziomie regionu, in: Innowacje w turystyce. Regionalna przestrzeń współpracy w makroregionie południowym, M. Bednarczyk, M. Najda-Janoszka (eds.), CeDeWu, Warszawa 2014.
 3. Bendarczyk M., Podsumowanie, in: Innowacje w turystyce. Regionalna przestrzeń współpracy w makroregionie południowym, M. Bednarczyk, M. Najda-Janoszka (eds.), CeDeWu, Warszawa 2014
 4. Bednarczyk M. (ed.), Zarządzanie konkurencyjnością biznesu turystycznego w regionach, CeDeWu, Warszawa 2011.
 5. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 6. Chacham J., Synergia i wartość w strukturach kapitałowych. Identyfikacja, analiza, zarządzanie, DIFIN, Warszawa 2012.
 7. Damodaran A., Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, Wiley, 2012, New York.
 8. Drucker P., The Information Executives Truly Need, "Harvard Business Review 73", 1/1995.
 9. Ensign P.C., Interrelationships and horizontal strategy to achieve synergy and copmetitive advantage in the diversified firm, "Management Decision", 10/1998.
 10. Hoag H., Cooper C.L., Managing value-based organizations: it's not what you think, Edward Elgar Publishing Limited, Northampton 2006.
 11. http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_ id=5257&userservice_id=1&request.id=0.
 12. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Tourism_trends/eu.
 13. Nogalski B., Rybicki J.M., Marcinkiewicz H., Zarządzanie antykryzysowe jako value driver, in: Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, J. Duraja (ed.), Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock-Łódź 2004.
 14. Najda-Janoszka M., Innovative activity of small tourist enterprises - cooperating with local institutional partners, "Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation" 2013, Vol. 9, No. 1
 15. Nowaka E. (ed.), Strategiczna rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2008
 16. Piekarz H., Efekt organizacyjny jako kryterium oceny systemu wytwórczego, in: Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Seria Specjalna: Monografie, nr 102, AE w Krakowie, Kraków 1991.
 17. Piekarz H., Efekt synergiczny jako kryterium sukcesu przedsiębiorstwa, in: W kręgu zarządzania: spojrzenie multidyscyplinarne, T. Borkowski, A. Marcinkowski, A. Oherow-Urbaniec (eds.); Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2000.
 18. Skoczylas W. (ed.), Determinanty i modele wartości przedsiebiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 19. Wierżyński W., Klastering w branży turystycznej, http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_ 86196.asp?soid=E565ED9AD2444DDA96C2D1D3021D8D7A
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu