BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Starowicz Wiesław (Politechnika Krakowska), Janecki Ryszard (Politechnika Śląska)
Tytuł
Koncepcje podziału dopłaty na gminy uczestniczące w komunikacyjnym związku komunalnym oparte na kryteriach dochodowych
Conceptions of Division of the Extra Charge into Participating Communes in the Communications Council Connection Based on Income Criteria
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 60, s. 378-395, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie i ekonomika usług: doświadczenia i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Usługi transportowe, Komunikacja miejska, Przewozy pasażerskie, Gmina
Transport services, Municipal transport, Passenger traffic, District
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Gminy tworzące związek komunikacyjny organizują za pośrednictwem związku usługę transportową dla swoich mieszkańców. Ponieważ wpływy z biletów w komunikacji zbiorowej w miastach nie pokrywają pełnych kosztów realizacji przewozów, brakującą część uzupełniają gminy, dla których zadanie zapewnienia dostępu lokalnej społeczności do środków lokalnego transportu zbiorowego jest zadaniem własnym. W związkach komunikacyjnych gminy muszą uzgodnić i wspólnie zaakceptować sposoby podziału dopłat pomiędzy siebie, a nie jest to zadanie łatwe. W artykule podjęto próbę zdefiniowania kryteriów podziału dopłat, które mogłyby być brane pod uwagę w procedurze uzgadniania między gminami. Rekomenduje się stosowanie metody bezpośredniej podziału. Podejście bezpośrednie wiąże dopłatę poszczególnych gmin do komunikacji zbiorowej z rzeczywistą dochodowością linii obsługujących potrzeby przewozowe na obszarach gmin uczestników związku.(abstrakt oryginalny)

The municipalities belonging to the Municipal Transport Union organize, by union brokerage, transport services for their inhabitants. Because financial means from ticket sales in public transport in cities do not cover total cost of provision transport services, so this lacking part of financial means is complete by municipalities for which the tack of provision transport services is their own task. The municipalities belonging to transport unions have to accept an agreement and commonly approve the way of subvention funds division among union members, but this task is not an easy one. The attempt of defining criterions for subvention funds division, that would be taken into account in the procedure of settlement among municipalities, has been described in the paper. It is recommended the method of direct division. The direct approach bounds the subvention to public transport from any municipality with real profitableness of any line providing transport services on the areas of municipalities - members of union.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. R. Tomanek, Wpływ systemów finansowania na funkcjonowanie i rozwój transportu miejskiego w Polsce, "Biuletyn Komunikacji Miejskiej" 2004, nr 77, s. 33-40.
  2. G. Dydkowski, R. Tomanek, Systemy finansowania jako czynnik integracji miejskiego i regionalnego transportu w Polsce, w: Integracja lokalnego i regionalnego transportu zbiorowego - szanse i bariery, Materiały konferencyjne, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Kielce 2005, s. 87-102.
  3. R. Janecki, Wpływ sposobu ustalania dotacji gmin KZK GOP do miejskiego transportu publicznego na wielkość i jakość oferty przewozowej w konurbacji katowickiej, Materiały VI konferencji naukowo-technicznej z cyklu "Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego", SITK Oddział w Poznaniu, Poznań 2007, s. 204-213.
  4. R. Janecki, S. Krawiec, Stymulowanie rozwoju transportu w polskich regionach przez środki wsparcia finansowego Unii Europejskiej w nowym okresie programowania 2007 - 2013, Materiały VII Międzynarodowej Konferencji TRANSLOG 2007, Uniwersytet Szczeciński - SGH, Szczecin 2007, s. 165-168.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu