BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niezgoda Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Czernek Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Stake Holders ' Relations Hips in the Sustainable Development of Tourist Destinations
Relacje interesariuszy w rozwoju zrównoważonym regionów turystycznych
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2014, nr 4(28), s. 39-52, bibliogr. 22 poz.
Scientific Journal. Economic Problems of Tourism
Słowa kluczowe
Relacje z klientami, Rozwój zrównoważony, Region turystyczny
Relationships with customers, Sustainable development, Tourist region
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie różnego rodzaju relacji zachodzących między interesariuszami w regionie turystycznym oraz wskazanie na rolę tych relacji w rozwoju zrównoważonym. Artykuł składa się z czterech części poprzedzonych wstępem. W części pierwszej przedstawiono istotę i znaczenie rozwoju zrównoważonego. Następnie, zdefiniowano i omówiono poszczególne rodzaje relacji jakie mogą występować między aktorami w regionach turystycznych - konflikt, konkurencję, koegzystencję, koordynację, kooperację i kolaborację. W kolejnych rozważaniach zaprezentowano znaczenie poszczególnych rodzajów relacji dla rozwoju zrównoważonego. W części trzeciej, odwołując się do przykładów, wskazano i uzasadniono, które relacje oraz w jaki sposób służą stymulowaniu tego rozwoju, a które ten rozwój blokują. Ostatnią - czwartą część - stanowi zakończenie, w którym podkreślono, że mimo iż w rzeczywistości gospodarczej przedstawione scenariusze relacji często mają charakter mieszany, to ich modelowe ujęcie pozwala lepiej zrozumieć ich rolę w rozwoju zrównoważonym regionów turystycznych.(abstrakt autora)

The aim of the article is to present various types of relationships occurring between stakeholders in a tourist destination and to indicate their role in the sustainable development. The article consists of four parts preceded by the introduction. In the first part, the essence and role of the sustainable development were presented. Secondly, the particular types of relationships which may occur between actors in tourist destinations were defined and discussed - conflict, competition, coexistence, coordination, cooperation and collaboration. In further discussion, the roles of these particular relationships in the sustainable development were presented. In the third part, on basis of examples, it was indicated and explained which relationships serve to stimulate this development and how, and which ones hamper this development. The last fourth part consists of the conclusions in which it was emphasized that even though in the economic reality the presented scenarios of relationships are frequently of a mixed character, their model presentation allows to understand better their role in the sustainable development of tourist destinations(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Action for more Sustainable European Tourism, report of the Tourism Sustainability Group, EU, February 2007; www.europa.eu/enterprice/sectors tourism/files/docs/ tgs (access: 18.02.2014).
 2. Augustyn M., Knowles T., Performance of tourism partnerships: A focus on York, "Tourism Management" 2000, Vol. 21, No. 4, pp. 341-351.
 3. Bramwell B., Lane B., Collaborative Tourism Planning: Issues and Future Directions, in: Tourism Collaboration and Partnerships. Politics, Practice and Sustainability, B. Bramwell, B. Lane (eds.), Chanel View Publications, Clevedon 2000, pp. 1-19.
 4. Byrd E.T., Stakeholders in Sustainable Tourism Development and their Roles: Applying Stakeholder Theory to Sustainable Tourism Development, "Tourism Review", 2007, Vol. 62, No. 2, pp. 6-13.
 5. Caffyn A., Is there a Tourism Partnership Life Cycle?, in: Collaborative Tourism Planning: Issues and Future Directions, in: Tourism Collaboration and Partnerships. Politics, Practice and Sustainability, B. Bramwell, B. Lane (eds.), Chanel View Publications, Clevedon 2000, pp. 200-229.
 6. Co-operation and Partnerships in Tourism: A Global Perspective, Canadian Tourism Commission, World Tourism Organization, World Tourism Organization Business Council, Madrid 2004
 7. Czernek K., Uwarunkowania współpracy na rzecz rozwoju turystyki w regionie, Proksenia, Kraków 2012.
 8. Jamal T.B., Getz D., Collaboration theory and community tourism planning, "Annals of Tourism Research" 1995, Vol. 22, No. 1, pp. 186-204.
 9. Fyall A., Garrod B., Tourism Marketing. A collaborative Approach, Channel View Publications, Clevedon-Buffalo-Toronto 2005.
 10. Grönholm S., Perceptions of rural needs and policy - the case of the archipelago of Turku, "Regions", Regional Studies Association, 2010, No. 278, pp. 12-14.
 11. Himmelman A.T., (1996) On the theory and practice of transformational collaboration: from social service to social justice, in: C. Huxham (ed.), Creating collaborative advantage, London: Sage, pp. 19-43.
 12. Long P., Researching tourism partnership organizations: From practice to theory to methodology, in: Quality Management in Urban Tourism, P. Murphy (ed.), John Wiley & Sons, Chichester 1995.
 13. Lorant D., Cities, events and environmental protection: tasks of sustainability, in: Transformation of historical cities' function, Publishing House University of Economy in Bydgoszcz, Bydgoszcz 2012, pp. 55-62.
 14. Niezgoda A., Problems of implementing sustainable tourism in Poland, "The Poznań University of Economics Review", 2004, Vol. 4, No. 1, pp. 30-42.
 15. Niezgoda A., Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 16. Niezgoda A., The role of environmental knowledge, attitudes and initiatives in the development of tourism product, "Tourism", 2011, No. 21, pp. 34-39.
 17. Niezgoda A., Uwarunkowania wdrażania koncepcji rozwoju zrównoważonego na obszarach recepcji turystycznej, in: Wyzwania współczesnej polityki turystycznej, A. Rapacz (ed.), Prace Naukowe nr 259, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, pp. 264-273.
 18. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, "Polityka turystyczna a współpraca między sektorem publicznym i prywatnym", Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2005/C 74/02 of 23.02.2005.
 19. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. nr 62 poz. 627 art. 3. pkt 50). [Environmental law from 27 April 2001 (Journal of Laws. No 62 item. 627 art. 3. section 50).]
 20. Watkins M., Bell B., The Experience of Forming Business Relationships in Tourism, "International Journal of Tourism Research" 2002, 4, pp. 15-28.
 21. Willet J., Cornwall, The experience economy and the tourist return, "Regions", Regional Studies Association, 2010, No 278, pp.19-21.
 22. Wood D .J., G ray B ., Toward a comprehensive theory of collaboration, "Journal of Applied Behavioral Science" 1991, Vol. 27, No. 2, pp. 139-162.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu