BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wróblewska Joanna (BNP Paribas Fortis)
Tytuł
Proces podejmowania decyzji kredytowej (na przykładzie ofert wybranych banków detalicznych)
Decision-Making Credit Process (On the Example of Selected Offers of the Retail Banks)
Źródło
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski, 2011, nr 26, s. 96-114, tab., rys., bibliogr s. 113.
Słowa kluczowe
Kredyt konsumpcyjny, Proces podejmowania decyzji, Bankowość detaliczna
Consumer credit, Decision making process, Retail banking
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł podejmuje problematykę czynników kształtujących decyzje oraz zachowania nabywcze konsumentów w na rynku kredytów konsumpcyjnych. Wyznacza on różnice w postrzeganiu kosztów kredytu w ujęciu ekonomicznym oraz behawioralnym. Jego głównym celem jest określenie, jak ważne w procesie wyboru konkretnej oferty kredytu są oprocentowanie nominalne, koszt całkowity oraz wysokość miesięcznej raty. Na podstawie badania metodą conjoint analysis, przeprowadzonego na grupie 105 dorosłych Polaków, którzy zadeklarowali styczność z jakąkolwiek formą kredytu, autorka artykułu udowadnia hipotezę, że kredytobiorcy postrzegają koszty kredytu w ramach założeń księgowania mentalnego. Odpowiada również na szereg pytań badawczych związanych z różnicami indywidualnymi w zakresie postrzegania kosztów kredytu oraz związków między deklarowanymi postawami wobec zaciągania kredytów i księgowania mentalnego a istotnością analizowanych cech kredytu. Pierwsza część artykułu przedstawia rozważania teoretyczne dotyczące podejmowania decyzji kredytowych, ze szczególnym naciskiem na różnice w szacowaniu kosztów kredytu w ujęciu ekonomicznym oraz behawioralnym. Część druga koncentruje się na metodologii oraz analizie wyników badania empirycznego, stanowiącego podstawę niniejszej pracy. W części trzeciej przedstawiono interpretację wyników badania oraz wnioski końcowe. (fragment tekstu)

The article deals with the factors influencing decisions and the consumer behavior in themarket for consumer loans. It appoints the differences in the perception of credit costs in terms of economics and behavior. Its main objective is to determine how important are the nominal interest rate, total cost and the amount of monthly payment in the process of choosing a particular loan offer. Based on the conjoint analysis, conducted on a group of 105 adult Poles, who declared the contact with any form of credit, the author of the article proves the hypothesis that borrowers perceive the cost of borrowing under the assumptions of mental accounting. It also answers many research questions related to individual differences in the perception of credit costs and the relationship between declared attitudes toward borrowing and accounting of mental and materiality of the analyzed characteristics of the loan. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bień Andrzej, Bień Witold, 2000, Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach, Difin. Warszawa.
 2. Cieślak Anna, 2003, Behawioralna ekonomia finansowa. Modyfikacja paradygmatów funkcjonujących w nowoczesnej teorii finansów, "Materiały i Studia NBP" nr 172,Warszawa.
 3. Harasim Janina, 2005, Bankowość detaliczna w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 4. Kancelaria Sejmu, 2001, Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim, Warszawa.
 5. Loewenstein George, Thaler Richard H., 1989, Anomalies: Intertemporal choice, "Journal of Economic Perspectives" nr 3(4), s. 181-193.
 6. Ranyard Rob, Craig Gill, 1995, Evaluating and budgeting with instalment credit: An interview study, "Journal of Economic Psychology" nr 16, s. 449-467.
 7. Ranyard Rob, Hinkley Lisa, Williamson Janis, McHugh Sandie, 2006, The role of mental accounting in consumer credit decision processes, "Journal of Economic Psychology" nr 27, s. 571-588.
 8. Kieżel Ewa (red.), 1999, Rynkowe zachowania konsumentów, Wydawnictwo AkademiiEkonomicznej im Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 9. Koniński Bohdan, Nowak Alojzy Z. (red.), 2004, Bank depozytowo-kredytowy, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 10. Shefrin Hersh M., Thaler Richard H., 1988, The behavioral life-cycle hypothesis, "Economic Inquiry" nr 26(4), s. 609-643.
 11. Sołtysiak Mirosław, 2007, Kalkulacja pieniądza na rynkach finansowych: stopy procentowe - kalkulacja wartości pieniądza w czasie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 12. Szymańska Anna, Dziedzic Dorota, 2005, Conjoint analysis jako metoda analizy preferencji konsumentów, "Zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" nr 680, s. 153-165.
 13. Thaler Richard H., 1999, Mental accounting matters, "Journal of Behavioral Decision Making" nr 12, s. 183-206.
 14. Wróblewska Joanna, 2009, Proces podejmowania decyzji kredytowych (na przykładzie ofert wybranych banków detalicznych), niepublikowana praca magisterska.Wydział Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3056
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu