BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodziejczak Małgorzata (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Koszt zakupu usług w całkowitych kosztach produkcji rolniczej gospodarstw; analiza porównawcza na przykładzie Polski i Niemiec
The Cost of Services as a Part of Total Farm Costs; A Comparative Analysis on the Example of Poland and Germany
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2011, t. 11(26), z. 4, s. 98-108, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Koszty produkcji, Gospodarstwa rolne, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR), Usługi
Agriculture, Production costs, Arable farm, Farm Accountancy Data Network (FADN), Services
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska, Niemcy
Poland, Germany
Abstrakt
W artykule podjęto próbę przedstawienia udziału kosztu zakupu usług w kosztach produkcji w rolnictwie polskim i niemieckim na tle Unii Europejskiej. Badanie przeprowadzono w oparciu o bazę danych systemu rachunkowości rolnej FADN. Analizą objęto usługi według regionów, klas wielkości ekonomicznej i typów rolniczych. Zidentyfikowano ich udział w zużyciu pośrednim, a także ich koszt w przeliczeniu na jedno gospodarstwo i 1 ha UR w 2008 roku. Wykazano, że występuje zauważalna różnica w tym zakresie pomiędzy rolnictwem polskim i niemieckim. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to assess the share of services in the production costs of in Polish and German agriculture in comparison with all the EU countries. The analysis was based on the Farm Accountancy Data Network (FADN). The research covered services according to the regions of the European Union, different economic size classes (ESU) and different types of farming (TF). The services costs share in the intermediate consumption of resources, their value per farm and per one hectare of agricultural land in 2008 were evaluated. It was proved that a significant difference between the cost of these services in Poland and Germany existed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chmielecki R. [2006]: Die künftige Mechanisierung der polnischen Landwirtschaft unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Erfahrungen mit Kooperationen. Dissertation der Fakultät für Agrarwissenschaften der Georg-August-Universität Göttingen
 2. FADN [2011]. [Tryb dostępu:] http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/database_en.cfm. [Data odczytu: 18.04.2011].
 3. Fereniec J. [1999]: Ekonomika i organizacja rolnictwa. Wydawnictwo Key Text. Warszawa.
 4. Jabłonka R. [2006]: Kształtowanie się funkcji usług produkcyjnych dla rolnictwa. [W:] Ekonomiczno-społeczne przekształcenia w rolnictwie i jego otoczeniu. M. Niewęgłowski (red.). SKN Ekonomistów Rolnictwa, Akademia Podlaska, Siedlce. ss. 30-34.
 5. Jabłonka R., Kapela K., Piszczatowska K. [2010]: Zapotrzebowanie na usługi mechanizacyjne w gospodarstwach indywidualnych powiatu wysokomazowieckiego. Inżynieria Rolnicza nr 1(119); ss. 215-221.
 6. Kołodziejczak M. [2010]: Znaczenie usług w rolnictwie polskim i niemieckim. Zeszyty Naukowe SGGW seria Problemy Rolnictwa Światowego t. 10 (XXV), z. 2, ss. 41-48
 7. Olewnicki D. [2009]: Rozwój usług dla gospodarstw ogrodniczych w latach 2001-2006. Zeszyty Naukowe SGGW seria Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 73, ss. 155-163.
 8. Pawlak J. [2010a]: Popyt na maszyny rolnicze w Polsce w latach 2000-2008. Problemy Inżynierii Rolniczej nr 1,ss. 37-44
 9. Pawlak J. [2010b]: Produkcja i ceny maszyn rolniczych w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej. Problemy Inżynierii Rolniczej nr 1, ss. 45-53.
 10. Pawlak J. [2010c]: Uwarunkowania ekonomiczne a mechanizacja rolnictwa. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, t.97, z.. 3, ss. 197-204.
 11. Pawlak J. [2011]: Dynamika cen maszyn rolniczych w Polsce w latach 1990-2010. Problemy Inżynierii Rolniczej nr 1, ss. 23-30.
 12. Ziętara W. [2009a]: Model polskiego rolnictwa - wobec aktualnych wyzwań. Zeszyty Naukowe SGGW seria Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 73, ss. 5-21.
 13. Ziętara W. [2009b]: Uwarunkowania rozwoju gospodarstw wielkotowarowych w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA t. IX, z. 1, ss. 490-495
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu