BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozera Magdalena (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Jakość zasobów ludzkich na obszarach wiejskich
Quality of Human Resources in Rural Areas
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2011, t. 11(26), z. 4, s. 109-117, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Zasoby ludzkie, Jakość, Wykształcenie, Obszary wiejskie
Human resources, Quality, People's education, Rural areas
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zarysowano problem jakości czynnika ludzkiego w rolnictwie polskim na tle UE. Jako miernik jakości wykorzystano formalny poziom edukacji ludności. Wskazano na perspektywy zmian zatrudnienia w rolnictwie. Omówiono wykształceniu ludności wiejskiej w porównaniu do ludności miast i Polski ogółem. Podkreślono znaczenie edukacji dla zwiększenia absorpcji środków pomocowych, zwłaszcza w kontekście postulowanych zmian WPR. Wskazano na istotną rolę dotychczas stosowanych narzędzi poprawy jakości życia ludności obszarów wiejskich. (abstrakt oryginalny)

Some problems of quality of human resources in Polish agriculture against the background of the EU were presented in this paper. The formal level of education was used as an indicator of the human factor quality. The perspective of changes in employment in the European agriculture were also shown. The education of rural population in comparison to cities inhabitants and to the Polish population as a whole was discussed. The importance of education for absorption of the public financial support, especially in the context of future changes of CAP were underlined. The importance of so far applied policy instruments of the life quality improvement for rural population was also shown. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M. [2008]: Społeczność lokalna, organizacje pozarządowe i społeczeństwo obywatelskie jako środowisko i przejaw kapitału społecznego na obszarach wiejskich. [W:] Rozwój zasobów kapitału ludzkiego obszarów wiejskich. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, ss. 9-22^6
 2. Czerna-Grygiel J. [2008]: Podstawowe uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego na obszarach wiejskich w Polsce. [W:] Rozwój zasobów kapitału ludzkiego obszarów wiejskich. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin,ss. 55-60.
 3. Employment in the agriculture sector down by 25% between 2000 and 2009. Agriculture in the EU-27. [2010]. Eurostat news release 66/2010-7.05.2010.
 4. Grabowski S. [1997]: Gospodarka żywnościowa w warunkach rynkowych. Szkoła Główna Handlowa (SGH),Warszawa.
 5. Klepacki B. [2007]: Niematerialne czynniki rozwoju rolnictwa polskiego. Roczniki Naukowe SERiA tom IX, zeszyt 1, ss. 231-235.
 6. Kłodziński M. [2005]: Kapitał ludzki, społeczny i kulturowy polskiej wsi. [W:] Kwestia agrarna w Polsce i na świecie. Wyd. SGGW, Warszawa, ss. 711-721.
 7. Kołoszko-Chomentowska Z. [2008]: Kwestia czynnika ludzkiego w rolnictwie. Acta Scientiarum Polonorum, Oceonomia nr 7 (4), ss. 87-85.
 8. Kozera M. [2006]: Potencjał ludzki jako wewnętrzny czynnik rozwoju lokalnego. Wyniki badań. [W:] Samorządy i społeczności lokalne w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Wydawnictwo SGGW, Wydział Ekonomiczno- Rolniczy, Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu, Prace Naukowe nr 40, Warszawa, ss. 119-128.
 9. Kwiatkowski M. [2000]: Przedsiębiorczość intelektualna. Wyd. PWN, Warszawa
 10. Michałek R. [2002]: Wiedza - najefektywniejszą drogą restrukturyzacji polskiego rolnictwa. Problemy Inżynierii Rolniczej 2, ss. 5-13.
 11. Miś T. [2009]: Jakość kapitału ludzkiego. {Tryb dostępu:] mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/100/6.pdf. [Data odczytu: 19-05-2011].
 12. Mossakowska E., Zawojska A. [2009]: Rozwój gospodarczy a kapitał ludzki na terenach wiejskich w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie seria Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej nr 79, ss. 5- 21.
 13. Mroziewski M. [2008]: Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju. Wyd. Diffin, Warszawa
 14. Ocena średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. [2010]. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, [Tryb dostępu:] www.minrol.gov.pl. [Data odczytu: 9-06-2011].
 15. Ocena wpływu realizacji interwencji współfinansowanych z EFS na podniesienie jakości zasobów ludzkich. Raport metodologiczny. [2010]..Instytut Badań Strukturalnych Reytech Sp. z o.o. ASM Sp. z o.o.
 16. Piwowarski R. [2000]: Aspiracje edukacyjne ludności wiejskiej. [W:] Zasoby ludzkie. Raport o rozwoju społecznym Polska 2000. [Tryb dostępu: http://www.unic.un.org.pl/nhdr/2000/RAPORT_9.PDF. [Data odczytu: 19-05-2011].
 17. Poczta W., Mrówczyńska-Kamińska A. [2008]: Regionalne zróżnicowanie wykorzystania kapitału ludzkiego w rolnictwie polskim. [W:] Rozwój zasobów kapitału ludzkiego obszarów wiejskich. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, ss. 309-316.
 18. Polityka w zakresie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. [2008]. Facy Sheet. Urząd Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg.
 19. Prognoza ludności Polski według województw z lat 1999-2000. [2000]. GTU&S, Warszawa.
 20. Rozwój zasobów ludzkich a wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki w świetle wytycznych Strategii Lizbońskiej. [2011]. [Tryb dostępu:] http://www.univ.rzeszow.pl/ekonomia/zeszyty/Zeszyt6/17_Lecznar_Malgorzata.pdf. [Data odczytu: 19.05.2011].
 21. Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju polskiej wsi. [2007]: M. Błąd i D. Klepacka-Kołodziejska (red.). Wyd. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 22. Szeląg-Sikora A., Kowalska M. [2007]: Kwalifikacje zawodowe rolników a poziom ekonomicznej efektywności produkcji rolnej. Inzynieria Rolnicza nr 9(97), ss. 211-218.
 23. Wilkin J. [1998]: Bariery edukacyjne i informatyczne. [W:] Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. M. Kłodziński i J. Wilkin (rted.). FAPA, Warszawa.
 24. Woś A. [2004]: W poszukiwaniu rozwoju polskiego rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa.
 25. Wysocki F., Kołodziejczak W. [2007]: Aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej w Polsce. Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu